Nadchodzące numery

Tematyka planowanych wydań:

2023/1(16) Pedagogika zdolności i uzdolnień

2023/2(17) Dzieciństwo jako obszar inspirujących i opresywnych dyskursów kulturowych

2024/1(18) Sztuka w całożyciowym doświadczaniu wspólnotowości - perspektywa europejska

2024/2(19) Badania nad rodziną w perspektywie biograficznej

2025/1(20) Teoria w naukach humanistycznych i społecznych. Koluzje ujęć i zastosowań

2025/2(21) Wokół całożyciowego uczenia się - perspektywa andragogiczna

W każdym wydaniu planujemy również miejsce na część artykułów niezwiązanych z tematem wiodącym a dotyczących ważnych i aktualnych problemów mieszczących się w profilu naszego czasopisma.


Zaproszenie do składania artykułów:

 

Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne (NOWIS) 2023/1(16)

Pedagogika zdolności i uzdolnień

Redakcja naukowa: Krzysztof J. Szmidt, Wiesława Limont

 

Tematyka zdolności i uzdolnień stała się współcześnie problemem „gorącym” w badaniach pedagogicznych i psychologicznych na całym świecie. Nie można jednak tego powiedzieć o pedagogice polskiej, brak bowiem nie tylko ugruntowanej nazwy dla tej nowej subdyscypliny, jak i jej charakterystyki w podręcznikach akademickich z zakresu nauk o wychowaniu, brak również podręczników akademickich, będących sumą wiedzy na ten temat. Nie brak jednak badań psychopedagogicznych poświęconych najróżniejszym problemom zdolności, ich rozwoju i uwarunkowań. Ten numer „Nauk o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” pragniemy poświęcić właśnie tym badaniom i ich wynikom: najnowszym doniesieniom naukowym badaczy, którzy wzięli „na warsztat” ten arcyciekawy temat, zarówno w Polsce, jak i za granicą, zarówno teoretycznym, jak i empirycznym.

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego numeru czasopisma. Termin składania tekstów na platformie Index Copernicus upływa z końcem września 2022 roku.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres Redakcji NOWIS: czasopismo.naukiowychowaniu@uni.lodz.pl


Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne (NOWIS) 2023/1(17)

Dzieciństwo jako obszar inspirujących i opresywnych dyskursów kulturowych

Redakcja naukowa: Monika Wiśniewska-Kin, Jolanta Bonar

 

Zainicjowanie naukowej refleksji i działań badawczych w obszarze problematyki skupionej na dziecku i dzieciństwie w perspektywie inspirujących i opresywnych dyskursów kulturowych, może pomóc przełamać długotrwały impas w podejmowaniu istotnych przekształceń edukacyjnych. Szansę przezwyciężenia schematów, nawyków i uprzedzeń oraz znalezienia konstruktywnych rozwiązań otwiera zrąb przemyśleń i doświadczeń, który rozwijanie dyskursu dziecięcego postrzega jako pilne zobowiązanie edukacyjne.

Dyskurs pojmujemy jako sposób artykułowania istniejących intersubiektywnie przekonań, wyobrażeń, ocen, norm, wartości wytworzonych w praktyce społecznej, a szerzej – jako zbiór praktyk komunikowania przeświadczeń, zakorzenionych w osobistym doświadczeniu i kontekście kulturowym, związanych z rozumieniem jakiegoś obszaru rzeczywistości.

Obecne w rzeczywistości edukacyjnej praktyki kulturowe, związane z oddziaływaniem dorosłych na dzieci, zmierzają w dwóch oddalających się kierunkach. Z jednej strony w dyskursie edukacyjnym opisuje się wybrane typy interakcji o charakterze nauczającym: dorosły : dziecko, dziecko : dziecko, nauczyciel : uczeń, uczeń : uczeń. Podejmując wysiłek przebudowy szkoły, warto zatem pomyśleć o wielowymiarowym kontekście i tle – o „kulturze edukacji”.

Z drugiej natomiast strony nasila się myślenie o dziecku i dzieciństwie w perspektywie: etnologicznej (skupionej na dziecku jako indywiduum i uczestniku grup społecznych oraz dzieciństwie jako statusie społecznym) oraz konstruktywistycznej (postrzegającej dziecko jako aktora/konstruktora własnego rozwoju, życia i środowiska). Badacze, którzy przedmiot zainteresowania ogniskują wokół dzieciństwa jako zespołu dziecięcych doświadczeń, przeżyć i działań, czyli dziecięcego świata przeżywanego zanurzonego w sferze publicznej i prywatnej przestrzeni dziecka, najważniejszymi atrybutami czynią dziecięce zdziwienie światem oraz spontaniczną i oryginalną aktywność w jego oswajaniu. W badaniach tego typu dziecko jawi się jako naukowiec (A. Gopnik, A. N. Meltzoff, P. K. Kuhl 2004), filozof (M. Lipman, A. M. Sharp, F. S. Oscanyan 1996) czy myśliciel (S. Meadows 2006).

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego numeru czasopisma. Termin składania tekstów na platformie Index Copernicus upływa z końcem stycznia 2023 roku.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres Redakcji NOWIS: czasopismo.naukiowychowaniu@uni.lodz.pl

 

Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne (NOWIS) 2024/2(19)

Badania nad rodziną w perspektywie biograficznej

Redakcja naukowa: Arkadiusz Wąsiński, Justyna Sztobryn-Bochomulska

 

Zapraszamy Państwa do opracowania artykułów naukowych mieszczących się w szerokiej, interdyscyplinarnej formule tematycznej, zogniskowanej wokół współczesnych aspektów rozpoznawania znaczenia rodziny w życiu człowieka, jakości jej funkcjonowania w świetle ujawniających się coraz bardziej wyraziście wyzwań dostrzeganych na tle dynamicznych przemian społeczno-kulturowych w Polsce i na świecie.

Punktem wyjścia do dyskusji jest dla nas koncepcja rodziny jako przestrzeni integrującej wewnątrzrodzinne oraz pozarodzinne procesy, które interferując ze sobą, przeobrażają się w szeroki, lecz wewnętrznie koherentny strumień wpływów mających istotne znaczenie dla kształtowania się człowieka. Tak ujmowana rodzina jest w pewnym sensie przestrzenią buforową, filtrującą wpływy zewnętrzne i integrującą je z wpływami wewnętrznymi, tworzącą warunki sprzyjające rozbudzaniu, rozwijaniu i ukierunkowywaniu rozwoju i autokreacji jej członków. Rodzinę można wówczas rozpatrywać w świetle możliwości współtworzenia wspólnoty, utożsamianej z otwarciem się na inność drugiego, która „nie zagraża, nie onieśmiela, nie prowokuje do ucieczki”, lecz sprzyja osiąganiu przez jej członków egzystencjalnej pełni.

Rozpatrując nakreśloną problematykę w kontekście wewnątrzrodzinnym odsłania się znaczenie biografii rodzinnej, małżeńskiej i indywidualnej, jako wspólnotowej i osobistej refleksji nad uznanymi za istotne przejawami życia rodzinnego. Perspektywa biograficzna łączona ze szczególnym i niepowtarzalnym mikroświatem życia codziennego stanowi swoistą meta-biografię wspólnie konstruowaną, przeżywaną i utrwalaną przez wszystkich członków wspólnoty rodzinnej, z której czerpią w indywidualnym rekonstruowaniu struktur własnych biografii.

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego numeru czasopisma. Termin złożenia manuskryptu na platformie Index Copernicus upływa 31.01.2024 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres Redakcji NOWIS: czasopismo.naukiowychowaniu@uni.lodz.pl.