Dynamika i kontekst doświadczeń emocjonalnych pracujących zawodowo rodziców w czasie pandemii COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.4.05

Słowa kluczowe:

pandemia COVID-19, obszary graniczne, dynamika emocji, relacje praca zawodowa–praca opiekuńcza

Abstrakt

Celem artykułu jest rekonstrukcja doświadczeń emocjonalnych pracujących zawodowo rodziców w kontekście zmian wywołanych przez pandemię COVID-19, związanych z rozmyciem czasowych i przestrzennych granic między pracą zawodową a życiem prywatnym. Autorki stawiają tezę, że konfiguracja praca zawodowa–rodzina stanowi kluczowy czynnik pośredniczący pomiędzy kryzysem makrospołecznym (globalnym) a kondycją emocjonalną jednostek. Ramy teoretyczne podjętych analiz wyznaczają teorie obszarów granicznych (ang. boundary theorywork-family border theory) wzbogacone o wybrane założenia teorii z zakresu socjologii emocji sytuujących się na pograniczu podejść interakcjonistycznego i kulturowego. Podstawę empiryczną artykułu stanowią badania własne obejmujące wywiady pogłębione z pracującymi zawodowo rodzicami co najmniej jednego dziecka poniżej 12. roku życia, którzy na skutek pandemii pracowali w domu. Wnioski z badań pozwalają opisać warunki, w których na skutek działania procesów globalnych dochodzi do przekształceń w obszarach pracy zawodowej i życia rodzinnego, prowadzących do destabilizacji emocjonalnej jednostek. Wyniki badań pozwalają również sformułować głos w dyskusji dotyczącej teorii obszarów granicznych – opisujących relacje pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym wobec narastającej złożoności, płynności i niepewności współczesnych powiązań między nimi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Monika Frąckowiak-Sochańska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM, dr hab. socjologii, mgr psychologii, pracuje w Zakładzie Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii zdrowia psychicznego, socjologii płci, socjologii emocji, socjologii życia rodzinnego i relacji intymnych oraz socjologii wartości. Autorka rozprawy habilitacyjnej pt. Konstruowanie kategorii zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego w społeczeństwie późnej nowoczesności (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019).

Dorota Mroczkowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. socjologii, mgr psychologii, psychoterapeutka, członkini Zakładu Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii życia codziennego, czasu wolnego, emocji oraz teorii obszarów granicznych. Podejmuje też tematykę zaburzeń jedzenia i problemów jedzeniowych oraz psychopatologii jednostki. Kierownik lub członek wielu zespołów badawczych, autorka ekspertyz, projektów edukacyjnych i profilaktycznych, m.in. w obszarze zaburzeń jedzenia.

Małgorzata Kubacka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Socjolog, jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii emocji, codzienności oraz granic praca–życie. Publikowała m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „European Societies”, „Current Sociology”.

Bibliografia

Ahmed Sara (2013) Ekonomie afektywne. Przełożyła Monika Głosowicz. „Opcje”, nr 2, s. 16–22.
Google Scholar

Alexander Jeffrey C. (2004) Toward a Theory of Cultural Trauma [w:] Jeffrey C. Alexander, Ron Eyerman, Bernard Giesen, Neil Smelser, Piotr Sztompka, red., Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley, CA: University of California Press, s. 1–31.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/9780520936768

Allen Tammy, Cho Eunae, Meier Laurenz L. (2014) Work–Family Boundary Dynamics. „Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior”, vol. 1(1), s. 99–121 https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091330
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091330

Ambroziak Ewa (2020) Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie rodziny https://wuplodz.praca.gov.pl/documents/1135458/4472799/Wp%C5%82yw%20pandemii%20Covid19%20na%20funkcjonowanie%20rodziny%20%28p.%20Ewa%20Ambroziak%29.pdf/1c3b682d-3d03-4667-b64a-6bd9cfe61fe2?t=1614858338028 [dostęp: 15.04.2022].
Google Scholar

Ammons Samantha K. (2013) Work-family boundary strategies: Stability and alignment between preferred and enacted boundaries. „Journal of Vocational Behavior”, vol. 82(1), s. 49–58 https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.11.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.11.002

Ashforth Blake E., Kreiner Glen E., Fugate Mel (2000) All in a Day’s Work: Boundaries and Micro Role Transitions. „The Academy of Management Review”, vol. 25, no. 3, s. 472–491 https://doi.org/10.2307/259305
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5465/amr.2000.3363315

Berry Bonnie (1999) Social Rage: Emotion and Cultural Conflict. New York, NY: Garland Publishing.
Google Scholar

Bielecka-Prus Joanna (2012) Opis gęsty (Thick description) [w:] Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, red., Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 201–206.
Google Scholar

Binder Piotr (2022) Praca zdalna w czasie pandemii i jej implikacje dla rodzin z dziećmi – badanie jakościowe. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XVIII, nr 1, s. 82–110 https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.1.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.1.05

Bittman Michael, Wajcman Judy (2000) The Rush Hour: The Character of Leisure Time And Gender Equity. „Social Forces”, vol. 79(1), s. 165–189 https://doi.org/10.2307/2675568
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2675568

CBOS (2020a) Obawy Polaków w czasach pandemii. Komunikat z badań nr 155/2020 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_155_20.PDF [dostęp: 15.04.2022].
Google Scholar

CBOS (2020b) Życie codzienne w czasach zarazy. Komunikat z badań nr 60/2020 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_060_20.PDF [dostęp: 15.04.2022].
Google Scholar

Charmaz Kathy (2009a) Teoria ugruntowana w XXI wieku. Zastosowanie w rozwoju badań nad sprawiedliwością społeczną. Przełożył Konrad Miciukiewicz [w:] Norman K. Denzin, Ivonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 707‒746.
Google Scholar

Charmaz Kathy (2009b) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Clarke Adele (2003) Situational Analysis: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn. „Symbolic Interaction”, vol. 2(4), s. 553–576 https://doi.org/10.1525/si.2003.26.4.553
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/si.2003.26.4.553

Clark Sue (2000) Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance. „Human Relations”, vol. 53, no. 6, s. 747–770 https://doi.org/10.1177/0018726700536001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0018726700536001

Collins Caitlyn, Landivar Liana C., Ruppanner Leah, Scarborough William J. (2021) COVID-19 and the gender gap in work hours. „Gender, Work & Organization”, no. 28, s. 101–112 https://doi.org/10.1111/gwao.12506
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/gwao.12506

Dragan Małgorzata, Grajewski Piotr, Shevlin Mark (2021) Adjustment disorder, traumatic stress, depression and anxiety in Poland during an early phase of the COVID-19 pandemic. „European Journal of Psychotraumatology”, vol. 12(1), s. 1–9 https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1860356
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1860356

Drozdowski Rafał, Frąckowiak Maciej, Krajewski Marek, Kubacka Małgorzata, Luczys Piotr, Modrzyk Ariel, Rogowski Łukasz, Rura Przemysław, Stamm Agnieszka (2021a) Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z drugiego etapu badań wersja pełna. Poznań: Wydział Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza http://socjologia.amu.edu.pl/images/pliki/Zycie_codzienne_w_czasach_pandemii._Raport_z_drugiego_etapu_badan_wersja_pe%C5%82na.pdf [dostęp: 15.04.2022].
Google Scholar

Drozdowski Rafał, Frąckowiak Maciej, Krajewski Marek, Kubacka Małgorzata, Luczys Piotr, Modrzyk Ariel, Rogowski Łukasz, Rura Przemysław, Stamm Agnieszka, Sztop-Rutkowska Katarzyna (2021b) Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z trzeciego etapu badań. Poznań: Wydział Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza http://socjologia.amu.edu.pl/images/%C5%BBycie_codzienne_w_czasach_pandemii._Raport_z_trzeciego_etapu_bada%C5%84.pdf [dostęp: 2.10.2021].
Google Scholar

Edley Paige (2001) Technology, employed mothers, and corporate colonization of the lifeworld: A gendered paradox of work and family balance. „Women and Language”, vol. XXIV, no. 2, s. 28–35.
Google Scholar

Elias Norbert (2011) O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne. Przełożyli Tadeusz Zabłudowski, Kamil Markiewicz. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Google Scholar

Eurofound (2020) Living, working and COVID-19. Publications Office of the European Union, Luxembourg https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20059en.pdf [dostęp: 28.04.2021].
Google Scholar

Frąckowiak-Sochańska Monika (2015) Poznawcza i emocjonalna adaptacja do sytuacji choroby psychicznej w rodzinie. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XI, nr 4, s. 88–112.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.11.4.04

Frąckowiak-Sochańska Monika (2019) Społeczne konstruowanie kategorii zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego w społeczeństwie późnej nowoczesności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/amup.9788323236726

Frąckowiak-Sochańska Monika (2020) Mental health in the pandemic times. „Society Register”, vol. 4(3), s. 67–78 https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.3.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.3.03

Frąckowiak-Sochańska Monika (2022) Emocjonalna praca graniczna jako kategoria użyteczna w badaniach relacji pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym w czasie pandemii COVID-19. „Studia Socjologiczne”, nr 2(245), s. 85–112 https://doi.org/10.24425/sts.2022.141424
Google Scholar

Gambin Małgorzta, Sękowski Marcin, Woźniak-Prus Małgorzata, Wnuk Anna, Oleksy Tomasz, Cudo Andrzej, Hansen Karolina, Huflejt-Łukasik Mirosława, Kubicka Karolina, Łyś Agnieszka Ewa, Gorgol Joanna, Holas Paweł, Kmita Grażyna, Łojek Emilia, Maison Dominika (2021) Generalized anxiety and depressive symptoms in various age groups during the COVID-19 lockdown in Poland. Specific predictors and differences in symptoms severity. „Comprehensive Psychiatry”, no. 105, 152222 https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152222
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152222

Garase Maria L. (2006) Road Rage. New York, NY: LFB Scholarly Publishing LLC.
Google Scholar

Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Przełożył Marek Gorzko. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Google Scholar

Gonzales Ana M. (2012) Introduction: Emotional Culture and the Role of Emotions in Cultural Analysis [w:] A.M. Gonzales, red., The Emotions and Cultural Analysis. Farnham: Ashgate, s. 7–23.
Google Scholar

Gordon Stephen (1989) Institutional and Impulsive Orientations in Selectively Appropriating Emotions to Self [w:] David D. Franks, E. Doyle McCarthy, red., The Sociology of Emotions. Greenwich: JAI Press, s. 115–135.
Google Scholar

Gordon Steven (1990) Social Structural Effects on Emotions [w:] Theodore D. Kemper, red., Research Agenda for Sociology of Emotions. New York, NY: SUNY Press, s. 145–179.
Google Scholar

Guba Egon G., Lincoln Yvonna S. (2009) Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności. Przełożyła Monika Bobako [w:] Norman K. Denzin, Ivonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 281–313.
Google Scholar

Guest David E. (2002) Perspectives on the Study of Work-life Balance. „Social Science Information”, vol. 41(2), s. 255–279 https://doi.org/10.1177/0539018402041002005
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0539018402041002005

GUS (2021) Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w IV kwartale 2020 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/wplyw-epidemii-covid-19-na-wybrane-elementy-rynku-pracy-w-polsce-w-czwartym-kwartale-2020-r-,4,4.html [dostęp: 29.04.2021].
Google Scholar

Hjálmsdóttir Andrea, Bjarnadóttir Valgerður S. (2021) “I have turned into a foreman here at home”: Families and work–life balance in times of COVID-19 in a gender equality paradise. „Gender, Work & Organization”, vol. 28(1), s. 268–283 https://doi.org/10.1111/gwao.12552
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/gwao.12552

Hochschield Arlie R. (1990) Ideology and Emotion Management: A Perspective and Path for Future Research [w:] Theodore D. Kemper, red., Research Agenda for Sociology of Emotions. Albany, NY: State University of New York Press, s. 117–142.
Google Scholar

Hochschild Arlie R. (1997) Time bind: When work becomes home and home becomes work. New York, NY: Metropolitan Books.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/41165911

Hochschild Arlie R. (2009) Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Przełożył Jacek Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Hochschield Arlie R. (2012) Praca emocjonalna, reguły odczuwania i struktura społeczna [w:] Małgorzata Rajtar, Justyna Straczuk, red., Emocje w kulturze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 213–244.
Google Scholar

Hochschild Arlie R., Machung Anne (1989/2012) The second shift: Working parents and the revolution at home. New York, NY: Viking Penguin.
Google Scholar

IPSOS (2020) The COVID-19 pandemic’s impact on workers’ lives. 28-country IPSOS survey for The World Economic Forum https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-12/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-workers-lives-report.pdf [dostęp: 31.03.2022].
Google Scholar

Jacyno Małgorzata (2007), Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kociuba Jolanta (2009) Kultura psychologizmu [w:] Marian Filipiak, red., Wprowadzenie do socjologii kultury. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 206–221.
Google Scholar

Krajewski Marek (2020) (Nie)nawidzenia. Świat przez nienawiść. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
Google Scholar

Kreiner Glen E., Hollensbe Elaine C., Sheep Mathew L. (2009) Balancing Borders and Bridges: Negotiating the Work-Home Interface via Boundary Work Tactics. „Academy of Management Journal”, vol. 52(4), s. 704–730 https://doi.org/10.5465/amj.2009.43669916
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5465/amj.2009.43669916

Kubacka Małgorzata, Luczys Piotr, Modrzyk Ariel, Stamm Agnieszka (2021) Pandemic rage: Everyday frustrations in times of the COVID-19 crisis. „Current Sociology”, s. 1–18 https://doi.org/10.1177/00113921211050116
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/00113921211050116

Linde C. (2001) Narrative and social tacit knowledge. „Journal of Knowledge Management”, vol. 5(2), s. 160–171.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/13673270110393202

Luetke Maya, Hensel Devon, Herbenick Debby, Rosenberg Molly (2020) Romantic Relationship Conflict Due to the COVID-19 Pandemic and Changes in Intimate and Sexual Behaviors in a Nationally Representative Sample of American Adults. „Journal of Sex & Marital Therapy”, no. 46, s. 747–762 https://doi.org/10.1080/0092623X.2020.1810185
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/0092623X.2020.1810185

Lwin May, Jiahui Lu, Sheldenkar Anita, Schulz Peter Johannes, Shin Wonsun, Gupta Raj, Yang Yinping (2020) Global Sentiments Surrounding the COVID-19 Pandemic on Twitter: Analysis of Twitter Trends. „JMIR Public Health Surveillance”, vol. 6(2) https://doi.org/10.2196/19447
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2196/19447

Markowska-Manista Urszula, Zakrzewska-Olędzka Dominika (2020) Family with children in times of pandemic – what, where, how? Dilemmas of adult-imposed prohibitions and orders. „Society Register”, vol. 4(3), s. 89–110 https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.3.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.3.05

Mroczkowska Dorota, Kubacka Małgorzata (2020) Teorie pracy granicznej jako wyzwanie dla koncepcji work-life balance. Zarys perspektywy dla badania relacji praca–życie. „Studia Socjologiczne”, nr 4(239), s. 37–59 https://doi.org/10.24425/sts.2020.135146
Google Scholar

Murawiec Sławomir, Wierzbiński Piotr (2016) Depresja 2016. Gdańsk: Via Medica.
Google Scholar

Nalaskowski Filip (2020) Indoor Education in Poland during the Covid-19. „Dialogo”, vol. 6, no. 2, s. 57–62.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18638/dialogo.2020.6.2.4

Nippert-Eng Christena (1996) Calendars and keys: The classification of “home” and “work”. „Sociological Forum”, vol. 11(3), s. 563–582 https://doi.org/10.1007/BF02408393
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/BF02408393

Parczewska Teresa (2020) Difficult situations and ways of coping with them in the experiences of parents homeschooling their children during the COVID-19 pandemic in Poland. „Education 3 – 13 International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education”, vol. 49, issue 7, s. 889–900 https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1812689
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1812689

Popyk Anzhela (2021) Home as a mixture of spaces during the COVID-19 pandemic: the case of migrant families in Poland. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 27–45 https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.3.2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.3.2

Power Kate (2020) The COVID-19 pandemic has increased the care burden of women and families. „Sustainability: Science, Practice and Policy”, vol. 16(1), s. 67–73 https://doi.org/10.1080/15487733.2020.1776561
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/15487733.2020.1776561

Sawicka Maja (2015) Pojęcie kultury emocjonalnej jako narzędzie analizy socjologicznej. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 181–195 https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.1.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.1.10

Schieman Scott, Badawy Philip J., Milkie Melissa A., Bierman Alex (2021) Work–life Conflict During the COVID-19 Pandemic. „Socius”, no. 7, s. 1–19 https://doi.org/10.1177/2378023120982856
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/2378023120982856

Silverman David (2008) Prowadzenie badań jakościowych. Przełożyła Joanna Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Sokoloff William W. (2017) Confrontational Citizenship: Reflections on Hatred, Rage, Revolution, and Revolt. New York, NY: SUNY Press.
Google Scholar

Sonnentag Sabine, Binnewies Carmen (2013) Daily affect spillover from work to home: Detachment from work and sleep as moderators. „Journal of Vocational Behavior”, no. 83, s. 198–208 https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.03.008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.03.008

Stankowska Magdalena (2022) Sytuacja rodziców małych dzieci w trakcie pandemii COVID-19. Wybrane praktyki rodzinne. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XVIII, nr 1, s. 62–81 https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.1.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.1.04

Sztompka Piotr (2002) Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Thoits Peggy A. (1985) Social Support and Psychological Well-Being: Theoretical Possibilities [w:] Irwin G. Sarason, Barbara R. Sarason, red., Social Support: Theory, Research and Applications. NATO ASI Series, vol. 24. Dordrecht: Springer, s. 51–72 https://doi.org/10.1007/978-94-009-5115-0_4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-009-5115-0_4

Thoits Peggy A. (1990) Emotional deviance: Research agendas [w:] Theodore D. Kemper, red., Research agendas in the sociology of emotions. Albany, NY: State University of New York Press, s. 180–203.
Google Scholar

Thomson Blake (2020) The COVID-19 Pandemic: A Global Natural Experiment. „Circulation”, vol. 142(1), s. 14–16 https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047538
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047538

Turner Jonathan H., Stets Jan E. (2009) Socjologia emocji. Przełożyła Marta Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Wang Ke i in. (2020) A global test of brief reappraisal interventions on emotions during the COVID-19 pandemic. „Nature Human Behaviour”, vol. 5, s. 1089–1110 https://doi.org/10.1038/s41562-021-01173-x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/s41562-021-01173-x

Wenham Clare (2020) The gendered impact of the COVID-19 crisis and post-crisis period. European Parliament: Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies PE 658.227 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf [dostęp: 15.04.2022].
Google Scholar

WHO (2022a) COVID-19 pandemic triggers 25% increase in prevalence of anxiety and depression worldwide https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide [dostęp: 15.04.2022].
Google Scholar

WHO (2022b) World mental health report: Transforming mental health for all https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338 [dostęp: 30.08.2022].
Google Scholar

Wikipedia (2020) Pandemia COVID-19 w Polsce https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_COVID-19_w_Polsce [dostęp: 15.04.2022].
Google Scholar

Yin Robert K. (2015) Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Przełożyła Joanna Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Zawadzki Bogdan, Popiel Agnieszka, Bielecki Maksymilian, Mroziński Błażej, Pragłowska Ewa (2021) COVID-STRES Raport nr 15 z badania przeprowadzonego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem SWPS podczas epidemii COVID-19 w 2020 r. https://covid.psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Raport_Covid_Stres.pdf [dostęp: 31.03.2022].
Google Scholar

Zerubavel Eviatar (1991) The Fine Line: Making Distinctions in Everyday Life. New York, NY: Free Press.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-11-30

Jak cytować

Frąckowiak-Sochańska, M., Mroczkowska, D., & Kubacka, M. (2022). Dynamika i kontekst doświadczeń emocjonalnych pracujących zawodowo rodziców w czasie pandemii COVID-19. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(4), 118–151. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.4.05

Numer

Dział

Artykuł