Przesiewowe badania mowy jako przykład działań z zakresu profilaktyki logopedycznej

Autor

  • Ewa Gacka Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90–236 Łódź
  • Monika Kaźmierczak

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.01.04

Słowa kluczowe:

profilaktyka logopedyczna, badanie przesiewowe, dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Abstrakt

Profilaktyka logopedyczna polega na zapobieganiu, a także wczesnym wykrywaniu zaburzeń mowy, by wprowadzić adekwatne działania terapeutyczne, ograniczające lub eliminujące negatywne skutki nieprawidłowości w zakresie komunikacji językowej. W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzi się badania przesiewowe mowy, których celem jest wytypowanie osób wymagających pogłębionej diagnozy logopedycznej. W artykule zaprezentowano wyniki badań przesiewowych mowy uczniów klas I–III jednej ze szkół podstawowych w Łodzi. Jednocześnie przedstawiono praktyczne wnioski wypływające z przeprowadzonych badań.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Błeszyński J.J., 2015, Wczesna interwencja – różne podejścia, ujęcia, definicje. Różne nie znaczy sprzeczne, [w:] J. Błeszyński, D. Baczała, Wczesna interwencja w logopedii, Gdańsk: HarmoniaUniversalis, s. 31–42.
Google Scholar

Demel G., 1998, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Emiluta‑Rozya D., 2015, Uwagi do narzędzi diagnostycznych mojego autorstwa i współautorstwa, [w:] M. Kurowska, E. Wolańska (red.), Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, seria: „Z prac Towarzystwa Kultury Języka”, t. XII, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 32–43.
Google Scholar

Emiluta‑Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., 2014, Badanie przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy dzieci dwu‑, cztero‑ i sześcioletnich, Warszawa: Wydawnictwo Akademii PedagogikiSpecjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
Google Scholar

Gacka E., 2013, Pedagodzy w systemie opieki logopedycznej. Refleksje nad treściami logopedycznymi w kształceniu studentów kierunku pedagogika, [w:] D. Müler, A. Sobczak (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Łódź: Wydawnictwo UniwersytetuŁódzkiego, s. 47–58.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-022-0.04

Gordon R., 1987, An operational classification of disease prevention, [w:] J.A. Steinberg, M.M. Silverman (red.), Preventing mental disorders, Rockville: Department of Health and Human Services, s. 20–26.
Google Scholar

Grabias S., Kurkowski Z.M., Woźniak T., 2002, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Lublin: Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej, Zakład Logopedii i JęzykoznawstwaStosowanego.
Google Scholar

Gunia G., 2011, Koncepcja i organizacja opieki logopedycznej w Polsce, [w:] G. Gunia, V. Lechta (red.), Wprowadzenie do logopedii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 53–67.
Google Scholar

Kabała A., 2015, Przesiewowy test do badań artykulacji, Kraków: Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej.
Google Scholar

Kaczorowska‑Bray K., 2015, Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, [w:] E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 223–262.
Google Scholar

Kochanowska E., 2012, Sytuacja szkolna dzieci z wadami wymowy w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, t. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 197–212.
Google Scholar

Michalak‑Widera I., 2009, Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Unikat 2.
Google Scholar

Michalak‑Widera I., Węsierska K., 2012, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Unikat 2.
Google Scholar

Mrazek P., Haggerty R. (red.), 1994, Reducing the Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research, Washington: National Academy Press.
Google Scholar

Muszyński H., 1965, Działanie profilaktyczne w wychowaniu, „Problemy Opiekuńczo‑Wychowawcze”, nr 3, s. 1–4.
Google Scholar

Pluta‑Wojciechowska D., 2015, Wczesna interwencja logopedyczna – moda, postulat czy konieczność, [w:] J. Błeszyński, D. Baczała (red.), Wczesna interwencja w logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 17–29.
Google Scholar

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, 2016, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1 (dostęp: 13.07.2017).
Google Scholar

Tarkowski Z., 1992, Przesiewowy test logopedyczny, Lublin: Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy.
Google Scholar

Węsierska K., 2012, Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym, [w:] K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, t. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 25–47.
Google Scholar

Woynarowska B., 2005, Profilaktyka, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 943–946.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Gacka, E., & Kaźmierczak, M. (2017). Przesiewowe badania mowy jako przykład działań z zakresu profilaktyki logopedycznej. Logopaedica Lodziensia, (1), 31–42. https://doi.org/10.18778/2544-7238.01.04

Numer

Dział

Article

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>