Międzynarodowe Konferencje Służby Społecznej w latach 1928 i 1932: dyskusja na temat kształcenia do pracy społecznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.17

Słowa kluczowe:

międzynarodowe konferencje służby społecznej, prekursorzy ruchu szkół służby społecznej, kształcenie do pracy społecznej, dialog pokoleniowy

Abstrakt

Celem tekstu jest udostępnienie materiału badawczego pozyskanego z zapisu dialogu, jaki znalazł się w protokole z II Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej, która odbyła się w roku 1932 we Frankfurcie nad Menem. Uczestnicy tego spotkania podczas rozmowy odwołują się do problematyki wspomnianej konferencji, ale wracają pamięcią do głównych tez, jakie poruszano podczas I Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej w Paryżu w roku 1928. Dialog prowadzony w kilku językach nie został do tej pory przetłumaczony na język polski, a zdaniem autorek tekstu jest on – z uwagi na aktualność wątków poruszanych w dyskusji przez ówczesnych ekspertów europejskiego ruchu szkół służby społecznej – wart przybliżenia współczesnym badaczom zagadnień społeczno-pedagogicznych.

Biogramy autorów

Izabela Kamińska-Jatczak - Uniwersytet Łódzki

Izabela Kamińska-Jatczak – pedagog społeczny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: analizy aktywności w polu pracy socjalnej, pracy socjalnej z rodziną, biograficznych i historycznych kontekstów pedagogiki społecznej, metodologii badań interpretatywnych i partycypacyjnych. Autorka książki Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym (2021).

Ewa Marynowicz-Hetka - Uniwersytet Łódzki

Ewa Marynowicz-Hetka – pedagog społeczny, profesor nauk humanistycznych, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, d.h.c. Uniwersytetu w Ostrawie. Redaktor naczelny czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, wydawanego przez Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą namysłu nad podstawami działania pedagoga społecznego w polu praktyki, kształcenia do profesji społecznych i działania w polu pracy socjalnej/społecznej, epistemologicznych i metodologicznych przesłanek konstruowania narzędzi analizy aktywności w polu praktyki. Ostatnio ukazały się jej książki: Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki (2019), Social Pedagogy: Comprehending Activity in the Field of Practice (2020).

Joanna Sosnowska - Uniwersytet Łódzki

Joanna Sosnowska – historyk wychowania, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor uczelni zatrudniona w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: dziejów opieki nad dzieckiem oraz dziejów Łodzi w aspekcie opieki społecznej: przed 1914, w latach 1914–1918 i w II Rzeczypospolitej. Ostatnio ukazały się jej książki: Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Łódzki (1923–1939) (2020), Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi (2018).

Bibliografia

Balsigerowa M. (1932) Sprawozdanie z Drugiej Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 3, s. 302–312, http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra/publication/3255/edition/3215/content [dostęp: 21.03.2022].
Google Scholar

H. M. (1936) III Międzynarodowa Konferencja Pracy Społecznej w Londynie, „Przegląd Socjologiczny”, tom IV, zeszyt 3–4, s. 620–622, https://sbc.org.pl/dlibra/publication/295665/edition/279363/content [dostęp: 21.03.2022].
Google Scholar

Krahelska H. (1928) Międzynarodowy Kongres Służby Społecznej w Paryżu, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 3, s. 293–295, http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra/publication/3211/edition/3171/content [dostęp: 21.03.2022]
Google Scholar

Radlińska H. (1928) Przygotowania do Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej, „Praca i Opieka Społeczna”, nr 4, s. 77–78, https://crispa.uw.edu.pl/object/files/6789/display/Default [dostęp: 02.04.2022].
Google Scholar

Seibel F. W., Lorenz W. (red.) (1998) Soziale Professionen für ein soziales Europa. Social Professions for a Social Europe. Professions Sociales pour une Europe Sociale, Frankfurt/M., IKO – Verlag für Interkulturelle.
Google Scholar

Seibel F. W., Schäfer D. (1998) Internationale Kooperation – Utopie oder vergessene Dimension? w: Soziale Professionen für ein soziales Europa. Social Professions for a Social Europe. Professions Sociales pour une Europe Sociale, Seibel F.W., Lorenz W. (red.), Frankfurt/M, IKO – Verlag für Interkulturelle, s. 13–38.
Google Scholar

Szmagalski J. (2018) Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie. Jedna czy wiele?, Warszawa, Wydawnictwo Difin.
Google Scholar

Theiss W. (2017) Udział Heleny Radlińskiej w europejskim ruchu społeczno-pedagogicznym (1918–1939), „Society Register”, t. 1, nr 1, s. 153–166, https://doi.org/10.14746/sr.2017.1.1.13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/sr.2017.1.1.13

Wroczyński Cz. (1933) Sprawozdanie z Drugiej Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej w Frankfurcie nad Menem 1932 R., Warszawa, Nakładem Polskiego Komitetu Drugiej Międzynarodowej Konferencji Pracy Społecznej.
Google Scholar

OpenEdition Books, https://books.openedition.org/ies/4767 [dostęp: 4.04.2022].
Google Scholar

Archives Portal Europe, https://www.archivesportaleurope.net/advanced-search/search-in-archives/results-(archives)/?&repositoryCode=NL-AmISG&term=Marinus+Jan+Adriaan+Moltzer+&levelName=archdesc&t=fa&recordId=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F10622%2FARCH02811&c=F2282001 [dostęp: 14.09.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-30

Jak cytować

Kamińska-Jatczak, I., Marynowicz-Hetka, E., & Sosnowska, J. (2022). Międzynarodowe Konferencje Służby Społecznej w latach 1928 i 1932: dyskusja na temat kształcenia do pracy społecznej. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), 313–330. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.17

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>