O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost zainteresowania socjologią jakościową. Coraz częściej podejmowane są próby rozumienia ludzkich działań, rekonstruowania procesów społecznych, interpretatywnego opisu znaczeń i definicji powstających w toku interakcji czy odkrywania nowych teorii interakcyjnych.

Aby umożliwić swobodny przepływ informacji i integrację środowiska socjologów jakościowych, zdecydowaliśmy się stworzyć ogólnodostępne, międzynarodowe pismo naukowe.
Publikowane w nim są prace empiryczne, teoretyczne i metodologiczne dotyczące wszystkich dziedzin i specjalności w ramach socjologii. Każdy artykuł jest anonimowo recenzowany przez dwóch recenzentów, a nad wysokim poziomem merytorycznym pisma czuwa Zespół Redakcyjny i Rada Naukowa.

Misja

Szanując tradycję nauk opartych na idei rozumienia (verstehen) zjawisk społecznych, kontynuujemy refleksję nad jakościową i interpretatywną drogą uprawiania socjologii. Dążymy do współpracy, integracji i rozwoju środowiska naukowego, a swoją inicjatywę podejmujemy w imię następujących wartości:

Indywidualności
każdego naukowca, który poprzez swoją pracę dąży do rozwoju wiedzy o świecie i doskonalenia siebie jako wnikliwego obserwatora tego świata.

Równości i Tolerancji
przejawiających się w szacunku dla każdego człowieka i zainteresowaniu każdą jego opinią czy informacją, jako najlepszym sposobem poznania prawdy.

Społeczności
badaczy jakościowych integrujących się wokół wspólnej koncepcji uprawiania nauki oraz idei współpracy w celu odkrywania i wyjaśniania procesów społecznych.

Nauki
wykorzystującej różnorodność swojego dorobku na rzecz społeczeństwa; nauki gromadzącej o nim wiedzę dostępną każdemu i zawsze służącą integracji i rozwojowi społeczeństwa.

Ludzkości
integrującej się poprzez jakościowy sposób rozumienia ludzkiego działania, gdzie człowiek jest traktowany jako podmiot tworzący i przekształcający otaczającą go rzeczywistość.

Nakład:
Główni odbiorcy: środowisko akademickie
Częstotliwość wydawania: 4 numery rocznie (luty, maj, sierpień, listopad)
Dostęp: online oraz poprzez bazy danych

Za publikację w Przeglądzie Socjologii Jakościowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 13 punktów.

Proces recenzyjny

 1. Po odebraniu artykułu w redakcji do autora zostanie przesłana wiadomość informująca o rozpoczęciu procedury publikacji. Wszelkie dalsze uzgodnienia i konsultacje odbywać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową recenzję – wewnętrzną i zewnętrzną. Pomyślne przejście recenzji wewnętrznej kwalifikuje tekst do wejścia w zasadniczy proces recenzji i przesłania go do recenzentów zewnętrznych.
 3. Każdy nadesłany artykuł jest przekazywany dwóm rzetelnym recenzentom, nie będącym pracownikami jednostki wydającej czasopismo. Podczas procedury recenzyjnej zachowane są zasady poufności i anonimowości, zgodnie z zasadami podwójnej anonimowej recenzji (double-blind review). Po dokonaniu recenzji autor pracy jest informowany o jej wyniku, otrzymując treść recenzji w formie pisemnej z jednoznacznym wnioskiem, co do przyjęcia/odrzucenia artykułu. W przypadku zawarcia przez recenzenta uwag krytycznych, autor jest zobowiązany do wprowadzenia sugerowanych poprawek. Publikacja artykułu następuje po wprowadzeniu wymaganych zmian i uzyskaniu pozytywnej recenzji.
 4. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu szczególnie brane pod uwagę będą następujące kwestie:
  1. Czy tematyka artykułu jest zbieżna z profilem pisma (m.in. czy odnosi się do analizy jakościowej lub badań fenomenów społecznych, czy opiera się na socjologii interpretatywnej)?
  2. Czy tekst napisany jest odpowiednim stylem, nie ma błędów ortograficznych; czy jest czytelny? Czy artykuł wnosi jakieś nowe spojrzenie na opisywany temat?
  3. Czy odwołuje się do najnowszych i najistotniejszych publikacji? Czy zawiera odniesienia do klasyki literatury danego tematu?
  4. Czy tekst może sprawić, że pismo będzie bardziej ciekawe? Czy jest interesujący, kontrowersyjny, ważny, czy też w inny sposób może zainspirować dyskusję lub dalsze badania?

Na podstawie oceny recenzentów podjęta zostanie decyzja o przyjęciu artykułu do publikacji.

 1. Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Redakcja dokłada wszelkich starań, by wyznaczeni recenzenci byli jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie oraz by recenzent i autor recenzowanego dzieła nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.
 3. Redakcja dba również o to, by unikać konfliktów interesów bądź okoliczności mogących obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzyjnej.

 

Polityka OA

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.