Instrukcja redakcyjna

Redakcja NOWIS zaprasza do składania artykułów w następujących terminach:

- przewidzianych do publikacji w numerach pierwszych - do września roku poprzedzającego wydanie;
- przewidzianych do publikacji w numerach drugich - do lutego danego roku.

 Aby złożyć nowy manuskrypt, kliknij tutaj.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat, na żadnym etapie współpracy z Autorami (zgłaszania, oceny wstępnej, recenzji, korekty, powtórnej recenzji, edycji, składu, ew. tłumaczenia ani publikacji).

 • Półrocznik przyjmuje do druku prace prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, analitycznym, monograficznym, polemicznym, przeglądowym czy też tzw. studia przypadku oraz recenzje i sprawozdania z życia naukowego;
 • Autor zamieszcza swój artykuł na platformie Index Copernicus, co jest równoznaczne z formalnym przesłaniem go do Redakcji NOWIS ;
 • Autor zamieszcza na platformie IC manuskrypt w dwóch wersjach: 1. pełny tekst z danymi Autora; 2. wersję artykułu przygotowaną do recenzji (zaślepioną) oraz dwa dokumenty ("oświadczenie" i "nota o Autorze"), których formularze udostępniane są w trakcie procesu składania manuskryptu;
 • Treść oświadczenia Autora dostępna jest tutaj;
 • Obustronnie anonimowa recenzja wymaga, by w tekście przeznaczonym dla recenzenta nie było obecne nazwisko Autora (również w przypisach i w bibliografii). W związku z tym uprzejmie prosimy o usunięcie własnego nazwiska z manuskryptu według wskazówek:
  1. w tekście: „Jak twierdzi Jan Kowalski (2018)...” zamienić na: „Jak twierdzi [zanonimizowany Autor]...”
  2. w przypisie: „(Jan Kowalski 2018, s. 10)” zamienić na: „([zanonimizowany Autor])”
  3. w bibliografii: zamiast pozycji Autora dopisek NA KOŃCU bibliografii (nie alfabetycznie): „plus 2 pozycje zanonimizowanego Autora”.
 • Do artykułu należy dołączyć w języku polskim (lub innym oryginalnym) oraz angielskim: tytuł, abstrakt (ok. 150 słów) oraz od 3 do 5 słów kluczowych;
 • Nadesłane artykuły, po wstępnej ocenie Rady Redakcji, są poddawane recenzji;

Zasady edycyjne

 • Objętość nie powinna przekraczać 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (40 tys. znaków ze spacjami);
 • Tekst powinien być napisany w formacie DOC (dokument programu Word), czcionką Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5 wiersza;
 • Na pierwszej stronie, przed tekstem głównym, należy zamieścić nazwisko i imię autora, stopień (tytuł) naukowy, afiliację;
 • Tytuł, podtytuły i śródtytuły należy pogrubić oraz zróżnicować wielkością czcionki – odpowiednio 16, 14 i 12, bez wersalików, pozostawiając pusty wiersz przed i po tytule;
 • Tekst powinien być pozbawiony nagłówków i stopek;
 • Numerowanie stron – położenie dół strony, wyrównanie do środka;
 • Zaleca się minimalne formatowanie tekstu – wyjustowanie tekstu, akapity zaznaczone tabulatorem, bez znaków utrudniających formatowanie;
 • Tabele, diagramy, rysunki powinny być jak najprościej sformatowane, przesłane do Redakcji NOWIS w dwóch formatach: edytowalnym i nieedytowalnym (np. PDF); muszą posiadać kolejny numer, tytuł i źródło;
 • Przy nazwiskach autorów przywoływanych w tekście po raz pierwszy powinno zostać zamieszczone imię w pełnym jego brzmieniu;

Standard przypisów i bibliografii prac cytowanych w tekście

 • Cytowania do trzech wierszy powinny znajdować się w cudzysłowie i być opatrzone informacją bibliograficzną w tekście; cytaty powyżej trzech wierszy należy wyodrębnić w osobnym akapicie dodając pusty wiersz przed i po cytacie ;
 • Przypisy źródłowe należy umieścić w tekście głównym i sporządzać według wzoru – nazwisko autora, rok wydania publikacji oraz strona(y) cytowanego tekstu oddzielona dwukropkiem:

(Kowalski 2002: 15); (Kowalski 1990: 15; 2014: 176); (Kowalski 2002a: 15; 2002b: 37); (Kowalski, Nowak 2001: 15–16); (Kowalski 2001: 10; Nowak 2009: 48).

 • Jeżeli w publikacji brak autora, wstawić należy skrót tytułu (pierwsze słowo lub dwa), dalej dwukropek i nr strony np. (Raport…: 45);
 • Przypisy rozszerzające powinny być zamieszczone na dole strony i kolejno ponumerowane (opcja: wstaw – odwołanie – przypis dolny);
 • Zestawienie literatury cytowanej powinno być umieszczone na końcu tekstu głównego;
 • Przywoływane publikacje należy uporządkować alfabetycznie i zapisać według wzoru:

Kowalski J. (2002) Tytuł, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
Kowalski J. (2002) Tytuł, w: Tytuł, A. Nowak (red.), tłum. E. Wojciechowski, Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 1–23.
Kowalski J. (2002) Tytuł, w: B. Nowak, Tytuł, Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 1–23.
Kowalski J. (2001) Tytuł, „Czasopismo”, nr 3/4, s. 3–23.
https://doi.org/12.3456/78.9012345

 • Numery DOI przywołanych publikacji należy umieścić w nowej linii zgodnie z powyższym przykładem;
 • Strony internetowe powinny być wyodrębnione na końcu bibliografii.