Transwersalna analiza aktywności – znaczące doświadczenie badawcze

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.18

Słowa kluczowe:

transwersalna analiza aktywności, myśl mistrzowska, relacyjny wymiar doświadczenia badawczego, horyzont rozumienia, kultura działania

Abstrakt

Tekst stanowi refleksję nad doświadczeniem badawczym związanym z transwersalną analizą aktywności (TAA). Autorka stara się nadać sens swojemu doświadczeniu tłumaczący jej stosunek do TAA, która stała się dla niej „myślą mistrzowską”. Zwraca uwagę na relacyjny wymiar tego doświadczenia, kształtowany w sytuacjach z innymi, oraz na swoje umiejscowienie w określonej kulturze działania. Dopełnieniem rozważań jest zaprezentowanie horyzontu rozumienia TAA, w którym/poprzez który badaczka odczytuje jej sens i przekazuje znaczenie innym.

Biogram autora

Izabela Kamińska-Jatczak - Uniwersytet Łódzki

Kamińska-Jatczak Izabela, pedagog społeczny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka monografii: Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym (2021). Zainteresowania badawcze obejmują następujące zagadnienia: analiza aktywności w polu pracy socjalnej, praca socjalna z rodziną, biograficzne i historyczne konteksty pedagogiki społecznej, metodologia badań interpretatywnych.

Bibliografia

Barbier J.-M. (2006) Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, tłum. G. Karbowska, konsultacja naukowa E. Marynowicz-Hetka, Kraków, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria: Biblioteka Pracownika Socjalnego.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2015) Nowe wyzwania dla badań w naukach o wychowaniu: perspektywa działania/aktywności, tłum. G. Karbowska, konsultacja naukowa: E. Marynowicz-Hetka, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1 (1), s. 60−72.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2016a) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, tłum. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2016b) Kultury działania i podzielane sposoby organizacji konstrukcji sensu, tłum. G. Karbowska, konsultacja naukowa E. Marynowicz-Hetka, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2 (3), s. 14−46, https://doi.org/10.18778/2450-4491.03.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.03.02

Barbier J.-M. (2020) Konstruowanie aktywności i podmiotu w aktywności – wzajemne powiązania, tłum. G. Karbowska, konsultacja naukowa: L. Witkowski w: Pedagogika społeczna. Spotkania, trwanie i zmienność, pogranicza, A. Walczak, L. Telka, M. Granosik (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria: Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, t. 10, s. 223−230.
Google Scholar

Bauman T. (2004) Mistrzowie i szkoły myślenia w uniwersytecie w: Gdańskie rodowody pedagogiczne, E. Rodziewicz, K. Rzędzicka, E. Zalewska (red.), Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 71–84.
Google Scholar

Cyzman M. (2019) Zaskakujące pojęć wędrówki i związki. O kolektywie myślowym Ludwika Flecka i wspólnocie interpretacyjnej Stanleya Fisha, „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”, t. 7, cz. 2, s. 305−317.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.37240/FiN.2019.7.1.19

Czyżewski M. (2010) Analiza ramowa, czyli co tu się dzieje? w: E. Goffman, Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, tłum. S. Burdziel, Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS, s. VII−XLVII.
Google Scholar

Dewey J. (1975) Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Dewey J. (2014) Doświadczenie i edukacja, tłum. E. Czujko-Moszyk, Warszawa, Warszawska Firma Wydawnicza S.C.
Google Scholar

Fish S. E. (1976) Interpreting the “Variorum”, „Critical Inquiry”, vol. 2, no. 3, s. 465−485, https://doi.org/10.1086/447852
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/447852

Fleck L. (1986) Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, tłum. M. Tuszkiewicz, wstęp Z. Cackowski, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie.
Google Scholar

Gadamer H. G. (2007) Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. i wstęp B. Baran, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, seria: Biblioteka Współczesnych Filozofów.
Google Scholar

Kafar M. (2011) Wprowadzenie w: Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, M. Kafar (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria: Perspektywy Biograficzne, s. 7–11.
Google Scholar

Kafar M. (2019) W dialogu z mistrzami albo jak rodzi się szkoła myślenia. Uwagi na marginesie lektury artykułu , „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1 (8), s. 281–292, https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.21
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.21

Kafar M., Marynowicz-Hetka E. (2021) O przepływach intelektualnych: spotkania dialogowe, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2 (13), w tym tomie.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.15

Kamińska I. (2013) Dyskurs ekspercki w obszarze pomocy społecznej na tle pedagogizacji medialnej, „Societas/Communitas”, nr 2 (16), s. 203−222.
Google Scholar

Kamińska I. (2016) O (nie)udanej próbie odnalezienia się w roli praktykującego badacza. Refleksje z pola praktyki w: Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, M. Kafar (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria: Perspektywy Biograficzne, s. 255–269.
Google Scholar

Kamińska-Jatczak I. (2019a) Myśląc o transformacjach: Sympozjum naukowe (Łódź, 23.05.2019), „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1 (8), s. 312–323, https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.23
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.23

Kamińska-Jatczak I. (2019b) Przejawy konstruowania tożsamości profesjonalnej podmiotu działającego. Przykład asystentów rodziny, „Pedagogika Społeczna”, r. XVIII, nr 2 (72), s. 183–202, https://doi.org/10.35464/1642-672X.PS.2019.2.13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35464/1642-672X.PS.2019.2.13

Kamińska-Jatczak I. (2021) Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kamińska-Jatczak I., Skoczylas-Namielska E. (2016) Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość: kulminacja obchodów 70-lecia Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2 (3), s. 215−232, https://doi.org/10.18778/2450-4491.03.13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.03.13

Luc J. (2013) Czym jest rozumienie w humanistyce? Próba odpowiedzi Hansa-Georga Gadamera, „Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”, t. XXV, s. 125–140, https://doi.org/10.15290/idea.2013.25.07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/idea.2013.25.07

Markiewka T. (2013) Neopragmatyści wobec kategorii autora. O konsekwencjach konstruktywizmu, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 276–292.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka (2006) Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Wykład, t. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2007) Uwagi na zakończenie – w kierunku transwersalności pedagogiki społecznej w: Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Debata, E. Marynowicz-Hetka (red.), t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 552−569.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2008) Zintegrowany paradygmat analizy działania pedagoga społecznego w kierunku transwersalności pedagogiki społecznej w: Pedagog społeczny w meandrach środowiska lokalnego, B. Kromolicka (red.), Szczecin, Ars Atelier, s. 17−27.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka, E. (2016) Posłowie. Konceptualizacje zwyczajowych ram myślenia o aktywności – na marginesie pracy nad tekstem w: J.-M. Barbier, Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, tłum. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 271−289.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2019) Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2020) Szkoła myślenia: relacyjne procesy trwania i transformacji w: Wielowymiarowość dobrostanu człowieka i społeczeństw, czyli o tym, jak szlachetne jest zdrowie: księga jubileuszowa dedykowana profesor Ewie Syrek, E. Jarosz (red.), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 21‒35.
Google Scholar

Saussez F. (2014) Une entrée activité dans la conception d’environnements de formation pour sortir d’une vision fonctionnaliste de la formation, un essai de conclusion, „Activités”, nr 2 (11), s. 188–200, https://doi.org/10.4000/activites.969
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4000/activites.969

Schütz A. (2006) Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, tłum. D. Lachowska w: Współczesne teorie socjologiczne, A. Jasińska-Kania i in. (red.), t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 867–893.
Google Scholar

Waldenfels B. (2002) Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, tłum. J. Sidorek, Warszawa, Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Wilkoszewska K. (2009) Wspólnota doświadczenia, „Sztuka i Filozofia”, t. 34, s. 9–17.
Google Scholar

Bakic J., Diebäcker M., Hammer E. (2007) Wiener Erklärung zur Ökonomisierung und Fachlichkeit in der Sozialen Arbeit, http://www.armutskonferenz.at/files/bakic_ua_oekonomisierung_soziale_arbeit-2007.pdf [dostęp: 11.04.2021].
Google Scholar

Kamińska-Jatczak I. (2017) Tożsamość profesjonalna w narracjach asystentów rodziny, niepublikowana praca doktorska, mpis, https://repozytorium.uni.lodz.pl/handle/11089/23030 [dostęp: 11.04.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-10-29

Jak cytować

Kamińska-Jatczak, I. (2021). Transwersalna analiza aktywności – znaczące doświadczenie badawcze. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 13(2), 317–332. https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.18

Inne teksty tego samego autora