Myśląc transformacje: przestrzenie uwspólniania podejścia epistemologicznego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.20

Słowa kluczowe:

uwspólnianie podejścia epistemologicznego, myśląc transformacje, transwersalna analiza aktywności

Abstrakt

Tekst, poprzez przedstawienie głównych linii wieloletniej współpracy profesora Jeana-Marie Barbiera z Uniwersytetem Łódzkim, Katedrą Pedagogiki Społecznej, a w wymiarze osobowym z profesor Ewą Marynowicz-Hetką, ukazuje proces dochodzenia do uwspólniania podejścia epistemologicznego, na przykładzie kategorii: „Myśląc transformacje”. Kolejno omawiane są znaczące zdarzenia sprzyjające: rozpoznaniu wspólnych obszarów myślenia; poznawaniu koncepcji działania Jean-Marie Barbiera i jej interpretacji społeczno-pedagogicznej; wniknięciu w koncept transwersalnej analizy aktywności i jego zintegrowaniu z dyskursem społeczno-pedagogicznym oraz konstruowaniu projektu badawczego: „myśląc transformacje”.

Biogramy autorów

Izabela Kamińska-Jatczak - Uniwersytet Łódzki

Kamińska-Jatczak Izabela, pedagog społeczny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka monografii: Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym (2021). Zainteresowania badawcze obejmują następujące zagadnienia: analiza aktywności w polu pracy socjalnej, praca socjalna z rodziną, biograficzne i historyczne konteksty pedagogiki społecznej, metodologia badań interpretatywnych.

Ewa Marynowicz-Hetka - Uniwersytet Łódzki

Marynowicz-Hetka Ewa, pedagog społeczny, profesor nauk humanistycznych, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu w Ostrawie. Zainteresowania badawcze obejmują: namysł nad podstawami działania pedagoga społecznego w polu praktyki; kształcenie do profesji społecznych i działania w polu pracy socjalnej/społecznej; epistemologiczne i metodologiczne przesłanki konstruowania narzędzi analizy aktywności w polu praktyki. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” wydawanego przez Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bibliografia

Barbier J.-M. (1991) Élaboration de projet ďaction et planification, Paris, Presses Universitaire de France.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2006) Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, tłum. G. Karbowska, konsultacja naukowa E. Marynowicz-Hetka, Kraków, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria Biblioteka Pracownika Socjalnego.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2015) Nowe wyzwania dla badań w naukach o wychowaniu: perspektywa działania/aktywności, tłum. G. Karbowska, konsultacja naukowa E. Marynowicz-Hetka, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1 (1), s. 60−72.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2016a) Kultury działania i podzielane sposoby organizacji konstrukcji sensu, tłum. G. Karbowska, konsultacja naukowa E. Marynowicz-Hetka, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2 (3), s. 14−46, https://doi.org/10.18778/2450-4491.03.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.03.02

Barbier J.-M. (2016b) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, tłum. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2017) Vocabulaire ďanalyse des activités. Penser les conceptualisations ordinaires, Paris, Presses Universitaires de France.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2018) Penser en termes de transformation w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), we współpracy C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, ĽHarmattan, s. 11‒23.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2020) Konstruowanie aktywności i podmiotu w aktywności – wzajemne powiązania, tłum. G. Karbowska, konsultacja naukowa L. Witkowski w: Pedagogika społeczna. Spotkania, trwanie i zmienność, pogranicza, A. Walczak, L. Telka, M. Granosik (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, t. 10, s. 223−230.
Google Scholar

Barbier J.-M., Durand M. (2003) L’activité : un objet intégrateur pour les sciences sociales ?, « Recherche & Formation », n° 42, J.-M. Barbier, M. Durand (dir.), L’analyse de l’activité. Approches situées, s. 99–117, https://doi.org/10.3406/refor.2003.1831
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/refor.2003.1831

Barbier J.-M., Durand M. (red.) (2018) Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, we współpracy C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, ĽHarmattan.
Google Scholar

Dewey J. (1968) Expérience et éducation, tłum. na j. francuski M. A. Carroi, Paris, Librairie Armand Colin.
Google Scholar

Fleck L. (1986) Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, tłum. M. Tuszkiewicz, wstęp Z. Cackowski, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie.
Google Scholar

Jullien F. (2017) Une seconde vie. Comment véritablement exister, Paris, Grasset.
Google Scholar

Kafar M., Marynowicz-Hetka E. (2021) O przepływach intelektualnych: spotkania dialogowe, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2 (13), w tym tomie.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.15

Kamińska-Jatczak I. (2019) Myśląc o transformacjach: Sympozjum naukowe (Łódź, 23.05.2019), „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1 (8), s. 312–323, https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.23
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.23

Kamińska-Jatczak I. (2021) Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kamińska-Jatczak I., Skoczylas-Namielska E. (2016) Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość: kulminacja obchodów 70-lecia Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2 (3), s. 215−232, https://doi.org/10.18778/2450-4491.03.13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.03.13

Labonté-Roset Ch., Marynowicz-Hetka E., Szmagalski J. (red.) (2002) Social Work Education and Practice in Today’s Europe. Challenges and the Diversity of Responses/La Formation et ľaction dans le travail social pour ľEurope ďaujourd`hui. Les défis et la diversité des solutions, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria Biblioteka Pracownika Socjalnego.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka (2006) Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. Wykład, t. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2015) Katedra UNESCO: Kształcenie i Praktyki Profesjonalne (Chaire UNESCO: «Formation et des Pratiques professionnelles») ‒ zakres aktywności, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1, s. 192‒197.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2016) Posłowie. Konceptualizacje zwyczajowych ram myślenia o aktywności – na marginesie pracy nad tekstem w: J.-M. Barbier, Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, tłum. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 271−289.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2018) Transformations invisibles/silencieuses et champ du travail social w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), we współpracy C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, ĽHarmattan, s. 183−202.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2019) Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J. (red.) (1996) Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykłady projektów działania, Warszawa, Interart, seria Biblioteka Pracownika Socjalnego.
Google Scholar

„Vie Sociale” 2003, numer tematyczny: Entre normes et valeurs : le cas du travail social, nr 4.
Google Scholar

Witkowski L. (2009) W stronę kultury profesjonalizacji. Koncepcja Jean-Marie Barbiera działania w pedagogice społecznej(esej recenzyjny nie tylko na rzecz pracy socjalnej w: L. Witkowski, Ku integralności edukacji i humanistyki. Postulaty, postacie, pojęcia, próby. Odpowiedź na księgę jubileuszową, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 291‒315.
Google Scholar

Witkowski L. (2018) Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Kamińska-Jatczak I. (2017) Tożsamość profesjonalna w narracjach asystentów rodziny, niepublikowana praca doktorska, mpis, https://repozytorium.uni.lodz.pl/handle/11089/23030 [dostęp: 11.04.2021].
Google Scholar

„Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarme” (2016), nr 2 (3), numer tematyczny: Kultury edukacyjne i kultury społeczne, E. Marynowicz-Hetka, J.-M. Barbier (red.), https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/articlesList?issueId=10320 [dostęp: 27.07.2021].
Google Scholar

Wojtczak M. (2016) Przestrzeń społeczna szkoły ‒ rekonstrukcja z punktu widzenia podejść mediacyjnych, niepublikowana praca doktorska, mpis, https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/20080/przestrzen_spoleczna_szkoly_MW.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 26.07.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-10-29

Jak cytować

Kamińska-Jatczak, I., & Marynowicz-Hetka, E. (2021). Myśląc transformacje: przestrzenie uwspólniania podejścia epistemologicznego. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 13(2), 340–352. https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.20

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>