https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/issue/feed Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 2022-03-10T13:07:21+01:00 Piotr Soszyński czasopismo.naukiowychowaniu@uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <p>Profil czasopisma określamy z perspektywy integralnego i kompleksowego analizowania zjawisk edukacyjnych, która wyłania się z dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz specjalności pedagogicznych. Naszym zamiarem jest, by czasopismo inicjowało dyskusję na temat takiego właśnie oglądu zjawisk edukacyjnych i uczestniczyło w promowaniu refleksji dotyczącej nauk o wychowaniu oraz ich instytucjonalizacji. W naszym zamyśle czasopismo ma stanowić interdyscyplinarną przestrzeń służącą wymianie myśli, badań i doświadczeń. Tworząc tę przestrzeń chcemy skupić uwagę na wielowymiarowym namyśle nad problematyką nauk o wychowaniu wraz z jego krytycznymi wariantami. Będziemy zarazem dbać o uwzględnianie tych aspektów praktyczności pedagogiki, które wymagają wysokiego poziomu refleksyjności. Towarzyszy nam bowiem cel ciągłego poszerzania perspektyw analizy problematyki edukacyjnej.</p> <p><strong>Typ</strong>: pismo naukowe, półrocznik, wersja on-line <br /><strong>Dziedzina naukowa</strong>: nauki humanistyczne, nauki społeczne<br /><strong>Zasięg</strong>: międzynarodowy</p> </div> https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11215 Działanie profesjonalne i koncept „myśląc transformacje” 2022-03-10T13:07:13+01:00 Jean-Marie Barbier jean-marie.barbier@lecnam.net <p>Międzynarodowe tendencje w kierunku profesjonalizacji „poprzez” i „w” nauczaniu na poziomie wyższym przyspieszyły pojawienie się procesu kształcenia profesjonalnego, które nie zadowala się przygotowaniem przesłane do przewidywanego działania profesjonalnego, ale wprost przygotowuje do tego działania. W szczególności zaś do myślenia profesjonalnego, które odnosi się zarówno do procesów transformacji, jak też samo nią jest. Rozwijając w tym artykule koncept „transfromacje”, omawiamy liczne wymiary tego „myślenia”. Analizujemy m.in.: – myślenie o odziaływaniu na drugiego ujmowane jako oddziaływanie na jego aktywność; – myślenie o oddziaływaniu na aktywność drugiego ujmowane jest w kategoriach wzajemnego powiązania (couplage) między podmiotem działającym i aktywnością podmiotu, wobec którego skierowane jest oddziaływanie; – myślenie o tym, że oddziaływanie na drugiego jest również oddziaływaniem na uprzednią dynamikę aktywności podmiotu, wobec którego oddziałujemy; – myślenie o tym, że oddziaływanie na aktywność drugiego stanowi konstruowanie sytuacji działania; – oddziaływanie na aktywność drugiego jest także transformacją swego postępowania w trakcie działania; – oddziaływanie na aktywność drugiego jest też gotowością na wyodrębnienie transformacji intencjonalnych i transformacji dokonanych/zrealizowanych; – zaangażowanie w badania nad swym postępowaniem profesjonalnym jest także transformacją siebie.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11218 Transwersalna analiza aktywności i paradygmat transformacji 2022-03-10T13:07:11+01:00 Ewa Marynowicz-Hetka ewa.marynowicz@uni.lodz.pl <p>Treść tego artykułu pokazuje, w jaki sposób transwersalne podejście do analizy aktywności i paradygmat transformacji, obecne w twórczości Jeana-Marie Barbiera, przenikają perspektywę społeczno-pedagogiczną. Artykuł ujawnia także transformacje aktywności mentalnych w zderzeniu z nowymi konceptami. W tekście omówione są kolejno: – ramy epistemologiczne i metodologiczne podejścia transwersalnego oraz jego związki z paradygmatem transformacji; – koncepcja transwersalnej analizy aktywności oraz jej związki z transwersalnym paradygmatem transformacji w pedagogice społecznej. W odniesieniu do kluczowej koncepcji Wolfganga Welscha, „rozumu transwersalnego”, analizowana jest kategoria transwersalności. Podkreśla się znaczące cechy rozumu transwersalnego: napięcia i transformacje, co powoduje, że jego obraz jest hybrydalny i paradoksalny: wywołuje napięcia, ale i istnieje dzięki nim. W rezultacie wprowadza się w tekście kolejną kategorię: „proces transkulturowości”, który sprzyja konstruowaniu wymiaru transwersalnego i poznaniu mechanizmów transformacji. Z tego powodu ta kategoria wydaje się być atrakcyjna dla odkrycia złożoności paradygmatu : „myśląc transformacje” (pensée transformation). Ramy epistemologiczne i metodologiczne procesu transformacji aktywności opisują trzy kategorie: „długie trwanie” (longue durée), „zerwanie” (rupture), nieciągłość (discontinuité), wzbogacone o związki trwania i zmiany; złożoności, dwoistości i powiązań wzajemnych (liens conjoints). Na ich tle i w odniesieniu do nich omawiana jest koncepcja transwersalnej analizy aktywności, opracowana przez Jeana-Marie Barbiera. Stanowi to naturalne przejście do omówienia cech charakterystycznych transwersalnego paradygmatu transformacji, obecnego w pedagogice społecznej. W zakończeniu tekstu dominuje teza o ewolucyjnym i zmiennym wymiarze myślenia o transformacjach. Charakterystyczne są zerwania paradygmatyczne, także personalne i instytucjonalne, jednak dominująca w każdym procesie transformacji nieciągłość (discontinuité) stanowi „rezerwuar trwania”, dzięki któremu idee istnieją i mogą odnawiać się. Stanowisko to zawarte na zakończenie tego artykułu określa też epistemologiczny wymiar transwersalnego paradygmatu transformacji, omawianego ze społeczno-pedagogicznego punktu widzenia.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11219 Transformacje i ich dominanty: między dynamiką i strukturą procesualności 2022-03-10T13:07:08+01:00 Lech Witkowski lechwit@op.pl <p>Tekst omawia tzw. meta-pedagogiczne konteksty transformacyjne w przestrzeniach działań i losów ludzkich, z wykorzystaniem odniesień do koncepcji hermeneutyki, refleksji krytycznej, psychoanalizy, antropologii i autorskiego projektu określonego mianem „humanistyki stosowanej”. Autor uwypukla syntetyczny obraz rozważań wyłaniający się z jego głównych książek. Struktura problemowa artykułu: (1) pole profesjonalności meta-pedagogicznej; (2) sprzężenia zwrotne i przemieszczenia dominanty wśród czynników w procesach i praktykach zawodowych – przykłady: dialog, racjonalność działań, rozumienie tradycji, wolności, zmiany, ideału przestrzeni działania (transmisja, transgresja, transformacja, translokacja); (3) transwersalność, dwoistość strukturalna i oscylacje w przestrzeni dylematów działania i dominant fazowych w procesach rozwoju psycho-społecznego; (4) pułapki, ograniczenia i luki tradycyjnych ujęć relacji między czynnikami w transformacji tożsamościowej człowieka, gubiące nieciągłości i napięcia wewnętrzne oraz reorganizację strukturalną; (5) wyzwania przełomu antypozytywistycznego w statusie teorii jako reprezentacji inwariantów doświadczenia i w rozumiejącym wyjaśnianiu procesów oraz troisty „efekt wybuchowy” w trans-formacjach reprezentacji emocjonalno-poznawczej podmiotów działających, w tym znaczenie ich autotransformacji i przymierza interakcyjnego w działaniu; (6) inne ujęcia wskazanej konceptualizacji pogłębiające problematykę. Kluczowe terminy tekstu to: dominanty procesów, paradoksy i ograniczenia transformacji, dwoistość, dynamika, operator versus, przemieszczenia czynników jako reorganizacje struktury, teoria widziana antypozytywistycznie, tradycyjne ujęcia procesów. Główne odniesienia do literatury w zapleczu tekstu stanowią następujący autorzy: Barbier, Erikson, Gadamer, Giroux, Habermas, Marynowicz-Hetka, Merton, Radlińska, Ricoeur, Sloterdijk, Wierciński, Witkowski.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11222 (Re)konceptualizacja różnicy w kontekście tożsamości podmiotu działającego 2022-03-10T13:07:06+01:00 Anna Walczak anna.walczak@now.uni.lodz.pl <p>Co stanowi źródło, ale i efekt tożsamości podmiotu działającego? Pytanie to odsyła do różnicy, lecz nie w jej zwyczajowych ujęciach bliskoznacznych z granicą i koniecznością jej utrzymania lub przekroczenia. Poprzez (re)konceptualizację różnicy, którą ujmuję jako „od-tworzenie” znaczenia i powiązanie go ze znaczeniami „dodanymi”, w artykule przywraca się jej źródłową nośność (ważność) w byciu podmiotem działającym, zapośredniczonym w inności. W tym celu przywołana zostaje <em>différance</em> Jacquesa Derridy i – w dalszej kolejności połączenie jego wypowiedzi o niej z innymi filozofami, u których odnalazłam to, co pokrewne i/lub uzupełniające i rozszerzające nie tyle samą myśl Derridy, ile to, co stanowi główny wątek niniejszego artykułu. Inność z jednej strony jest impulsem do „pracy” różnicy, z drugiej zaś jej efektem. Jaka jest rola „pracy” różnicy w tworzeniu się tożsamości podmiotu działającego? Czy w związku z „przemieszczeniem” efektu jej pracy – inności, w obszar tożsamości podmiotu działającego, podmiot ten może o sobie powiedzieć: oto wciąż Ja? Czym w tym kontekście jest etyka responsywna, którą – zdaniem autorki artykułu – należy wpisać we współczesny dyskurs humanistyczno-społeczny na temat podmiotu?</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11223 Rozpoznanie dynamiki zmian obecnych w prośbie o pomoc 2022-03-10T13:07:03+01:00 Martine Dutoit martine.dutoit@neuf.fr <p>Prowadzenie badań nad konstruowaniem doświadczenia wymaga podjęcia pracy nad sposobami jego budowania, widocznymi w jego przebiegu, w szczegółowych aspektach mikrospołecznych, w równoczesnych transformacjach działania i myślenia o nim. Krótko mówiąc, chodzi o konstruowanie badań o tym, jak konstruowane jest doświadczenie. Jest to celem tego tekstu. Jego przedmiotem szczególnym jest pierwsza prośba o pomoc, która stanowi wyzwanie dla przedstawicieli wszystkich zawodów, którzy działają z/dla/wobec drugiego. W oddziaływaniu profesjonalnym pierwsza prośba o pomoc, skierowana do interweniującego, jest na ogół postrzegana jako przesłanka do podjęcia interwencji, niezbędnej do nawiązania więzi, ale nie zawsze stanowi podstawę do podjęcia działania. Materiały dotyczące prośby o pomoc zostały zebrane w ramach systemu dostępu do praw i środków ochrony zdrowia psychicznego. W celu zidentyfikowania już trwającej od pierwszego kontaktu dynamiki potencjalnie mobilizującej partnerów wymiany dokonano ich analizy zgodnie z podejściem analizy aktywności. Zachowania ujawniające dynamikę aktorów widoczne są w sposobie prezentacji i usytuowania. Umożliwiają dostrzeżenie i „usłyszenie” granic oraz warunków kompromisu, które osoby proszące o pomoc uznają za możliwe do zaakceptowania. Uznanie, że samoafirmacja oraz chęć wolnego wyboru uruchamiają dynamikę i pozwalają ludziom na przekształcenie sytuacji, w której się znajdują. Aktywność pomocy może być postrzegana jako opracowanie wzajemnego oddziaływania i analizowania, w szczególności za pomocą dwóch kategorii pojęć: propozycji aktywności i ich wzajemnego powiązania/sprzężenia. Podobnie pojęcie dynamiki tożsamości może pozwolić na uwzględnienie znaczenia gier/związków wzajemnego uznania, które mają wpływ na zaangażowanie podmiotów, takich jak „transakcja społeczna”. Pozwalają one wiązać transformacje reprezentacji tożsamościowych z transformacjami usytuowania społecznego.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11224 Transformacje postrzegania sytuacji przed zaangażowaniem w działanie 2022-03-10T13:07:01+01:00 Marie Jasmine Hyppolite jasmine.hyppolite@gmail.com <p>Celem każdego zaangażowania w działanie jest jego optymalizacja. Przyszłe sytuacje wystawiają podmioty na niepewność rozwoju zdarzeń. Kryzysy i presja społeczna sprzyjają ponownej rekonstrukcji podmiotu. Obejmuje ona możliwe do uruchomienia zasoby, których aktualizacja sprzyja rozwojowi poczucia skuteczności. Podmiot wymyśla się na nowo i przekształca. Jednym ze środków rekonstrukcji podmiotu jest interakcja. Percepcja i ramy percepcyjne są konfiguracjami doznań, które rozwijają się w wymianie. Prace badawcze nad problemem przygotowania się do działania w toku negocjacji kolektywnych naświetliły problem transformacji percepcji. Negocjacje społeczne są sporym wyzwaniem dla aktorów, którzy posiadają mandat do reprezentowania, z jednej strony pracowników, z drugiej zaś pracodawcy. Aktorzy są zobligowani do prowadzenia negocjacji na temat warunków pracy, wynagrodzenia. Zbierają się i tworzą propozycje. Uzgodnienia są opcjonalne. Presja społeczna jest bardzo silna z powodu oczekiwań tych, którzy udzielili im mandatu i może prowadzić do sytuacji kryzysowych. Podejście antropologiczne umożliwiło zebranie danych odnoszących się do interakcyjnej wymiany między aktorami podczas tego procesu przygotowania się do negocjacji. Spotykając się w swoim gronie, tworzyli podzielane/uwspólnione reprezentacje na temat czekającej ich sytuacji. Analiza odnosiła się do wyodrębnienia zerwań i trwania (continuum) aktywności aktorów w interakcjach. Ujawniła też ruchy konwersacyjne, które wyrażały dynamikę sytuacji. Aktorzy wypowiadają się, odwołując się do swoich doświadczeń, ponownie zastanawiają się nad nimi, tworząc w ten sposób wspólną przestrzeń myślenia i działania o przyszłych działaniach (negocjacjach). Ta wzajemna gra wpływa na aktorów i odzwierciedla ich transformacje percepcyjne. Równocześnie zachodzą zmiany w postrzeganiu, w ich horyzoncie percepcyjnym. To wyzwala nowe możliwości reagowania w swoim otoczeniu. Podmioty konstruują potencjalną przestrzeń przyszłej sytuacji, w której organizują się ramy percepcyjne, stanowiące sposób rozumienia i strukturowania rzeczywistości. Tworzy się sposób wspólnego postępowania, ceniony przez grupę. Te ramy percepcyjne mają status prawdziwych i legitymizują działania, które będą podjęte przez aktorów. W procesie interakcyjnym ujawnia się współzależność, która sprzyja konstruowaniu wspólnej przestrzeni. Następuje operacjonalizacja wzajemnych doświadczeń i percepcji/reprezentacji sytuacji.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11225 Konstruowanie sytuacji działań policyjnych po zamachach terrorystycznych: trwałe transformacje kultury interpretacji i doświadczeń zespołowych 2022-03-10T13:06:57+01:00 Myriam Léonard leonard_myriam@yahoo.fr <p>W artykule przewija się teza, że to, co określa się jako rozeznanie policyjne, stanowi społecznie oceniany rezultat kolektywnej aktywności nieustannej interpretacji zdarzeń. Strażnicy porządku/pokoju (<em>les gardiens de la paix</em>) – policjanci interpretują zdarzenia w trakcie patrolu, w komisariacie, przed, podczas i po akcji. Tworzą w ten sposób konsensus interpretacji lub opowiadania interpretacji kolektywnej, konstruujące poczucie kolektywnego podmiotu. Ta aktywność strażników porządku/pokoju sprzyjała konstruowaniu ram interpretacyjnych zdarzeń, z jakimi mają do czynienia policjanci, i szerzej – budowania pewnej kultury interpretacyjnej, właściwej dla danego zespołu. Te ramy procesu konstruowania kultury policyjnej uległy transformacji w następstwie ataków na „Charile Hebdo” w roku 2015. Śmierć policjanta sfilmowana na żywo przez media „złamała” kolektywy. Policjanci już nie przedstawiają się publicznie w taki sam sposób: ich obraz siebie wobec społeczeństwa przekształca się i wpisuje w zespołową wyobraźnię policyjną. Dzięki zespołowej aktywności: nieustannej interpretacji-reinterpretacji zdarzeń, ataki z 2015 r. stają się elementami konstruującymi doświadczenia policyjne, które interesują prowadzących kształcenie. Te konstrukty doświadczenia ulegają ewolucji i przekształcają, każde ze swej strony, sposoby interpretacji, a więc i rozeznania zdarzenia. Artykuł ten przedstawia, jak po roku 2015 konstruowane jest zespołowe doświadczenie interpretatywne policjantów, będące efektem transformacji powiązanych aspektów: podmiotów indywidualnych i kolektywnych, aktywności oraz kultur interpretacji.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11227 Sens transformacji i transformacje sensu: zmiany sensu aktywności w wymiarze biograficznym 2022-03-10T13:06:54+01:00 Daniela Rodriguez rodriguez.daniela@yahoo.fr <p>W artykule omawiany jest proces transformacji sensu aktywności profesjonalnej odczuwanego przez osoby kierujące przedsiębiorstwami z obszaru ekonomii społecznej (towarzystwa ubezpieczeniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje). Dokonano w nim rozpoznania elementów strukturyzujących te transformacje, powstałe w efekcie zdarzeń znaczących. Transformacje sensu aktywności kierowania odnoszą się do procesu kształcenia związanego z przygotowaniem do zawodu (Rodriguez 2008). Proces transformacji uruchamiają doświadczenia jednostkowe/epizodyczne (Rogalski, Leplat 2011), które zidentyfikowaliśmy jako zdarzenia znaczące. Sens towarzyszący doświadczeniom aktywności profesjonalnej ujmowany jest tu jako proces i wypadkowa aktywności symbolizacyjnych, wyrażanych w narracji (Bruner 1991). Transformacje sensu są formułowane jako dynamiczne artykulacje pięciu elementów. Są nimi: wymiar temporalny, emocje; dostrzeżenie zmiany przez podmiot; sformułowanie zasad działania; przeplatanie wymiarów indywidualnych i zespołowych. Te elementy charakteryzują proces konstruowania i rekonstruowania sensu w perspektywie diachronicznej. Nasze analizy są oparte na wynikach badań jakościowych przeprowadzonych z trzynastoma kierownikami przedsiębiorstw, w formie wywiadów swobodnych. W rezultacie badań otrzymaliśmy 39 narracji odnoszących się to tych sytuacji w sferze zawodowej, w których narratorzy mieli poczucie zderzenia z sytuacją zupełnie nową i nieoczekiwaną. Kierujący przedsiębiorstwami z obszaru ekonomii społecznej są szczególnie uprzywilejowani do analizowania transformacji sensu podejmowanej aktywności, ponieważ ich działania należą do ruchu idei i inicjatyw ekonomicznych o silnym zabarwieniu wartościującym, które je tworzą (solidarność, odpowiedzialność, zaangażowanie...). Co zmusza ich do podwójnego postępowania: ułatwianie aktywności współpracownikom poprzez wskazywanie im kierunku działania oraz wpisywanie sensu i ich działań w idee tego ruchu.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11228 Transformacje w interakcjach: przykład relacji między rodzicami i dziećmi LGBT+ 2022-03-10T13:06:50+01:00 Katarzyna Gajek katarzyna.gajek@now.uni.lodz.pl <p>Celem niniejszego tekstu jest rekonstrukcja procesu transformacji, jaki zachodzi w relacji rodzica z dzieckiem o nienormatywnej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (LGBT+). Z uwagi na to, że przekształcanie siebie oraz rzeczywistości ma miejsce w toku podejmowanych aktywności, zatem z komunikowanych doświadczeń biograficznych narratorów zidentyfikowane zostały aktywności mentalne, afektywne oraz performatywne, a także związki między nimi. W badaniu uczestniczyli rodzice osób LGBT+ z terenu Polski, którzy byli dobierani zgodnie z procedurą kuli śnieżnej. Dane empiryczne zostały zgromadzone za pośrednictwem techniki wywiadu narracyjnego i opracowane w toku jakościowej indukcyjnej analizy tematycznej. Odtworzony na tej podstawie proces transformacji obejmował zidentyfikowane zmiany mentalne w zakresie postrzegania i rozumienia rzeczywistości, modyfikacje afektów, które dynamizowały aktywność podmiotu oraz czynności przeobrażających świat. Transformacje wyrażały się zarówno w postrzeganiu i przekształcaniu rzeczywistości, jak też działającego w niej podmiotu.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11230 Zmiana sposobów postępowania wobec drugiego związana ze znaczącymi doświadczeniami: przypadek menadżerów 2022-03-10T13:06:48+01:00 Kim Vu kim.vu@lecnam.net <p>Wielu badaczy z obszarów zarządzania i edukacji stawia pytanie o to, jak kształtować kompetencje menadżerów. Wydaje się ważne przestudiowanie tego procesu, w którym dorośli uczą się przywództwa, kierowania innymi, zmieniając sposoby oddziaływania na drugiego i tym samym nabywając humanistycznych kompetencji w realizowaniu aktywności menadżera. Celem tego artykułu jest przedstawienie czytelnikom wybranych sytuacji, w których można zaobserwować istotne zmiany w sposobach oddziaływania na innych. Na podstawie materiałów empirycznych zebranych wśród dorosłych, na temat ich interakcji z innymi, opisano procesy i aktywności charakteryzujące zmiany menadżerów jako siebie samych, w relacjach z innymi. Odnosząc się do teorii ugruntowanej i podejścia Szkoły Chicagowskiej, zastosowano metodę indukcyjną i jakościową, stanowiącą pogłębione badania z kadrą kierowniczą posiadającą przeżycia takich znaczących doświadczeń. Badanie opierało się na identyfikacji czterech typów informacji: dawny sposób postępowania, zrekonstruowany sposób postępowania, doświadczenie znaczące, nauka płynąca z tego doświadczenia. Rezultaty badania przedstawione w tym artykule pozwalają lepiej zrozumieć różnicę między stopniowym uczeniem się w toku profesjonalizacji/przygotowania do zawodu a uczeniem się poprzez rekonstrukcję sposobów oddziaływania menadżerów na drugiego. Pozwoliły także zaobserwować, że okoliczności/kontekst tych zmian zależy od dwu typów czynników. Są nimi: emocje generowane poprzez interakcje, które wpływają wręcz na byt/istnienie menadżerów oraz zaangażowanie menadżerów w refleksję nad danym doświadczeniem. W konkluzji artykułu wskazuje się na nowe perspektywy działania i badań w obszarze kształcenia, profesjonalizacji i wykonywania zawodu menadżera.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11232 Transformacje życia profesjonalnego asystentów rodziny: komunikowanie doświadczeń 2022-03-10T13:06:46+01:00 Izabela Kamińska-Jatczak izabela.kaminska@now.uni.lodz.pl <p>Przedmiotem przeprowadzonych badań były doświadczane transformacje życia profesjonalnego ujawnione w komunikacji asystentów rodziny. Efektem tej komunikacji są zapisy wypowiedzi, które poddano konceptualizacji w oparciu o podejście transwersalnej analizy aktywności − holistyczne ujmowanie aktywności profesjonalnych i spoglądanie na nie przez pryzmat procesów transformacji, jakie nieustannie się w nich dokonują. Wypowiedzi asystentów skonceptualizowano pod kątem zidentyfikowania modyfikacji procesów transformacji życia profesjonalnego, na które one wskazywały. W rezultacie interpretacji wyłoniono styl komunikowania doświadczenia profesjonalnego. Tekst sugeruje możliwość wykorzystania potencjału interpretacji, jaki można wydobyć z komunikacji o zmianach zachodzących w życiu profesjonalnym, w procesie stymulowania refleksji podmiotu działającego.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11239 O „przepływach intelektualnych”: spotkania dialogowe 2022-03-10T13:06:45+01:00 Marcin Kafar marcin.kafar@now.uni.lodz.pl Ewa Marynowicz-Hetka ewa.marynowicz@uni.lodz.pl <p>W artykule przedstawiamy analizę mechanizmów „przepływów intelektualnych” dokonujących się w zderzeniu z „inną” kulturą myślenia. Analiza ta opiera się na cyklu rozmów (spotkań dialogicznych) poświęconych odkrywaniu różnych wymiarów transformacji świadomościowych. W tym procesie autorzy odkrywają: słownik/ terminologię sprzyjające zerwaniom i „przepływom intelektualnym”, aspekty relacji transformacyjnych (np. „odczucie braku”) oraz narzędzia analizy wypełniania braków w formie koncepcji „progów” w „przepływach intelektualnych”.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11240 Przekroje profesjonalności: reprezentacje versus transformacje 2022-03-10T13:06:43+01:00 Lech Witkowski lechwit@op.pl <p>Tekst omawia zawartość tomu: <em>Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, </em>koord. Jean-Marie Barbier, Marc Durand, Paris 2018. Wątki rozważań: antropologiczne; teatralizacja, metaforyzacja, cielesność, niewidzialność, milczenie, gesty i przedmioty techniczne; poziomy i style, analogie i regularności w służbie transformacji, uwikłania w wiedzę i instalacje. Warianty upodmiotowienia.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11241 Aktywność – twórczość – emocje. Przestrzenie transformacji i synergii 2022-03-10T13:06:41+01:00 Halina Monika Wróblewska h.wroblewska@uwb.edu.pl <p>Przedmiotem artykułu jest namysł nad procesami transformacji zachodzących w złożonej przestrzeni aktywności na styku – doświadczeń, poznania, twórczości i emocji. Punktem wyjścia rozważań jest koncepcja analizy transwersalnej aktywności (Babier 2015, 2016). Opracowanie ukazuje strukturę działań twórczych w celu wykorzystania jej do analizy specyficznego rodzaju zachowań transformatywnych. Proces twórczy można rozpatrywać jako „transformację transformacji” oraz synergii. Proces tworzenia w perspektywie transwersalnej stanowi heurystyczny wymiar poszukiwań.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11242 Transwersalna analiza aktywności – znaczące doświadczenie badawcze 2022-03-10T13:06:36+01:00 Izabela Kamińska-Jatczak izabela.kaminska@now.uni.lodz.pl <p>Tekst stanowi refleksję nad doświadczeniem badawczym związanym z transwersalną analizą aktywności (TAA). Autorka stara się nadać sens swojemu doświadczeniu tłumaczący jej stosunek do TAA, która stała się dla niej „myślą mistrzowską”. Zwraca uwagę na relacyjny wymiar tego doświadczenia, kształtowany w sytuacjach z innymi, oraz na swoje umiejscowienie w określonej kulturze działania. Dopełnieniem rozważań jest zaprezentowanie horyzontu rozumienia TAA, w którym/poprzez który badaczka odczytuje jej sens i przekazuje znaczenie innym.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11243 „Przygotować się do działania”, skoordynowany program badań inspirowany ideą „myślenie-transformacja”, pilotowany przez Katedrę UNESCO Instytutu Katolickiego w Paryżu 2022-03-10T13:06:33+01:00 Jean-Marie Barbier jean-marie.barbier@lecnam.net Martine Dutoit martine.dutoit@neuf.fr <p>Tekst przedstawia ramy programu badawczego zainicjowanego przez Katedrę UNESCO ICP „Formation Professionnelle, Construction Personnelle, Transformations sociales”. Celem tego programu jest stworzenie przestrzeni wymiany naukowej między badaczami i praktykami (<em>professionnels</em>) zainteresowanymi konstruowaniem „aktywności możliwych”. Opiera się on na tradycjach badań w dziedzinie analizy aktywności w związku z konstruowaniem podmiotów. Jego celem jest identyfikacja i analiza procesu konstruowania przez podmioty działające możliwych aktywności we wszystkich sytuacjach charakteryzujących się niepewnością sytuacji/działania i jej/jego możliwych transformacji. Szczególne zainteresowanie odnosi się do sytuacji niepewnych lub nieznanych dla podmiotów indywidualnych i kolektywnych, na przykład dotyczy to sytuacji rozwoju kryzysu. Zespół badawczy stawia pytanie: jak podmioty przygotowują się do działania, uwzględniając z jednej strony biegłość w konstruowaniu ich doświadczenia, z drugiej zaś ich zaangażowanie w działanie? Odpowiedź na to pytanie interesuje przedstawicieli wszystkich zawodów sfery społecznej, którzy oddziałują na drugiego z zamiarem zmiany jego dotychczasowej aktywności oraz wpływają na istotę zaangażowania podmiotów w ich własną transformację. Wyraża ją np. podjęcie aktywności twórczej, terapeutycznej, własnej działalności (<em>auto-entreprise</em>) czy też co nazywa się zarządzaniem sobą (<em>entreprise de soi</em>) itp. Analizując kontekst tego projektu, autorzy przyjmują, że coraz więcej sytuacji profesjonalnych charakteryzuje się sytuacjami niepewności: nie wiadomo z góry, co należałoby uczynić i z tego powodu trudno jest przygotować się do działania jedynie na podstawie antycypacji czy posiadanych kompetencji. Przygotowanie się do działania staje się coraz częściej pracą niewidoczną i z tego powodu proces ten jest słabo rozpoznany w działalności profesjonalnej. Zwykle podejście do tych „możliwych sytuacji” nie wynika tylko z analizy aktywności w dosłownym sensie, ale także z analizy doświadczeń, których podmioty nie mają świadomości. Uczestnictwo w badaniach sprzyja ich uświadomieniu i wyjaśnieniu zdarzeń dla siebie i dla drugiego. Chodzi tutaj o rozpoznanie takich sytuacji aktywności podmiotu, jak np. transformacja percepcji sytuacji działania; symulacja sytuacji, które mogą się zdarzyć; konstruowanie nowych, możliwych działań; transformacja reprezentacji siebie samego w działaniu. Analiza tych zagadnień jest w sposób transwersalny ważna dla każdej aktywności człowieka. Wymaga poszukiwania argumentów dla działania nie tylko w kategoriach wiedzy, zdolności, umiejętności czy kompetencji, relacji między podmiotami a wcześniej zdefiniowanymi aktywnościami, ale zwrócenia się w kierunku analizy procesu konstruowania „możliwych aktywności”.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11244 Myśląc transformacje: przestrzenie uwspólniania podejścia epistemologicznego 2022-03-10T13:06:30+01:00 Izabela Kamińska-Jatczak izabela.kaminska@now.uni.lodz.pl Ewa Marynowicz-Hetka ewa.marynowicz@uni.lodz.pl <p>Tekst, poprzez przedstawienie głównych linii wieloletniej współpracy profesora Jeana-Marie Barbiera z Uniwersytetem Łódzkim, Katedrą Pedagogiki Społecznej, a w wymiarze osobowym z profesor Ewą Marynowicz-Hetką, ukazuje proces dochodzenia do uwspólniania podejścia epistemologicznego, na przykładzie kategorii: „Myśląc transformacje”. Kolejno omawiane są znaczące zdarzenia sprzyjające: rozpoznaniu wspólnych obszarów myślenia; poznawaniu koncepcji działania Jean-Marie Barbiera i jej interpretacji społeczno-pedagogicznej; wniknięciu w koncept transwersalnej analizy aktywności i jego zintegrowaniu z dyskursem społeczno-pedagogicznym oraz konstruowaniu projektu badawczego: „myśląc transformacje”.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11211 Entrer dans la « pensée transformation » 2022-03-10T13:07:21+01:00 Jean-Marie Barbier jean-marie.barbier@lecnam.net Ewa Marynowicz-Hetka ewa.marynowicz@uni.lodz.pl <p>Ce texte présente le contenu du numéro thématique consacré à une réflexion sur « la pensée transformation », en lien avec les processus de professionnalisation, et de plus généralement avec les transformations simultanées des activités et des sujets par et dans les activités.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11213 „Myśląc transformacje” – wprowadzenie w problematykę 2022-03-10T13:07:18+01:00 Jean-Marie Barbier jean-marie.barbier@lecnam.net Ewa Marynowicz-Hetka ewa.marynowicz@uni.lodz.pl <p>Tekst przedstawia zawartość numeru tematycznego poświęconego refleksji nad zagadnieniem „myśleć transformacje”, związanym z procesami profesjonalizacji i w sposób bardziej ogólny także z powiązanymi wzajemnie transformacjami aktywności oraz podmiotów przebiegającymi w ich aktywnościach i poprzez nie.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11214 „Myśląc transformacje” – wprowadzenie w problematykę 2022-03-10T13:07:16+01:00 Jean-Marie Barbier jean-marie.barbier@lecnam.net Ewa Marynowicz-Hetka ewa.marynowicz@uni.lodz.pl <p>Tekst przedstawia zawartość numeru tematycznego poświęconego refleksji nad zagadnieniem „myśleć transformacje”, związanym z procesami profesjonalizacji i w sposób bardziej ogólny także z powiązanymi wzajemnie transformacjami aktywności oraz podmiotów przebiegającymi w ich aktywnościach i poprzez nie.</p> 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11245 O Autorach 2021-11-17T15:02:40+01:00 Jean-Marie Barbier jean-marie.barbier@lecnam.net Ewa Marynowicz-Hetka ewa.marynowicz@uni.lodz.pl 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11246 À propos des auteurs 2021-11-17T15:23:07+01:00 Jean-Marie Barbier jean-marie.barbier@lecnam.net Ewa Marynowicz-Hetka ewa.marynowicz@uni.lodz.pl 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/11247 About the Authors 2021-11-17T15:40:12+01:00 Jean-Marie Barbier jean-marie.barbier@lecnam.net Ewa Marynowicz-Hetka ewa.marynowicz@uni.lodz.pl 2021-10-29T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021