Przekaz pokoleniowy. Teksty Heleny Radlińskiej w „Piśmie Młodych” (1943)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.07

Słowa kluczowe:

Helena Radlińska, publicystyka wojenna, Grupy Szturmowe Szarych Szeregów, II wojna światowa, przekaz pokoleniowy

Abstrakt

Artykuł prezentuje główne tematy tekstów publicystycznych, napisanych prawdopodobnie przez Helenę Radlińską na łamach pisma konspiracyjnego „Pismo Młodych”, adresowanego do Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Wyłonione tematy, odwołujące się do głównych pojęć pedagogiki społecznej Radlińskiej, zostały wyodrębnione w efekcie przeprowadzonej jakościowej analizy treści. Synteza treści adresowanych do młodzieży walczącej i ich instruktorów prowadzi do konkluzji dotyczącej przekazu pokoleniowego, jaki Radlińska kierowała do młodszej generacji walczącej z okupantem podczas II wojny światowej. Tekst odsłania mniej znaną kartę twórczości publicystycznej uczonej z okresu wojennego.

Biogram autora

Izabela Kamińska-Jatczak - Uniwersytet Łódzki

Izabela Kamińska-Jatczak – pedagog społeczny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: analizy aktywności w polu pracy socjalnej, pracy socjalnej z rodziną, biograficznych i historycznych kontekstów pedagogiki społecznej, metodologii badań interpretatywnych i partycypacyjnych. Autorka książki Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym (2021).

Bibliografia

Andrukowicz W. (2009) Różnojednia, czyli (po)nowoczesna koncepcja dydaktyki komplementarnej Bronisława F. Trentowskiego, „Chowanna”, tom jubileuszowy, s. 91‒110.
Google Scholar

Anonimowy (1943a) O samokształceniu, „Pismo Młodych”, nr 3(8), s. 5–6.
Google Scholar

Anonimowy (1943b) O istocie pracy społecznej, „Pismo Młodych”, nr 3(8), s. 1–2.
Google Scholar

Anonimowy (1943c) Rola obserwacji w dniu dzisiejszym, „Pismo Młodych”, nr 11(16), s. 6–7.
Google Scholar

Anonimowy (1943d) Jak i co notować?, „Pismo Młodych”, nr 8(13), s. 6–7.
Google Scholar

Anonimowy (1943e) O doborze książek, „Pismo Młodych”, nr 7(12), s. 6–7.
Google Scholar

Anonimowy (1943f) O czytaniu, „Pismo Młodych”, nr 6(11), s. 6–8.
Google Scholar

Anonimowy (1943g) Jak się uczyć, „Pismo Młodych”, nr 10(15), s. 4–6.
Google Scholar

Anonimowy (1943h) Prawo do twórczości, „Pismo Młodych”, nr 22(27), s. 3–4.
Google Scholar

Anonimowy (1943i) O miłości bohaterskiej, „Pismo Młodych”, nr 12(17), s. 1.
Google Scholar

Anonimowy (1943j) Rzeczywistość i teraźniejszość, „Pismo Młodych”, nr 9(14), s. 1–2.
Google Scholar

Anonimowy (1943k) Fachowiec czy amator, „Pismo Młodych”, nr 1(6), s. 5–7.
Google Scholar

Anonimowy (1943l) 22 stycznia 1863, „Pismo Młodych”, nr 2(7), s. 1–2.
Google Scholar

Anonimowy (1943ł) 6 sierpnia 1914, „Pismo Młodych”, nr 13(18), s. 1–2.
Google Scholar

Anonimowy (1943m) Co się wiąże z reformą rolną, Pismo Młodych”, nr 14(19), s. 5–6.
Google Scholar

Antosz A. (2007) Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa. Studium pedagogiczne, Warszawa‒Radom, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji.
Google Scholar

Bibliografia prac Heleny Radlińskiej 1897–1947 / oprac. w roku 1937 przez słuchaczów grupy bibliotekarskiej Sekcji Społeczno-Oświatowej Wydziału Pedagogicznego Wolnej Wszechnicy Polskiej, R. Rudzińska (red.), uzup. w roku 1947 przez J. Wojciechowską (1947), Łódź, Nakładem byłych słuchaczów Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Google Scholar

Bogusławska A. (1971) Helena Radlińska w czasie drugiej wojny światowej i potem, „Zeszyty Historyczne”, t. 200, z. 19, s. 147–164.
Google Scholar

Brodowska H. (1958) Z dziejów kształcenia pracowników społeczno-oświatowych, 1925‒1952, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, seria I, z. 10, s. 121‒169.
Google Scholar

Broniewski S. (1983) Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Cyrański B. (2012) Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej. Przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Graneheim U. H., Lundman B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness, „Nurse Education Today”, nr 24 (2), s. 105–112, https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001

Hulewicz J. (1964) Wstęp. Helena Radlińska ‒ historyk oświaty w: Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Pisma Pedagogiczne, t. III, Radlińska H., wstęp J. Hulewicz, wybór i oprac. W. Wyrobkowa-Pawłowska, komentarz W. Wyrobkowa-Pawłowska, J. Wojciechowska, Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, seria: Źródła do dziejów myśli pedagogicznej, t. VIII, s. V‒XXIX.
Google Scholar

Kamiński A. (1974) Piśmiennictwo publicystyczne i popularyzatorskie Heleny Radlińskiej w latach okupacji (1940‒1944), „Roczniki Biblioteczne”, r. XVIII, z. 1–2, s. 191‒213.
Google Scholar

Kamińska-Jatczak I. (2019a) Helena Radlińska w latach 1939–1945 – historia zrekonstruowana ze wspomnień „Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 8(1), s. 179–210, https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.12

Kamińska-Jatczak I. (2019b) „Nigdy nie pisałam tak wiele jak w dniach i bezsennych nocach tej epoki”. Analiza działalności pisarskiej Heleny Radlińskiej w okresie okupacji w: Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, L. Witkowski (red.), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 221‒233.
Google Scholar

Kirszak J. (2008) Związek Walki Czynnej, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 5–6, s. 29‒35.
Google Scholar

Lepalczyk I. (1994/95) Helena Radlińska o nauczaniu historii, popularyzacji i badaniach historycznych w: Helena Radlińska. Człowiek i wychowawca, I. Lepalczyk, B. Wasilewska (red.), Warszawa, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 33–47.
Google Scholar

Lepalczyk I. (2001) Helena Radlińska. Życie i twórczość, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2019) Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne: uwspólnianie doświadczeń i wzajemność oddziaływań w: Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, L. Witkowski (red.), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s.106‒122.
Google Scholar

Miąso J. (1990) Tajne nauczanie w Królestwie Polskim w świetle dokumentów władz rosyjskich, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. XXXIII/90, s. 47‒85.
Google Scholar

Mikołajewicz W. (1994) Wychowanie poza wymiar jednego pokolenia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica”, Helena Radlińska – portret pedagoga (rozprawy, wspomnienia, materiały), I. Lepalczyk, B. Wasilewska (red.), oprac. H. Brodowska, z. 34, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 103–112.
Google Scholar

Pawłowski I. (1976) Geneza i działalność Organizacji Spiskowo-Bojowej PPS 1904-1905, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
Google Scholar

Pełczyńska W. (1971) Helena Radlińska w latach 1913-1921, „Zeszyty Historyczne”, z. 19, t. 200, s. 132‒142.
Google Scholar

Podp. H. Orsza (1913) Z metodyki nauczania historyi w szkole. Cele nauczania historyj, „Ruch Pedagogiczny”, r. 2, nr 8, s. 165‒169.
Google Scholar

Podp. H. Orsza-Radlińska (1927) Kształcenie pracowników społecznych, „Praca i Opieka Społeczna”, r. 7, nr 1, s. 100‒107.
Google Scholar

Podp. W.O. (1947) O pewnych formach samokształcenia na konferencjach rejonowych. (Wywiad z Profesor Heleną Radlińską), „Życie Szkoły”, r. 2, nr 10(21), s. 274‒278.
Google Scholar

Podp. Z. Rudnicki (1943) Odbudowa i przebudowa, „Pismo Młodych”, nr 6(1), s. 1‒4.
Google Scholar

Radlińska H. (1927) Jak się kształcić samemu? w: Książka pamiątkowa dla uczniów kończących klasę VII warszawskich publicznych szkół powszechnych w roku 1927, Warszawa, Komitet Zakończenia Roku Szkolnego przy Inspekt. Szkol. i Radzie Szkol. Okręg. w Warszawie, s. 93‒103.
Google Scholar

Radlińska H. (1928) Podstawy i metody samokształcenia, „Polska Oświata Pozaszkolna”, r. V, nr 2, s. 77‒80.
Google Scholar

Radlińska H. (1933) O współpracę historyków i pedagogów, „Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne”, r. 1, z. 3/4, s. 134‒138.
Google Scholar

Radlińska H. (1934) Punkt widzenia pedagogiki społecznej, „Chowanna”, r. 5, z. 5, s. 209‒214.
Google Scholar

Radlińska H. (1935) Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” Spółka Akcyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Google Scholar

Radlińska H. (1936) Wychowanie dorosłych w: Encyklopedia Wychowania. t. 1, Wychowanie, cz. 2, S. Łempicki, W. Gottlieb, B. Suchodolski, J. Włodarski (red.), Warszawa, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” Spółka Akcyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego, s. 814‒837.
Google Scholar

Radlińska H. (1938) O wartości życia ludzkiego. (Odczyt wygłoszony w Polskim Radio), „Życie Młodych. Miesięcznik poświęcony opiece nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą”, r. VII/I, s. 84‒89.
Google Scholar

Radlińska H. (1939) Praca społeczna w czasie wojny, „Życie Młodych. Miesięcznik poświęcony opiece nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą”, r. VII/II, nr 5–6, s. 140‒154.
Google Scholar

Radlińska H. (1946) Czynnik ludzki, „Oświata i Kultura”, r. 2, nr 10, s. 557‒565.
Google Scholar

Radlińska H. (1946) Zasięg wychowania. Dawne poglądy i nowe doświadczenia, „Ruch Pedagogiczny”, r. XXX, nr 1, s. 35–40.
Google Scholar

Radlińska H. (1947) Samokształcenie, „Rzeczy Ciekawe. Miesięcznik Popularno-Naukowy”, r. II, nr 6(18), s. 1−5.
Google Scholar

Radlińska H. (1948) Pracownik społeczny. (Odczyt wygłoszony w auli Uniwersytetu Łódzkiego z cyklu: Zawody), „Oświata i Kultura”, r. 4, nr 5-6, s. 175‒186.
Google Scholar

Radlińska H. (1949) Materiały do dziejów walki o duszę ludu (1864–1913). (Fragmenty przedmowy spalonej książki H. Radlińskiej i B. Śliwińskiej) w: Studia z dziejów kultury, H. Barycz, J. Hulewicz (red.), Warszawa, Nakład Gebethnera i Wolffa, s. 517–537.
Google Scholar

Radlińska H. (1961) Egzamin z pedagogiki społecznej w: Pedagogika społeczna, Pisma Pedagogiczne, H. Radlińska, wstęp R. Wroczyński, A. Kamiński, oprac. i koment. W. Wyrobkowa-Delawska, Pisma Pedagogiczne, t. I, Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, seria: Źródła do dziejów myśli pedagogicznej, t. V, s. 357‒395.
Google Scholar

Radlińska H. (1964) Listy o nauczaniu i pracy badawczej w: Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Pisma Pedagogiczne, t. III, H. Radlińska, wstęp J. Hulewicz, wybór i oprac. W. Wyrobkowa-Pawłowska, komentarz W. Wyrobkowa-Pawłowska, J. Wojciechowska, Wrocław‒Warszawa‒Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, seria: Źródła do dziejów myśli pedagogicznej, t. VIII, s. 329‒478.
Google Scholar

Radlińska H. (1979) Samokształcenie w Domu Ludowym w: Oświata i Kultura Wsi Polskiej. Wybór Pism, H. Radlińska, oprac. H. Brodowska, L. Wojtczak, wstęp H. Brodowska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 249‒256.
Google Scholar

Ratajczak W. (2006) Teodor Tomasz Jeż. (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX, Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.
Google Scholar

Smolińska-Theiss B. (2015) Pedagogika społeczna w Polsce z perspektywy zjazdów pedagogicznych, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(56), s. 39–51.
Google Scholar

Theiss W. (1997) Radlińska, wyd. drugie, popr. i rozszerz., Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Google Scholar

Theiss W. (2017) Wanda Wyrobkowa-Pawłowska: życie jako służba społeczna, „Pedagogika Społeczna”, nr 1(63), r. XVI, s. 67‒82, https://doi.org/10.14746/psn.2021.1.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/psn.2021.1.04

Trentowski B. F. (1844) Trzy Siestrzany rodzące się na łonie prawdoświeci, będące wszystkich loicznych zasad podstawami, t.j. względna różnia, bezwzględna jednia i filozoficzna różnojednia, w: Myślini czyli całokształt loiki narodowej, B. F. Trentowski, t.1, Poznań, Nakładem Autora u N. Kamieńskiego i Spółki, s. 91‒106.
Google Scholar

Wiśniewska M. (1977) Pismo Młodych 1943, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, t. XVI, nr 2, s. 75−97.
Google Scholar

Wiśniewska M. (1987) Harcerz, żołnierz, obywatel… Szkice o prasie Szarych Szeregów, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
Google Scholar

Wiśniewska M. (1998) Wychowanie patriotyczne w organizacjach młodzieżowych lat 1939-1945 – „Co posiada cenę życia nie może być wodą”, „Niepodległość i Pamięć”, nr 10, s. 231–248.
Google Scholar

Wojtczak L. (1974) Bibliografia Heleny Radlińskiej, „Roczniki Biblioteczne”, r. XVIII, z. 1–2, s. 105–164.
Google Scholar

Wroczyński R. (1961) Wstęp w: Pedagogika społeczna, Pisma Pedagogiczne, t. 1, wstęp R. Wroczyński, A. Kamiński, oprac. i koment. W. Wyrobkowa-Delawska, Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, seria: Źródła do dziejów myśli pedagogicznej, t. V, s. V‒XIX.
Google Scholar

Jarosiński M. (2009) Demonstracja PPS na Placu Grzybowskim w Warszawie - 1904 rok, Dzieje.pl. Portal historyczny, https://dzieje.pl/aktualnosci/demonstracja-pps-na-placu-grzybowskim-w-warszawie-1904-rok [dostęp: 09.02.2022].
Google Scholar

Wiśniewska Maria Halina (2000) teczka sygn. 2455/WSK, mpis, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, https://kpbc.umk.pl/Content/201666/Wisniewska_Maria_Halina_2455_WSK.pdf [dostęp: 10.02.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-30

Jak cytować

Kamińska-Jatczak, I. (2022). Przekaz pokoleniowy. Teksty Heleny Radlińskiej w „Piśmie Młodych” (1943). Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), 107–134. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.07

Inne teksty tego samego autora