Nadchodzące numery

Tematyka planowanych wydań:

2022/1(14) Wychowanie a płeć

2022/2(15) Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne

2023/1(16) Pedagogika zdolności i uzdolnień

2023/2(17) Dzieciństwo jako obszar inspirujących i opresywnych dyskursów kulturowych

2024/1(18) Sztuka w całożyciowym doświadczaniu wspólnotowości - perspektywa europejska

2024/2(19) Badania nad rodziną w perspektywie biograficznej

2025/1(20) Teoria w naukach humanistycznych i społecznych. Koluzje ujęć i zastosowań

2025/2(21) Wokół całożyciowego uczenia się - perspektywa andragogiczna

W każdym wydaniu planujemy również miejsce na część artykułów niezwiązanych z tematem wiodącym a dotyczących ważnych i aktualnych problemów mieszczących się w profilu naszego czasopisma.


Zaproszenie do składania artykułów:

 

"Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne" (NOWIS) 2022/1(14)

Wychowanie a płeć

Redakcja naukowa : Katarzyna Gajek, Izabela Desperak

Czternasty numer czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” poświęcony jest (nie)obecności kategorii płci w wychowaniu.

Zachęcamy do podjęcia refleksji w wymiarze teoretycznym oraz empirycznym nad (nie)widzialnością, (nie)oczywistością płci w szeroko rozumianym procesie wychowania i wynikających z tego konsekwencji.

Automatyczne kategoryzacje ludzi ze względu na płeć ułatwiają rozumienie i poruszanie się w rzeczywistości oraz porządkowanie nowych informacji, równocześnie jednak stanowią (nie)uświadomione i (nie)zwerbalizowane założenia wpisane w sam proces wychowania, jak również definiujące jego uczestników, a także kształtujące relacje między nimi.

Rekonstrukcja tropów teoretycznych konstruowania pojęcia płci wskazuje jej odmienne interpretacje, które różnicują jej istotę, rodzaje czy przejawy. Kulturowe uwikłanie tej kategorii wymaga uważności w zakresie analizy różnorodności i zmienności reprodukowanych społecznie wzorców. Istnieją one w upowszechnianych modelach, rolach społecznych, aprobowanych wzorach zachowań, normach czy oczekiwaniach, które mogą stanowić zarówno treści, jak i efekt procesu wychowania.

Zapraszamy do podjęcia dyskusji i współtworzenia kolejnego numeru czasopisma.

Termin składania tekstów na platformie Index Copernicus upływa z końcem września 2021 roku.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres Redakcji NOWIS: czasopismo.naukiowychowaniu@uni.lodz.pl


 

Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne (NOWIS) 2022/2(15)

Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne

Redakcja naukowa: Izabela Kamińska-Jatczak, Joanna Sosnowska

Piętnasty numer czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne koncentruje się wokół pokolenia historycznego Heleny Radlińskiej.

Jako Zespół Redakcyjny tego wydania pragniemy, aby Autorzy tekstów włączyli się do dyskusji wokół dziedzictwa idei pedagogicznej Radlińskiej. Chcemy zainspirować Państwa do podjęcia wysiłku ukazania jej myśli jako nierozerwalnie związanej z licznymi polami praktyki: oświatowej, edukacyjnej, socjalnej/społecznej, opiekuńczej czy zdrowotnej. Twórczość Radlińskiej bowiem sama w sobie była przykładem badania i działania w relacjach z innymi.

Koncepcja pokolenia historycznego, obejmująca jednostki w różnym wieku, przebywające w wyodrębnionej przestrzeni i w danym czasie historycznym, wydaje się nam interesującym konceptem, pobudzającym myślenie nad tym, w jakim pokoleniu historycznym funkcjonowała Helena Radlińska, jak tworzyło się owo pokolenie i jakie doświadczenia stanowiły o jego wyjątkowości. Chcemy poszukiwać tropów świadczących o doświadczeniu pokolenia historycznego, które stanowić może istotny punkt odniesienia w rozumieniu korzeni komplementarnej, kompletnej myśli pedagogicznej, z której wyrosła pedagogika społeczna.

Mamy nadzieję na otwarcie nowych pól badawczych oraz rewitalizację idei tkwiących u podstaw myślenia społeczno-pedagogicznego.

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego numeru czasopisma. Termin składania tekstów na platformie Index Copernicus upływa z końcem stycznia 2022 roku.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres Redakcji NOWIS: e-mail: czasopismo.naukiowychowaniu@uni.lodz.pl


Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne (NOWIS) 2023/1(16)

Pedagogika zdolności i uzdolnień

Redakcja naukowa: Krzysztof J. Szmidt, Wiesława Limont

 

Tematyka zdolności i uzdolnień stała się współcześnie problemem „gorącym” w badaniach pedagogicznych i psychologicznych na całym świecie. Nie można jednak tego powiedzieć o pedagogice polskiej, brak bowiem nie tylko ugruntowanej nazwy dla tej nowej subdyscypliny, jak i jej charakterystyki w podręcznikach akademickich z zakresu nauk o wychowaniu, brak również podręczników akademickich, będących sumą wiedzy na ten temat. Nie brak jednak badań psychopedagogicznych poświęconych najróżniejszym problemom zdolności, ich rozwoju i uwarunkowań. Ten numer „Nauk o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” pragniemy poświęcić właśnie tym badaniom i ich wynikom: najnowszym doniesieniom naukowym badaczy, którzy wzięli „na warsztat” ten arcyciekawy temat, zarówno w Polsce, jak i za granicą, zarówno teoretycznym, jak i empirycznym.

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego numeru czasopisma. Termin składania tekstów na platformie Index Copernicus upływa z końcem września 2022 roku.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres Redakcji NOWIS: czasopismo.naukiowychowaniu@uni.lodz.pl


Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne (NOWIS) 2023/1(17)

Dzieciństwo jako obszar inspirujących i opresywnych dyskursów kulturowych

Redakcja naukowa: Monika Wiśniewska-Kin, Jolanta Bonar

 

Zainicjowanie naukowej refleksji i działań badawczych w obszarze problematyki skupionej na dziecku i dzieciństwie w perspektywie inspirujących i opresywnych dyskursów kulturowych, może pomóc przełamać długotrwały impas w podejmowaniu istotnych przekształceń edukacyjnych. Szansę przezwyciężenia schematów, nawyków i uprzedzeń oraz znalezienia konstruktywnych rozwiązań otwiera zrąb przemyśleń i doświadczeń, który rozwijanie dyskursu dziecięcego postrzega jako pilne zobowiązanie edukacyjne.

Dyskurs pojmujemy jako sposób artykułowania istniejących intersubiektywnie przekonań, wyobrażeń, ocen, norm, wartości wytworzonych w praktyce społecznej, a szerzej – jako zbiór praktyk komunikowania przeświadczeń, zakorzenionych w osobistym doświadczeniu i kontekście kulturowym, związanych z rozumieniem jakiegoś obszaru rzeczywistości.

Obecne w rzeczywistości edukacyjnej praktyki kulturowe, związane z oddziaływaniem dorosłych na dzieci, zmierzają w dwóch oddalających się kierunkach. Z jednej strony w dyskursie edukacyjnym opisuje się wybrane typy interakcji o charakterze nauczającym: dorosły : dziecko, dziecko : dziecko, nauczyciel : uczeń, uczeń : uczeń. Podejmując wysiłek przebudowy szkoły, warto zatem pomyśleć o wielowymiarowym kontekście i tle – o „kulturze edukacji”.

Z drugiej natomiast strony nasila się myślenie o dziecku i dzieciństwie w perspektywie: etnologicznej (skupionej na dziecku jako indywiduum i uczestniku grup społecznych oraz dzieciństwie jako statusie społecznym) oraz konstruktywistycznej (postrzegającej dziecko jako aktora/konstruktora własnego rozwoju, życia i środowiska). Badacze, którzy przedmiot zainteresowania ogniskują wokół dzieciństwa jako zespołu dziecięcych doświadczeń, przeżyć i działań, czyli dziecięcego świata przeżywanego zanurzonego w sferze publicznej i prywatnej przestrzeni dziecka, najważniejszymi atrybutami czynią dziecięce zdziwienie światem oraz spontaniczną i oryginalną aktywność w jego oswajaniu. W badaniach tego typu dziecko jawi się jako naukowiec (A. Gopnik, A. N. Meltzoff, P. K. Kuhl 2004), filozof (M. Lipman, A. M. Sharp, F. S. Oscanyan 1996) czy myśliciel (S. Meadows 2006).

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego numeru czasopisma. Termin składania tekstów na platformie Index Copernicus upływa z końcem stycznia 2023 roku.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres Redakcji NOWIS: czasopismo.naukiowychowaniu@uni.lodz.pl