Procedura recenzyjna

  • Teksty są umieszczane przez autorów na platformie Index Copernicus International za pośrednictwem strony internetowej czasopisma (zakładka „DLA AUTORÓW”).
  • Teksty poddane są wstępnej ocenie przez członków Rady Redakcyjnej z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi poziomu merytorycznego oraz warsztatu naukowego. Teksty nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich i innych praw własności intelektualnej (m.in. weryfikacja w systemie antyplagiatowym). Teksty, które nie spełniają tych warunków są odrzucane.
  • Redakcja przyjmuje do dalszej procedury tylko teksty, które nie były uprzednio publikowane lub przedłożone wydawcy innego czasopisma. W szczególnych przypadkach możliwa jest publikacja tłumaczenia tekstu wydanego pierwotnie w języku obcym.
  • Teksty poddawane są ocenie dwu kompetentnych recenzentów, którzy są nominowani przez RR. W przypadku numerów tematycznych recenzenci mogą być też proponowani przez redaktora naukowego numeru tematycznego. Proponowane kandydatury są przedkładane RR do akceptacji.
  • Redakcja stosuje zasadę double-blind review process, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości oraz zasadę braku konfliktu interesów między nimi.
  • Wybrani recenzenci logują się w panelu Index Copernicus International Scientists, za pomocą którego uzyskują dostęp do zanonimizowanego tekstu oraz formularza recenzji.
  • Treść recenzji jest udostępniana autorowi. Autor jest proszony o ustosunkowanie się do uwag recenzentów i rozważenie ewentualnej modyfikacji tekstu.
  • Rada Redakcyjna na podstawie analizy uwag i rekomendacji zawartych w recenzjach oraz ustosunkowania się do nich autora, dokonuje kwalifikacji tekstu do dalszych etapów procesu wydawniczego albo jego odrzucenia.
  • W przypadku numerów tematycznych redaktor naukowy numeru staje się okresowym członkiem Rady Redakcyjnej i uczestniczy w jej obradach z głosem  doradczym.