O czasopiśmie

Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost zainteresowania socjologią jakościową. Coraz częściej podejmowane są próby rozumienia ludzkich działań, rekonstruowania procesów społecznych, interpretatywnego opisu znaczeń i definicji powstających w toku interakcji czy odkrywania nowych teorii interakcyjnych.

Aby umożliwić swobodny przepływ informacji i integrację środowiska socjologów jakościowych, zdecydowaliśmy się stworzyć ogólnodostępne, międzynarodowe pismo naukowe.

Publikowane w nim są prace empiryczne, teoretyczne i metodologiczne dotyczące wszystkich dziedzin i specjalności w ramach socjologii. Każdy artykuł jest anonimowo recenzowany przez dwóch recenzentów, a nad wysokim poziomem merytorycznym pisma czuwa Zespół Redakcyjny i Rada Naukowa.

Zakres tematyczny

Aby umożliwić swobodny przepływ informacji i integrację środowiska socjologów jakościowych, zdecydowaliśmy się stworzyć ogólnodostępne, międzynarodowe pismo naukowe (kwartalnik). Publikowane w nim są prace empiryczne, teoretyczne i metodologiczne dotyczące wszystkich dziedzin i specjalności w ramach socjologii. Każdy artykuł jest anonimowo recenzowany przez dwóch recenzentów, a nad wysokim poziomem merytorycznym pisma czuwa Zespół Redakcyjny i Rada Naukowa.

Punktacja MEiN: 100 punktów (lipiec 2023)

Nasza misja

Szanując tradycję nauk opartych na idei rozumienia (verstehen) zjawisk społecznych, kontynuujemy refleksję nad jakościową i interpretatywną drogą uprawiania socjologii. Dążymy do współpracy, integracji i rozwoju środowiska naukowego, a swoją inicjatywę podejmujemy w imię następujących wartości:

Indywidualności
każdego naukowca, który poprzez swoją pracę dąży do rozwoju wiedzy o świecie i doskonalenia siebie jako wnikliwego obserwatora tego świata.

Równości i Tolerancji
przejawiających się w szacunku dla każdego człowieka i zainteresowaniu każdą jego opinią czy informacją, jako najlepszym sposobem poznania prawdy.

Społeczności
badaczy jakościowych integrujących się wokół wspólnej koncepcji uprawiania nauki oraz idei współpracy w celu odkrywania i wyjaśniania procesów społecznych.

Nauki
wykorzystującej różnorodność swojego dorobku na rzecz społeczeństwa; nauki gromadzącej o nim wiedzę dostępną każdemu i zawsze służącą integracji i rozwojowi społeczeństwa.

Ludzkości
integrującej się poprzez jakościowy sposób rozumienia ludzkiego działania, gdzie człowiek jest traktowany jako podmiot tworzący i przekształcający otaczającą go rzeczywistość

 

Wydawca: Uniwersytet Łódzki

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

e-ISSN: 1733-8069

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.