Szkoła myślenia: relacyjne procesy trwania i transformacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.08

Słowa kluczowe:

szkoła myślenia, relacja społeczna, transformacje, mistrzostwo, uwspólnione doświadczenie

Abstrakt

Tekst stanowi próbę analizy cech tytułowego konceptu, jakim jest szkoła myślenia, która wyłania się w toku uczestnictwa w sytuacjach sprzyjających uwspólnianiu doświadczenia. Tworzenie tak rozumianej szkoły myślenia jest procesem relacyjnym, tak więc w tym kontekście namysł nad relacją społeczną stał się kluczowym zadaniem. Jest także wyrazem kultury praktyki podzielanej przez uczestników aktywności i tworzonej przez nich. W rezultacie tak rozumiana szkoła myślenia stanowi splot relacji, poglądów, stanowisk, które ukierunkowują aktywność, orientują ją. W tym kontekście omawiane są relacyjne procesy trwania i transformacji szkoły myślenia, ujmowanej w licznych wymiarach.

 

Biogram autora

Ewa Marynowicz-Hetka - Department of Social Pedagogy at the University of Lodz

Marynowicz-Hetka Ewa – pedagog społeczny, profesor nauk humanistycznych, doktor honoris causa Uniwersytetu w Ostrawie (Rep. Czeska). Zainteresowania badawcze: narzędzia analizy pola działania pedagoga społecznego; kształcenie do pola praktyki; pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka i jako orientacja działania.

Bibliografia

Ardoino J., Lourau R. (1994) Les pédagogie institutionnelles, Paris, Presses Universitaires de France.
Google Scholar

Arendt H. (1985) Du privé et du public in: Hannah Arendt, “Les Cahiers Du Grif” 33: 47–67.
Google Scholar

Bachelard G. (2002 [1938]) Kształtowanie umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej, transl. by D. Leszczyński, Gdańsk, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
Google Scholar

Baczko B. (1994) Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, transl. by M. Kowalska, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2006) Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, transl. by G. Karbowska, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria BPS.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2009) Les dispositifs de formation: diversités et cohérences-outils ďapproche in: Encyclopédie de la formation, dir. J.-M. Barbier, É. Bourgois, G. Chapelle, J. C. Ruano Borbalan, avec la collaboration G. Marchand, Paris, Presses Universitaires de France: 223–249.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2016) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, transl. by E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2018) Expérience, transformation de soi, construction du moi, affirmation duje, “The Conversation FR”, http://theconversation.com/experience-transformationde-soiconstruction-du-moi-affirmation-du-je-88935 [accessed: 10.01.2018].
Google Scholar

Bauman T. (2004) Mistrzowie i szkoły myślenia w uniwersytecie in: Gdańskie rodowody pedagogiczne, E. Rodziewicz, K. Rzędzicka, E. Zalewska (Eds.), Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: 71–84.
Google Scholar

Braudel F. (1997 [1958]) Les Écrits de Fernand Braudel, vol. 2: Les Ambitions de l’histoire, Paris, De Fallois.
Google Scholar

Braudel F. (1999 [1977]) Historia i trwanie, transl. by B. Geremek, W. Kula, Warszawa, Czytelnik.
Google Scholar

Bruni L. (2010) Eros, Philia et Agapé. Pour une teorie la réciprocité plurielle et pluraliste, “Revue du Mauss” 35: 221–246.
Google Scholar

Castoriadis C. (1975) L’Institution imaginaire de la société, Paris, Éditions du Seuil.
Google Scholar

Dewey J. (1968 [1947]) Éxpérience et éducation, transl. by M. A. Carroi, Paris, Librairie Armand Colin.
Google Scholar

Donzelot J. (2005) Comment gouverner les sociétés libérales? L’effet Foucault dans le monde anglo-saxon. Discussion entre Jacques Donzelot et Colin Gordon, „Esprit” 319: 82–96.
Google Scholar

Durand M. (2017) L’activité en transformation in: Encyclopédie d’analyse des activités, dir. J.-M. Barbier, M. Durand, Paris, Presses Universitaires de France: 33–55.
Google Scholar

Encyclopédie de la formation (2009) dir. J.-M. Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle, J.-C. Ruano-Borbalan, avec la collaboration G. Marchand, Paris, Presses Universitaires de France.
Google Scholar

Fustier P. (1998) Działanie socjalne – znaczenie daru, transl. by A. Czołnowska, w: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, E. Marynowicz- Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska (Eds.), Łódź–Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego: 194–204.
Google Scholar

Fustier P. (2000) Le lien d’accompagnant. Entre don et contra salarial, Paris, Dunod.
Google Scholar

Jullien F. (2009) Les transformations silencieuses, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle.
Google Scholar

Jullien F. (2017) Une seconde vie. Commencer véritablement ďexister, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle.
Google Scholar

La gratuité. Eloge de l’inestimable (2010), “Revue du Mauss” 35.
Google Scholar

Lepalczyk I. (2001) Helena Radlińska. Życie i twórczość, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Leszczyński D. (2002) Filozofia nauki Gastona Bachelarda in: G. Bachelard, Kształtowanie umysłu naukowego, transl. by D. Leszczyński, Gdańsk, Wydawnictwo Słowo/obraz/ terytoria: 7–16.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2019) Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (Ed.) (1997) Mistrz-uczeń. Wyobrażenia czy rzeczywistość, czyli o tworzeniu szkół naukowych, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E., Theiss W. (Eds.) (2004) Profesor Helena Radlińska. W sto dwudziestą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Sylwetki Łódzkich Uczonych, z. 75, Łódź, Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Google Scholar

Nawroczyński B. (1947) Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Kraków–Warszawa, Księgarnia Wydawnicza F. Pieczątkowski i S-ka.
Google Scholar

Nuttin J. (1968) Struktura osobowości, trans. by T. Kołakowska, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Radlińska H. (1964) Listy o nauczaniu i pracy badawczej in: Pisma pedagogiczne, vol. 3. Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 329–478.
Google Scholar

Rancière J. (1987) Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, Fayard.
Google Scholar

Ricoeur P. (2003) Krytyka i przekonanie. Rozmowy z Franҫois Azouvin i Markiem de Launay, transl. by M. Drwięga, Warszawa, Wydawnictwo KR.
Google Scholar

Skarga B. (2007) Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków, Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Skarga B. (2009) Tercet metafizyczny, Kraków, Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Starczewska K. (1994 [1978]) Wartości podstawowe in: O wartościach, normach, problemach moralnych. Wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, M. Środa (Ed.), Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Szaniawski K. (1994) Zasada istnienia autorytetu w środowisku naukowym in: K. Szaniawski, O nauce, rozumowaniu i wartościach, Warszawa 1994, Wydawnictwo Naukowe PWN: 102–109.
Google Scholar

Świda H. (1974) Osobowość jako system ustosunkowań wobec świata, „Studia Pedagogiczne” 30, Wrocław, Ossolineum: 151–201.
Google Scholar

Taylor Ch. (2002) Etyka autentyczności, transl. by A. Pawelec, Kraków, Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Wagner A. (2003) Volunteerism, Voluntary Action and the Modern Welfare State in: Social Work Education and Practice in Today’s Europe. Challenges and the Diversity of Responses/La Formation et l’action dans le travail social pour l’ Europe ďaujourd’hui. Les défis et la diversité des solutions, Ch. Labonté-Roset, E. Marynowicz-Hetka, J. Szmagalski (Eds.), Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”: 245–257.
Google Scholar

Walczak A., Mikołajewicz W. (Eds.) (2017) Mistrzostwo duchowe, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Witkowski L. (2011) Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Witkowski L. (Ed.) (2019) Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w polskiej pedagogice. Wprowadzenie do problemu Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Opublikowane

2019-09-30

Jak cytować

Marynowicz-Hetka, E. (2019). Szkoła myślenia: relacyjne procesy trwania i transformacji. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 8(1), 109–125. https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.08

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>