Abstrakt: wytyczne

Streszczenie traktowane jest jako podsumowanie artykułu obejmujące problem badawczy, hipotezy, metody i wyniki badań.

Formatowanie streszczenia:

  • treść streszczenia umieszczamy pod nagłówkiem (Streszczenie), bez wcięcia akapitowego,
  • czcionka streszczenia: Times New Roman (11 pkt),
  • długość streszczenia 1400–1600 znaków ze spacjami.

 

          Do streszczenia należy dołączyć oddzielne słowa kluczowe – od 3 do 5 – najlepiej odnoszące się do opisywanych badań.

Formatowanie słów kluczowych:

  • słowa kluczowe należy umieścić bezpośrednio pod tytułem artykułu, bez wcięcia akapitowego,
  • słowa kluczowe zapisane małymi literami (wyjątkiem są nazwy własne) należy oddzielać przecinkami,
  • po wszystkich słowach kluczowych nie stawia się kropki.

 

Treść streszczenia powinna być uporządkowana. W tym celu można wykorzystać następujące pytania i odpowiedzieć na nie 1–2 zdaniami:

  1. Jakie główne zagadnienie poruszane jest pracy? – zarysowanie celu badawczego, tezy lub hipotezy.
  2. Jakie badania zostały przeprowadzone? – wyjaśnienie metod badawczych.
  3. Co ustalono na skutek badań? – podsumowanie najważniejszych ustaleń.
  4. Jakie wnioski wynikają z badań? – przedstawienie interpretacji wyników badań.

Ad. 1. Cele badawcze
Należy rozpocząć od jasnego zdefiniowania problemu badawczego, sformułowania celu badań. Jakiego problemu praktycznego lub teoretycznego dotyczą badania? Na jakie pytania należy odpowiedzieć? Można dodać również krótką informację o kontekście badań, społecznym czy naukowym.

Ad. 2. Metodologia
Należy wskazać metody badawcze zastosowane w badaniach. Najlepiej, by ta część zawierała się w 1–2 zdaniach. Można zastosować czas przeszły, ponieważ czynności zostały już wykonane, bez oceny metodologii.

Ad 3. Wyniki badań
Należy podsumować główne wyniki badań. Nie trzeba uwzględniać wszystkich wyników badań, ale podkreślić najważniejsze ustalenia zaznajamiające czytelnika z prezentowanymi badaniami.

Ad 4. Wnioski i podsumowanie
Należy krótko zaprezentować główne wnioski, jakie można wysnuć z opisanych badań. Czy i jak rozwiązano problem sformułowany we wstępie? Jeżeli istnieją znaczące ograniczenia w zakresie opisywanych badań lub badania wymagają kontynuacji, należy to zasygnalizować.

Ważne: Należy unikać cytowania źródeł w abstrakcie – powinien być całkowicie zrozumiały bez odwoływania się do innych źródeł. Odnośniki w abstraktach mogą znaleźć się tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy artykuł jest odpowiedzią na inny artykuł lub bezpośrednio nawiązuje do innych badań.