Superwizja w jakościowych badaniach społecznych. O radzeniu sobie z trudnymi emocjami badających i badanych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.4.01

Słowa kluczowe:

superwizja, badania jakościowe, problemy etyczne

Abstrakt

W szeroko rozumianym obszarze „pracy z ludźmi” superwizja jest jedną z podstawowych form uczenia się i rozwoju zawodowego. W jej ramach można również umieścić badania naukowe – przede wszystkim te prowadzone w terenie i oparte na interakcjach z badanymi. Kwestia krytycznej refleksji nad podejmowanymi przez badaczki i badaczy działaniami, nad ich postawami oraz relacjami z osobami badanymi, nad dylematami etycznymi, a także nad rozwojem umiejętności postępowania z (często dotkniętym cierpieniem) Innym jest szczególnie znacząca w socjologii, naukowej refleksji nad pracą socjalną, antropologii czy pedagogice, czyli dziedzinach bazujących w istotnej części na badaniach jakościowych. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z pojawiającymi się ostatnio postulatami wprowadzenia superwizji w obszar społecznych badań jakościowych. Przedstawiono w nim krótko uwagi na temat superwizji w kontekście uwarunkowań pracy naukowej we współczesnej akademii, a następnie rozważono problem podatności badaczek i badaczy na zranienie i wskazano możliwe funkcje przeznaczonej dla nich superwizji. W ostatniej części tekstu odniesiono się do kwestii terminologicznych dotyczących pojęciowego zakreślenia granic superwizji dla badaczy, oddzielenia jej od superwizji klinicznej czy też promotorstwa i opieki naukowej, także określanych jako superwizja, ukazując skrótowo, jak superwizja badawcza opisywana jest w ostatnich latach w literaturze obcojęzycznej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Agnieszka Golczyńska-Grondas - Uniwersytet Łódzki

Dr hab., profesor uczelni. Pracuje w Katedrze Socjologii Kultury, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy naukowej podejmuje problematykę wykluczenia, ubóstwa społecznego oraz instytucji i zawodów pomocowych. Jej zainteresowania dotyczą przede wszystkim wątków mikrosocjologicznych – analiz biograficznych zbiorowości zagrożonych marginalizacją społeczną, a także reformatorów społecznych, relacji między procesami klasyfikowania i wartościowania a tożsamością jednostek, ról społecznych osób wykluczonych i „zawodowych pomagaczy”. Współorganizatorka warsztatów badawczych poświęconych metodzie biograficznej w analizach pracy socjalnej. Uczestniczka superwizji w obszarze psychologii praktycznej. Wieloletnia superwizorka praktyk studentów pracy socjalnej w UŁ.

Katarzyna Waniek - Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Pracuje w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat napisała u prof. Fritza Schützego na Uniwersytecie Ottona von Guericke w Magdeburgu. W swojej pracy naukowej koncentruje się na metodzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego. W obrębie jej zainteresowań badawczych znajdują się procesy migracyjne, procesy związane z poczuciem odmienności i wykluczenia, a przede wszystkim z cierpieniem – także tym splecionym z kolektywnymi procesami zmiany społecznej czy bezładu. Wraz z prof. Kają Kaźmierską od 2011 roku prowadzi seminarium badań biograficznych, oparte na wypracowanej przez Fritza Schützego i Gerharda Riemanna formule pracy warsztatowej.

Bibliografia

Andriopoulou Panoraia, Prowseb Alicia (2020) Towards an effective supervisory relationship in research degree supervision: insights from attachment theory. „Teaching In Higher Education”, vol. 25, no. 5, s. 648–661 https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1731449
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1731449

Archanowicz-Kudelska Katarzyna (2020) Ethics in commercial qualitative research – anybody seen them? On the ethical dilemmas of researchers involved in commissioned research. „Przegląd Socjologiczny”, t. 69, nr 3, s. 85–106 https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.3/4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.3/4

Arellano Sánchez Jose R., Santoyo Rodríguez Margarita (2011) La supervisión y la evaluación del practicum como elemento fundamental para la realización de buenas prácticas profesionales en alumnos de ciencias sociales. „Revista de Docencia Universitaria”, vol. 9(2), s. 183–190 https://doi.org/10.4995/redu.2011.6167
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4995/redu.2011.6167

Atkinson Cathy, Woods Kevin (2007) A Model of Effective Fieldwork Supervision for Trainee Educational Psychologists. „Educational Psychology in Practice”, vol. 23, no. 4, s. 299–316 https://doi.org/10.1080/02667360701660902
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/02667360701660902

Babbie Earl (2004) Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Bager Charleson Sofie (2019) “She was on my side, and grounded me when I needed it:” Research supervision in the field of therapy, based on counsellors’ and psychotherapists’ views on their engagement with research. „Counselling & Psychotherapy Research”, vol. 19(1), s. 358–365 https://doi.org/10.1002/capr.12258
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/capr.12258

Baum Nehami (2011) Social Work Students’ Feelings and Concerns about the Ending of their Fieldwork Supervision. „Social Work Education”, vol. 30, no. 1, s. 83–89 https://doi.org/10.1080/02615471003743388
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/02615471003743388

Bauman Zygmunt (2003) Żyjąc (czasami umierając) na tłocznej planecie. „Przegląd Socjologiczny”, t. 52, nr 2, s. 35–51.
Google Scholar

Becker Howard S. (1967) Whose side are we on? „Social Problems”, vol. 14(3), s. 239–247 https://www.jstor.org/stable/799147
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/799147

Bingham Cecilie, Durán-Palma Fernando (2014) Rethinking research supervision: some reflections from the field of employment relations. „Teaching in Higher Education”, vol. 19, no. 1, s. 78–89 http://dx.doi.org/10.1080/13562517.2013.827643
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13562517.2013.827643

Boden Zoë V.R., Gibson Susanne, Owen Gareth J., Benson Outi (2016) Feelings and intersubjectivity in qualitative suicide research. „Qualitative Health Research”, no. 26, s. 1078–1090.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1049732315576709

Bohdziewicz Piotr, Krzyszkowski Jerzy (2016) Superwizja jako narzędzie zarządzania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej [w:] Justyna Przywojska, Izabela Warwas, red., Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, s. 45–59.
Google Scholar

Bourdieu Pierre (2004) Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Bourdieu Pierre (2009) O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Całek Grzegorz (2020) Wybrane problemy i dylematy etyczne w badaniach z udziałem rodziców dzieci z zespołem Aspergera. „Przegląd Socjologiczny”, t. 69, nr 3, s. 151–167.
Google Scholar

Carroll Michael (2007) One More Time: What is Supervision. „Psychotherapy in Australia”, vol. 13, no. 3, s. 34–40.
Google Scholar

Cymbrowski Borys, Rancew-Sikora Dorota (2016) Od redaktorów: Dylematy etyczne i ryzyko w badaniach terenowych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XII, nr 3, s. 6‒21 https://doi.org/10.18778/1733-8069.12.3.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.12.3.01

Czyżewski Marek (2009), Działania „neopozorne”. Uwagi na temat przeobrażeń ko­munikowania publicznego i życia naukowego publicznego. „Przegląd Socjologiczny”, t. 58, nr 1, s. 9−31.
Google Scholar

Dębska Katarzyna (2020) It’s like gossip. Problems and ethical challenges in sociological qualitative research on relations between adult siblings. „Przegląd Socjologiczny”, t. 69, nr 3, s. 129–149 https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.3/6
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.3/6

Diaconescu Maria (2015) Burnout, Secondary Trauma and Compassion Fatigue in Social Work. „Revista de AsistenţSocial”, anul XIV, nr. 3, s. 57–63.
Google Scholar

Dyskusja. Badania społeczne i humanistyczne w czasach pandemii – aspekty etyczno-metodologiczne. Dyskusja podczas „Spotkań Badaczek” (2022) „Przegląd Socjologiczny”, t. 69, nr 3, s. 203–214.
Google Scholar

Filipkowski Piotr (2018) Historia mówiona jako hermeneutyka losu. Doświadczenie przedtekstowe. „Teksty Drugie”, nr 1, s. 40–60.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18318/td.2018.1.3

Fisher-Rosenthal Wolfram (2000) Biographical work and biographical structuring in present-day societies [w:] Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, Tom Wengraf, red., Turn to Biographical Methods in Social Sciences. Comparative issues and examples. Oxon, NY: Routledge, s. 109–125.
Google Scholar

Gałęziowski Jakub (2020) When A Historian Meets Vulnerability. Methodological and Ethical Aspects of Research on Sensitive Topics and with People Affected by Difficult Experiences. „Rocznik Antropologii Historii”, R. X(13), s. 169–189.
Google Scholar

Gałęziowski Jakub (2022) Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Google Scholar

Golczyńska-Grondas Agnieszka (2015) Underprivileged children in the social space of impunity: The example of the children’s residential care system in the Polish People’s Republic. „Przegląd Socjologiczny”, t. LXIV/1, s. 103–120.
Google Scholar

Golczyńska-Grondas Agnieszka (2019) Wywiady biograficzne z osobami ze środowisk wykluczenia społecznego – refleksja nad wybranymi problemami metodologicznymi i etycznymi. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XV, nr 2, s. 178–201 https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.2.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.2.10

Golczyńska-Grondas Agnieszka (2022) The “Poor” in Biographical Sociology Classics – “The Others” or “People Just Like Us”? „Polish Sociological Review”, no. 3(219), s. 385–406 https://doi.org/10.26412/psr219.06
Google Scholar

Golczyńska-Grondas Agnieszka, Marek Grondas (2013) Biographical research and treatment. Some remarks on therapeutic aspects of sociological biographical interviews. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. IX, nr 4, s. 28–49 https://doi.org/10.18778/1733-8069.9.4.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.9.4.03

Heyns Tanya, Bresser Philippa, Buys Tania, Coetzee Isabel, Korkie Elzette, White Zelda, Mc Cormack Brendan (2019) Twelve tips for supervisors to move towards person-centered research supervision in health care sciences. „Medical Teacher”, vol. 41, no. 12, s. 1353–1358 https://doi.org/10.1080/0142159X.2018.1533241
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/0142159X.2018.1533241

Hopman Jean (2021) Fieldwork supervision: supporting ethical reflexivity to enhance research analysis. „International Journal of Research & Method in Education”, vol. 44, no. 1, s. 41–52 https://doi.org/10.1080/1743727X.2019.1706467
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1743727X.2019.1706467

Hughes Everett C. (1963), Professions. „Daedalus”, no. 4, s. 655–668.
Google Scholar

Hughes Everett C. (2009) Mistakes at Work [w:] tegoż, The Sociological Eye. Selected Papers. London: Transaction Books, s. 316–326.
Google Scholar

Jacyno Małgorzata (2007) Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kacperczyk Anna (2012) Badacz i jego ciało w procesie zbierania i analizowania danych – na przykładzie badań nad społecznym światem wspinaczki. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. VIII, nr 2, s. 32–63 https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.2.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.2.03

Kacperczyk Anna, Kafar Marcin (2020) Autoetnograficzne „zbliżenia” i „oddalenia”. O autoetnografii w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kaźmierska Kaja (2004) Ethical aspects of biographical interviewing and analysis [w:] Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, Ursula Apitzsch, red., Biographical Methods and Professional Practice. An international perspective. Bristol: The Policy Press University of Bristol, s. 181–192 https://doi.org/10.1332/policypress/9781861344939.003.0012
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1332/policypress/9781861344939.003.0012

Kaźmierska Kaja (2020) Ethical Aspects of Social Research: Old Concerns in the Face of New Challenges and Paradoxes. A Re-flection from the Field of Biographical Method. „Qualitative Sociology Review”, vol. XVI, no. 3, s. 118–135 http://dx.doi.org/10.18778/1733-8077.16.3.08
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8077.16.3.08

Kaźmierska Kaja, Waniek Katarzyna (2020) Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda – technika – analiza, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kaźmierska Kaja, Wygnańska Joanna (2019) Workshops as an Essential Practice in Doing Biographical Research. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XV, nr 2, s. 164–177 http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.15.2.09
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.2.09

Kreber Carolin, Wealer Cyril (2021) Intentions, concepts and conceptions of research supervision: a consideration of three disciplines. „Teaching in Higher Education” https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1900815
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1900815

Krieken Robson Jennifer van (2021) An Action Research Inquiry: facilitating early childhood studies undergraduate researcher development through Group Supervision. „Educational Action Research”, s. 1–18 https://doi.org/10.1080/09650792.2021.1872395
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09650792.2021.1872395

Kulendrarajah Nirojan (2018) Ethical Issues Related to Positionality and Reverse Asymmetry in International Development Research: Experiences in Researching South Asian Philanthropy. „Canadian Journal of Bioethics/Revue canadienne de bioéthique”, vol. 1(1), s. 43–45 https://doi.org/10.7202/1058316ar
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7202/1058316ar

Laar Amos (2014) Researcher vulnerability: an overlooked issue in vulnerability discourses. „Scientific Research and Essays”, vol. 9(16), s. 737–743.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5897/SRE2014.5849

Lasch Christopher (2015) Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań. Warszawa: Wydawnictwo Sedno.
Google Scholar

Leszczyński Adam (2016) Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Google Scholar

Łuczyńska Marta, Olech Anna (2013) Wprowadzenie do superwizji w pracy socjalnej. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Google Scholar

Magdziak-Miszewska (2021) Wyrok w procesie prof. Engelking i prof. Grabowskiego to ostrzeżenie https://wiez.pl/2021/02/23/wyrok-w-procesie-prof-engelking-i-prof-grabowskiego-to-ostrzezenie/ [dostęp: 11.04.2021].
Google Scholar

Marody Mirosława (2015) Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

McCallin Antoinette, Nayar Shoba (2012) Postgraduate research supervision: a critical review of current practice. „Teaching in Higher Education”, vol. 17, no. 1, s. 63–74 https://doi.org/10.1080/13562517.2011.590979
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13562517.2011.590979

Męcfal Sylwia (2012) Problemy badań terenowych. Wybrane kwestie metodologiczne, praktyczne oraz etyczne w badaniu zjawisk „trudnych”. „Przegląd Socjologiczny”, t. LXI, nr 1, s. 155–178.
Google Scholar

Męcfal Sylwia (2016) Badacz zjawisk trudno dostępnych w terenie – kwestie etyczne, praktyczne i metodologiczne. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XII, nr 3, s. 88‒100 https://czasopisma.uni.lodz.pl/socjak/article/view/13134 [dostęp: 4.04.2022].
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.12.3.06

Munyoka Willard, Runhare Tawanda, Dzimiri Patrick (2019) Using Social Networking Technologies for Postgraduate Research Supervision at a South African Rural-Based Historically Disadvantaged Institution. „Africa Education Review”, vol. 16, no. 6, https://doi.org/10.1080/18146627.2018.1464679
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/18146627.2018.1464679

Narodowe Centrum Nauki (2022) Standardy etyczne Global Code of Conduct w projektach NCN https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-01-17-gcc-w-projektach-ncn [dostęp: 28.01.2022].
Google Scholar

Ngulube Patrick, Chizoma Ukwoma Scholastica (2019) Mapping Supervision Trends in Doctoral Research in Library and Information Science in Nigeria and South Africa: Implications for Collective Learning. „African Journal of Library, Archives & Information Science”, vol. 29, no. 1, s. 1–16.
Google Scholar

Niedbalski Jakub (2016) Dylematy etyczne i problemy metodologiczne warsztatu badacza na przykładzie badań prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością fizyczną. „Studia Humanistyczne AGH”, t. 15/4, s. 37–53 https://doi.org/10.7494/human.2016.15.4.35
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7494/human.2016.15.4.35

Nowicka-Franczak Magdalena (2017) Niechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa. Warszawa: Wydawnictwo Sedno.
Google Scholar

Ogińska-Bulik Nina, Juczyński Zygmunt (2020) Kiedy trauma innych staje się własną. Negatywne i pozytywne konsekwencje pomagania osobom po doświadczeniach traumatycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Palęcka Alicja (2021) „Spokojnie, jestem grzeczny”. Molestowanie seksualne jako strategia uczestników badania. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XVII, nr 2, s. 44–60 https://doi.org/10.18778/1733-8069.17.2.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.17.2.03

Pirrie Anne, Manum Kari, Necib Saif Eddine (2020) Gentle Riffs and Noises Off: Research Supervision Under the Spotlight.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9752.12368

„Journal of Philosophy of Education”, vol. 54, no. 1, s. 146–163 https://doi.org/10.1111/1467-9752.12368
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9752.12368

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (b.d.) Poznaj początki naszej organizacji https://www.pte.pl/o-pte/historia [dostęp: 4.04.2022].
Google Scholar

Riemann Gerhard, Schütze Fritz (1987) Some Notes on a Students Workshop on „Biography Analysis, Interaction Analysis and Analysis of Social Worlds”. „Biography and Society. Newsletter of the International Sociological Association Research Committee 38”, no. 8, s. 54–70.
Google Scholar

Rose Nicolas (1998) Inventing Our Selves. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Rose Nicolas (1999) Powers of Freedom. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Rosenthal Gabrielle (2003) The Healing Effects of Storytelling: On the Conditions of Curative Storytelling in the Context of Research and Counseling. „Qualitative Inquiry”, vol. 9(6), s. 915–933 https://doi.org/10.1177/1077800403254888
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1077800403254888

Sadura Przemysław, Urbańska Sylwia (2021) Tam, gdzie ich zbierają i „gonią” z powrotem https://krytykapolityczna.pl/kraj/reportaz-badawczy-sadura-urbanska-granica-uchodzcy-wojsko-polisja-straz-graniczna/ [dostęp: 28.01.2022].
Google Scholar

Schneijderberg Christian (2021) Supervision practices of doctoral education and training. „Studies in Higher Education”, vol. 46(7), s. 1285–1295 https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1689384
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1689384

Schütze Fritz (2012) Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej [w:] Kaja Kaźmierska, red., Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 415–458.
Google Scholar

Słysz Anna (2017) Konceptualizacja przypadku w różnych modelach psychoterapii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Google Scholar

Stachowiak Jerzy (2023) Technological mediation of biographical research and its risks [w:] Lyudmila Nurse, Maggie O’Neill, Lisa Moran, red., Biographical Research and New Social Architecture: Methodological Advances and Reflections during and after COVID-19. Bristol: Policy Press [w druku].
Google Scholar

Strauss Anselm L., Fagerhaugh Shizuko, Suczek Barbara, Wiener Carolyn (2012) Praca nad odczuciami [w:] Kaja Kaźmierska, red., Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 801–824.
Google Scholar

Surmiak Adrianna (2016) Wybrane problemy etyczne w naukowych badaniach na zlecenie. Refleksje etnografki. „Przegląd Socjologii
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.12.3.08

Jakościowej”, t. XII, nr 3, s. 120‒134 https://czasopisma.uni.lodz.pl/socjak/article/view/13139 [dostęp: 4.04.2022].
Google Scholar

Surmiak Adrianna (2022) Etyka badań jakościowych w praktyce. Analiza doświadczeń badaczy w badaniach z osobami podatnymi na zranienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
Google Scholar

Swauger Melissa (2011) Afterword: The Ethics of Risk, Power, and Representation. „Qualitative Sociology”, no. 34, 497 https://doi.org/10.1007/s11133-011-9201-5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11133-011-9201-5

Szczepanik Renata, Śliwerski Andrzej (2017) Obietnice bez pokrycia. Etyczne i prawne granice (nie)ujawniania informacji o przestępstwie w badaniach naukowych i psychoterapii. „Przegląd Badań Edukacyjnych”, vol. 1, nr 24, s. 151–172 https://doi.org/10.12775/PBE.2017.009
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/PBE.2017.009

Szpunar Magdalena (2016) Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej.
Google Scholar

Szyszka Michał (2014) Zarządzanie superwizyjne [w:] Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak, red., Superwizja pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka, s. 279–297.
Google Scholar

Ślęzak Izabela (2016) Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-991-9

Ślęzak Izabela (2020) Etyka w „Niezbędniku badacza”. Kwestie etyczne w podręcznikach metod badań jakościowych. „Przegląd Socjologiczny”, t. 69, nr 3, s. 11–36.
Google Scholar

Waniek Katarzyna (2020) Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków. Socjolingwistycznie ugruntowana analiza procesów społecznych w relacjach autobiograficznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Wojciechowska Magdalena (2018) “I’ll Tell You What You Need to Know.” How Respondents Negotiate the Sense of Meaning-Making – Methodological Reflections from the Field Based on Ethnographic Study of Lesbian Parenting in Poland. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XIV, nr 2, s. 120–139 http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.14.2.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.14.2.05

Wojciechowska Magdalena (2020) Dwie matki jednego dziecka. Macierzyństwo nieheteronormatywne w doświadczeniu kobiet wychowujących dzieci poczęte w związku jednopłciowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Zilli-Haanwinckel Barbara, Fawcett Barbara, Barbosa-Garcia Joana Angelica (2018) Contrasts and reflections: Social work fieldwork supervision in Brazil and England. „International Social Work”, vol. 61(6), s. 943–953 https://doi.org/10.1177/0020872817695395
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0020872817695395

Pobrania

Opublikowane

2022-11-30

Jak cytować

Golczyńska-Grondas, A., & Waniek, K. (2022). Superwizja w jakościowych badaniach społecznych. O radzeniu sobie z trudnymi emocjami badających i badanych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(4), 6–33. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.4.01

Numer

Dział

Artykuł