Transformacje życia profesjonalnego asystentów rodziny: komunikowanie doświadczeń

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.14

Słowa kluczowe:

transwersalna analiza aktywności, komunikowanie doświadczenia, paradygmat transformacji, modyfikacje procesów transformacji życia profesjonalnego, styl komunikowania doświadczenia profesjonalnego

Abstrakt

Przedmiotem przeprowadzonych badań były doświadczane transformacje życia profesjonalnego ujawnione w komunikacji asystentów rodziny. Efektem tej komunikacji są zapisy wypowiedzi, które poddano konceptualizacji w oparciu o podejście transwersalnej analizy aktywności − holistyczne ujmowanie aktywności profesjonalnych i spoglądanie na nie przez pryzmat procesów transformacji, jakie nieustannie się w nich dokonują. Wypowiedzi asystentów skonceptualizowano pod kątem zidentyfikowania modyfikacji procesów transformacji życia profesjonalnego, na które one wskazywały. W rezultacie interpretacji wyłoniono styl komunikowania doświadczenia profesjonalnego. Tekst sugeruje możliwość wykorzystania potencjału interpretacji, jaki można wydobyć z komunikacji o zmianach zachodzących w życiu profesjonalnym, w procesie stymulowania refleksji podmiotu działającego.

Biogram autora

Izabela Kamińska-Jatczak - Uniwersytet Łódzki

Kamińska-Jatczak Izabela, pedagog społeczny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka monografii: Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym (2021). Zainteresowania badawcze obejmują następujące zagadnienia: analiza aktywności w polu pracy socjalnej, praca socjalna z rodziną, biograficzne i historyczne konteksty pedagogiki społecznej, metodologia badań interpretatywnych.

Bibliografia

Aszyk P. SJ. (1998) Konflikty moralne a etyka, Kraków, Wydawnictwo WAM-Księża Jezuici.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2006) Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, tłum. G. Karbowska, Kraków, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria: Biblioteka Pracownika Socjalnego.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2015) Nowe wyzwania dla badań w naukach o wychowaniu: perspektywa działania/aktywności, tłum. G. Karbowska, konsultacja naukowa: E. Marynowicz-Hetka, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1 (1), s. 60−72.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2016) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, tłum. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2020) Konstruowanie aktywności i podmiotu w aktywności – wzajemne powiązania, tłum. G. Karbowska, konsultacja naukowa L. Witkowski w: Pedagogika społeczna. Spotkania, trwanie i zmienność, pogranicza, A. Walczak, L. Telka, M. Granosik (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria: Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, t. 10, s. 223−230.
Google Scholar

Barbier J.-M., Durand M. (red.) (2018) w kooperacji z C. Cohen, M.-L. Vitali, Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, Paris, L’Harmattan.
Google Scholar

Elzenberg H. (1999) Ekspresja pozaestetyczna i estetyczna w: H. Elzenberg, Pisma estetyczne, oprac. i wstęp L. Hostyński, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 51–68.
Google Scholar

Granosik M. (2002) Kształcenie – Tożsamość – Działanie. O biograficznym wymiarze pracy socjalnej w: Badanie – Działanie – Kształcenie. Czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej, E. Marynowicz-Hetka (red.), Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 21−33.
Google Scholar

Granosik M. (2006) Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria: Biblioteka Pracownika Socjalnego.
Google Scholar

Gülich E. (1984) Próba analizy tekstu narracyjnego z perspektywy teorii komunikacji: (na przykładzie ustnych i pisemnych wypowiedzi narracyjnych), tłum. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki”, t. LXXV, z. 4, s. 249−285.
Google Scholar

Honneth A. (2012) Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych, tłum. J. Duraj, t. XXII, Kraków, Zakład Wydawniczy „Nomos”, seria: Współczesne Teorie Socjologiczne.
Google Scholar

Kamińska-Jatczak I. (2016) Logiki aktywności mentalnych asystentów rodziny – próba interpretacji w: Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe UKSW, s. 275–295.
Google Scholar

Kamińska-Jatczak I. (2019) Myśląc o transformacjach: sympozjum naukowe (Łódź, 23.05.2019), „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1 (8), s. 312–323, https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.23
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.23

Klus-Stańska D. (2010) Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Google Scholar

Lavelle L. (1950) Traité des valeurs, Paris, Les Presses Universitaires de France.
Google Scholar

LeCompte M. D. (1994) Defining reality: applying double description and chaos theory to the practice of practice, „Educational Theory”, vol. 44 (3), s. 277−299, https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1994.00277.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1994.00277.x

Marynowicz-Hetka E. (2018) Myśląc o życiu duchowym/mentalnym w kontekście aktywności: transformacje bezszelestne versus modyfikacje, „Studia z Teorii Wychowania”, t. IX, nr 1 (22), s. 9−23, https://sztw.chat.edu.pl/resources/html/article/details?id=174906 [dostęp: 12.07.2021].
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2019) Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Mayer R. C., Davis J. H., Schoorman F. D. (1995) An integrative model of organizational trust, „The Academy of Management Review”, vol. 20 (3), s. 709−734, https://doi.org/10.2307/258792
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335

Nowak-Dziemianowicz M. (2020) Szkoła jako przestrzeń uznania, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

O’Connor L. (2020) How social workers understand and use their emotions in practice: A thematic synthesis literature review, „Qualitative Social Work”, vol. 19 (4), s. 645–662, https://doi.org/10.1177%2F1473325019843991
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1473325019843991

Schütze F. (1977) Die technik des narrativen interviews in interaktionsfeldstudien – dargestellt an einem projekt zur erforschung von kommunalen machtstrukturen w: Arbeitsberichte und Forschungsmaterialien, Bielefeld, Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie, t. 1, s. 1−62.
Google Scholar

Stanisławski K. (1953) Praca aktora nad sobą w twórczym procesie przeżywania, cz. 1, tłum. A. Męczyński, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Ulatowska H. (2014) Narracje transformacyjne (quest narratives): Wizerunki afazji w: Studia z neuropsychologii klinicznej na 45-lecie pracy zawodowej profesor Danuty Kądzielawy, E. Łojek, A. Bolewska, H. Okuniewska (red.), Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 97−110, https://doi.org/10.31338/UW.9788323514442.PP.97-110
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323514442.pp.97-110

Urbaniak-Zając D. (2016) W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Witkowski L. (2015) Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Google Scholar

Witkowski L. (2020) Transformacje i ich dominanty: między dynamiką i strukturą procesualności, „Chowanna”, t. 2 (55), s. 1‒22, https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.55.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.55.02

Zuziak W. (2012) Aksjologia Louisa Lavelle’a. Wobec ponowoczesnego kryzysu wartości, Kraków, Wydawnictwo WAM.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-10-29

Jak cytować

Kamińska-Jatczak, I. (2021). Transformacje życia profesjonalnego asystentów rodziny: komunikowanie doświadczeń. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 13(2), 227–250. https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.14

Inne teksty tego samego autora