https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/issue/feed Logopaedica Lodziensia 2022-12-30T08:16:11+01:00 Monika Kaźmierczak monika.kazmierczak@uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <p>Rocznik <em>Logopaedica Lodziensia</em> powołano z myślą szerzenia najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji o różnej etiologii. To pismo interdyscyplinarne, łączące logopedię z takimi dyscyplinami nauki, jak językoznawstwo, medycyna, pedagogika czy psychologia. Obok rozpraw i artykułów o charakterze teoretyczno-metodologicznym i pragmatycznym, w <em>Logopaedica</em>… zamieszczane są wypowiedzi polemiczne, a także recenzje polskich i zagranicznych publikacji poświęconych problematyce zaburzeń komunikacji językowej. Dzięki temu pismo promuje najnowszą wiedzę, stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, jak również przedstawia wartościowe, innowacyjne rozwiązania praktyczne z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych.</p> <p><a href="https://digijournals.uni.lodz.pl/logopaedica/"><em>Logopaedica Lodziensia </em>na platformie Digital Commons (Elsevier)</a></p> </div> https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/12154 Recenzja książki Katarzyny Sedivy-Mączka, Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, ss. 143, ISBN 978-83-8084-395-0 2022-12-30T08:15:51+01:00 Danuta Grzesiak-Witek dgrzesiakwitek@ujk.edu.pl 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/15846 Diagnoza i terapia zaburzeń percepcji słuchowej u 65‑letniej kobiety 2022-12-30T08:15:34+01:00 Justyna Antczak‑Kujawin justyna.antczak@uni.lodz.pl <p>W artykule przedstawiono opis przypadku 65‑letniej kobiety z głuchotą starczą oraz trudnościami w przetwarzaniu słuchowym. Omówiono wyniki diagnozy i treningu funkcji słuchowych, wzrokowych i motorycznych przy zastosowaniu założeń metody Warnkego. Wykazano pozytywny wpływ treningu słuchowego metodą Warnkego na funkcjonowanie językowe pacjentki.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/15848 Alalia (zaburzenie) a opóźnienie rozwoju mowy. Czy, jak i kiedy możliwe jest ich rozróżnienie? 2022-12-30T08:15:32+01:00 Ewa Bielenda‑Mazur ewa.bielendamazur@up.krakow.pl <p>W artykule podjęto temat diagnozy różnicowej pomiędzy opóźnieniem w rozwoju mowy, niemającym konsekwencji w przyszłości, a sytuacją, gdy jest ono symptomem zaburzenia towarzyszącego człowiekowi przez całe życie, czyli alalii. Autorka postuluje podjęcie diagnozy dziecka niezależnie od jego wieku, traktowanie każdego dziecka z opóźnionym rozwojem mowy jako zagrożonego alalią oraz przystąpienie do odpowiedniego postępowania rewalidacyjnego na wczesnym etapie rozwoju.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/15850 Zachowania językowe i komunikacyjne osób ze spektrum autyzmu w wybranych filmach fabularnych 2022-12-30T08:15:29+01:00 Izabela Ejsmunt‑Wieczorek izabela.ejsmunt@uni.lodz.pl <p>Język i mowa są niezbędne w życiu każdego człowieka. Od najmłodszych lat ludzie nabywają kompetencje językowe pomagające im tworzyć poprawne gramatycznie frazy oraz umiejęt­ności językowe, dzięki którym potrafią dopasować przekaz do odbiorcy i sytuacji. Wszyst­ko to pomaga budować ważne dla nas relacje. Niestety, osoby niepełnosprawne, poza dys­funkcjami fizycznymi i psychicznymi, charakteryzują się różnym poziomem sprawności językowej i komunikacyjnej. W artykule przedstawiono umiejętności językowe fikcyjnych bohaterów filmowych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Podjęto również próbę oceny trafności prawidłowego przedstawiania zaburzeń językowych u osób z dysfunkcjami przez reżyserów i bohaterów filmowych w odniesieniu do literatury fachowej, poświęconej opisy­wanemu spektrum autyzmu.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/10496 SLI czy DLD? Zmiany w terminologii zaburzeń mowy o niejednoznacznej etiologii w kontekście polskiego prawa oświatowego 2022-12-30T08:16:11+01:00 Ewa Gacka ewa.gacka@uni.lodz.pl <p>Artykuł poświęcono zaburzeniom mowy o niejasnej/niejednoznacznej przyczynie. W lite­raturze przedmiotu funkcjonuje wiele określeń tego typu zaburzeń komunikacji językowej. Jednym z nich jest <em>SLI </em>(<em>specyficzne zaburzenie rozwoju językowego</em>). Zgodnie z ustaleniami międzynarodowych ekspertów zaleca się odejście od terminu SLI na rzecz DLD (rozwojowe zaburzenie językowe/języka). W artykule zaprezentowano przesłanki leżące u podstaw ta­kiego rozwiązania. Jednocześnie omówiono konsekwencje braku w polskim prawie oświa­towym terminów określających zaburzenia mowy występujące bez wyraźnej przyczyny.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/15851 Wpływ afazji pierwotnie postępującej na możliwość dokonywania kategoryzacji semantycznej – wybrane aspekty 2022-12-30T08:15:24+01:00 Renata Gliwa‑Patyńska renata.gliwa@uni.lodz.pl <p>Celem badań była ocena możliwości dokonywania weryfikacji kategorialnej (semantycznej) przez pacjentkę ze zdiagnozowaną afazją pierwotnie postępującą wariantem logopenicznym. W badaniu wykorzystano metodę eksperymentu klinicznego. Wyniki zostały poddane ana­lizie jakościowej oraz ilościowej. Wskazano najlepiej zachowane relacje semantyczne, okre­ślono zjawiska świadczące o jakości dostępu do słownika mentalnego, wyszczególniono obja­wy degradacji słownika semantycznego, ustalono, na którym etapie przetwarzania dochodzi do zaburzeń. Obserwowane u badanej znaczne obniżenie możliwości wyszukiwania nazw kategorii semantycznych przy względnie dobrze zachowanej możliwości dokonywania wery­fikacji semantycznej to m.in. efekt spadku szybkości przetwarzania poznawczego, zaburzeń sterowania, spadku jakości procesów przeszukiwania słownika semantycznego, zaburzeń se­lektywności i możliwości podtrzymywania uwagi, dysfunkcji połączeń pojęcie–znaczenie, zaburzeń relacji w obrębie kategorii semantycznych, zaburzeń słuchowej pamięci słownej.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/11792 Zaburzenia głosu a trema przed występem. Skala samopoczucia dzieci i młodzieży przed występem – walidacja narzędzia badawczego 2022-12-30T08:15:55+01:00 Kamil Jaros kjaros@aps.edu.pl <p>Trema to jedno z najczęstszych zjawisk odczuwanych przed wystąpieniami publicznymi. Istotnym powodem pomiaru tremy jest jej negatywny wpływ na zdrowie i emisję głosu dzieci i młodzieży. W literaturze światowej istnieją teorie, które opisują zjawisko tremy i jej impli­kacje dla emisji głosu. Niestety, brakuje narzędzi do badania tremy przed występem, które byłyby przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz zawierałyby jednocześnie kontekst pracy głosem. Celem tego artykułu jest krótka charakterystyka tremy i zaburzeń głosu o podło­żu psychogennym oraz przedstawienie autorskiego narzędzia stworzonego na podstawie trójczynnikowej teorii konstruktu tremy. W tekście opisane są kolejne etapy powstawania kwestionariusza, analiza czynnikowa i wyłanianie skal. Wyniki analiz potwierdziły trój­czynnikową konstrukcję narzędzia i sugerują, że skala może okazać się trafnym kwestio­nariuszem do badania tremy.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/13891 Przyczyny niepowodzeń w tworzeniu wypowiedzi narracyjnych w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 2022-12-30T08:15:39+01:00 Urszula Jęczeń urszula.jeczen@mai.umcs.pl <p>W artykule poruszona została problematyka narracji w perspektywie rozwojowej oraz w ba­daniach logopedycznych. Podjęto próbę przybliżenia przyczyny niepowodzeń narracyjnych w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Punktem wyjścia jest przyjęcie założenia, że sytuacja osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako twórcy wy­powiedzi jest wyjątkowa. Zachowania językowe dokonują się w odmiennych warunkach, które najogólniej możemy nakreślić jako fragmentaryczną wiedzę o rzeczywistości, ogra­niczenia związane ze zrozumieniem zjawisk oraz docieranie do nich poprzez zmysły (zabu­rzenia percepcji). Dzieci z tej grupy nie tylko w sposób wolniejszy przyswajają sobie wiedzę o otaczającej rzeczywistości, ale czynią to w sposób fragmentaryczny.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/13067 Perspektywa klienta w giełkocie 2022-12-30T08:15:42+01:00 Monika Kaźmierczak monika.kazmierczak@uni.lodz.pl <p>W giełkocie, tj. wielowymiarowym i jeszcze nie do końca poznanym zaburzeniu płynno­ści mowy, uwzględnianie perspektywy klienta wydaje się koniecznością. W niniejszym ar­tykule na tle teorii podmiotowości i dialogiki zostały zaprezentowane założenia logopedii opartej na dowodach, ze szczególnym uwzględnieniem trzeciego filaru <em>Evidence‑Based Pra­ctice </em>– EBP. Wypowiedzi dorosłych klientów stanowią egzemplifikację rozważań na temat samoświadomości i metaświadomości osób z mową bezładną, dodatkowo zostały one skon­frontowane z fragmentami publikacji logopedycznych o sześciu popularnych stwierdzeniach na temat osób z doświadczeniem giełkotu. Wiele ze znanych apriorycznych twierdzeń obec­nie może zostać uznanych za mity o mowie bezładnej albo konkluzje budzące uzasadnioną wątpliwość i wymagające dalszej pogłębionej analizy. Wskazuje to na konieczność podjęcia w Polsce badań weryfikujących dotychczasowe sądy na temat mowy bezładnej.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/11032 Umiejętności narracyjne dzieci i młodzieży z padaczką. Badania własne 2022-12-30T08:16:04+01:00 Marlena Kurowska m.kurowska5@uw.edu.pl <p>W artykule zaprezentowano fragment prowadzonych od 2017 roku badań własnych na te­mat zaburzeń mowy i języka rejestrowanych u dzieci i młodzieży z anatomicznymi i/lub funkcjonalnymi zmianami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Opracowanie za­wiera analizę wypowiedzi narracyjnych dziesięciorga dzieci w wieku od siódmego do sie­demnastego roku życia. Przedmiotem oceny była makrostruktura opowiadań zrealizowa­nych przez uczestników badania.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/11567 Zmysł smaku – istota, zaburzenia, diagnoza, terapia (na przykładzie logopedy pracującego z dziećmi) 2022-12-30T08:16:01+01:00 Renata Marciniak-Firadza renata.marciniak@uni.lodz.pl <p>Zmysł smaku jest często niedoceniany w rozważaniach naukowych. Celem artykułu jest opi­sanie tego zmysłu (jego anatomii, fizjologii, funkcji, etiologii, klasyfikacji zaburzeń smaku, konsekwencji zaburzeń smaku, diagnostyki zaburzeń smaku), a przede wszystkim zapre­zentowanie go w kontekście teorii i praktyki logopedycznej (na przykładzie logopedy pracu­jącego z dziećmi). W tekście zamieszczono propozycje strategii terapeutycznych i ćwiczeń stymulujących zmysł smaku, które może wykorzystać logopeda w trakcie terapii dziecka z dysgeuzją.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/13056 Stan kompetencji i sprawności językowej 6‑letniego chłopca z sieroctwem społecznym. Studium porównawcze 2022-12-30T08:15:44+01:00 Karolina Małocha-Pytlak mygadamy.lublin@gmail.com <p> </p> <p>W literaturze medycznej, psychologicznej i pedagogicznej podkreśla się, że brak zaspoka­jania podstawowych potrzeb psychicznych dziecka ma wpływ na jego rozwój somatyczny, powoduje zakłócenia w sferze emocjonalnej, opóźnia rozwój psychoruchowy. Kwestie te są poruszane jednak dość ogólnikowo, a wpływ sieroctwa społecznego na językowy roz­wój dziecka na gruncie różnych nauk jest traktowany marginalnie – w logopedii stanowiąc swoiste novum.</p> <p>Niniejszy artykuł dotyczy stanu kompetencji i sprawności językowej sześcioletniego chłop­ca z sieroctwem społecznym w porównaniu do chłopca w tym samym wieku, wychowane­go w pełnej rodzinie, bez deprywacji podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Dokonano analizy porównawczej – ilościowej na podstawie Testu Rozwoju Językowego oraz jakościowej – z uwzględnieniem wszystkich podsystemów języka. Zainicjowane ba­dania są badaniami wyznaczającymi nową perspektywę w logopedii – rozważanie o języku z uwzględnieniem aspektu środowiskowego, a szczególnie wpływ sieroctwa społecznego na rozwój językowy dziecka.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/11129 Nagłe wystąpienia zawrotów głowy pochodzenia obwodowego po doznanym urazie głowy. Prezentacja przypadku 2022-12-30T08:16:02+01:00 Jurek Olszewski jurek.olszewski@umed.lodz.pl <p>Nagłe wystąpienie zawrotów głowy wymaga diagnostyki kilku specjalistów, w tym neuro­loga, otolaryngologa, a często też internisty, kardiologa czy okulisty. W artykule przedsta­wiono przypadek trzydziestodwuletniego pacjenta przyjętego do Kliniki Otolaryngologii w trybie pilnym z powodu zawrotów głowy o charakterze wirowania otoczenia w stronę prawą. Poza tym podawał nudności, bez wymiotów. Dolegliwości pojawiły się w godzinach nocnych w dniu przyjęcia do szpitala, po raz pierwszy w życiu. W wywiadzie podał ude­rzenie w głowę w okolicę potyliczną około tygodnia wcześniej, bez utraty przytomności. Po wykonaniu badania przedmiotowego otorynolaryngologicznego, badań diagnostycz­nych, w tym laboratoryjnych, otoneurologicznych i obrazowych (TK głowy) oraz konsulta­cji neurologicznej, rozpoznano nagłe zawroty głowy pochodzenia obwodowego po dozna­nym urazie głowy, a także deficyt narządu przedsionkowego lewego. Zastosowano leczenie farmakologiczne naczyniowe oraz ćwiczenia habituacyjne z zaleceniem ich kontynuowania przez trzy miesiące.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/11030 Podstawowe aspekty diagnozy dziecka z zaburzeniem językowym 2022-12-30T08:16:07+01:00 Anna Paluch ania_paluch@gazeta.pl Elżbieta Drewniak- Wołosz elzbieta.wolosz@op.pl <p>Diagnozowanie dziecka z DLD wymaga czasu, stanowi proces i ma charakter interdyscy­plinarny. Szczególnie dotyczy to różnicowania między opóźnieniem a zaburzeniem rozwoju mowy i języka. Z uwagi na wielość terminów diagnostycznych istotna jest diagnoza funk­cjonalna. Diagnoza nominalna (klasyfikująca) powinna dać podstawy do objęcia dziecka formalną opieką terapeutyczną i edukacyjną. Z punktu widzenia praktyki diagnostycznej istotne jest opracowanie zasad współpracy specjalistów zaangażowanych w diagnozę.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/13945 O kształceniu logopedów w zakresie dyslalii. Nowe wyzwania 2022-12-30T08:15:36+01:00 Danuta Pluta-Wojciechowska danuta.pluta@uni.lodz.pl <p>Artykuł dotyczy problematyki kształcenia w zakresie zaburzeń realizacji fonemów – jedne­go z ważniejszych elementów programu studiów logopedycznych: podyplomowych i stacjo­narnych. Autorka odnosi się do współczesnej wiedzy na temat wad wymowy, podkreślając różnice pomiędzy tradycyjnym a nowym ujęciem tego zaburzenia. Wskazuje nowe zada­nia, jakie powinny zostać uwzględnione w programach kształcenia w związku z obecnością w przestrzeni internetowej różnorodnych informacji, często niezgodnych ze współczesną wiedzą na temat postępowania w dyslalii, a także z innymi problemami, np. z różnym rozu­mieniem interdyscyplinarności logopedii. Analizuje wybrane zagadnienia związane z przy­gotowaniem programu kształcenia w zakresie zaburzeń realizacji fonemów z perspektywy pożądanych cech przyszłego logopedy. Przedstawiona praca jest głosem w dyskusji na temat kształcenia logopedów w zakresie dyslalii.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/11964 DLD (SLI) a ASD w kontekście logopedycznej diagnozy różnicowej 2022-12-30T08:15:53+01:00 Elżbieta Sadowska e.sadowska3@uw.edu.pl <p>Zmiany w terminologii ujęte w największych systemach klasyfikacyjnych oraz najnowsze wyniki badań dotyczących językowego funkcjonowania osób z DLD (SLI) oraz ASD wska­zują na konieczność rewizji logopedycznej diagnozy różnicowej oraz terminologii używanej do opisu tych zaburzeń. W prezentowanym artykule przedstawiono zarówno historyczne spojrzenia na SLI i autyzm, jak i współczesne ujęcia oraz nowe terminy (DLD i ASD). Wska­zano również, jakie zmiany zaistniały w sposobie definiowania tych zaburzeń w ostatnich latach.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/12253 Ocena słuchu fonematycznego dziecka z alalią prolongatą. Studium przypadku 2022-12-30T08:15:49+01:00 Julita Sobańska julita.sobanska@wp.pl <p>Słuch fonematyczny pozwala właściwie dekodować znaczenie wyrazów, rozpoznawać sylaby i różnicować głoski, zapewniając odbiór dźwięków mowy na podstawie czynności recepcji, rozróżniania, różnicowania i pamięci słuchowej. Zaprezentowane w artykule wyniki testu słuchu fonematycznego sześcioletniego dziecka z alalią prolongatą wskazują podstawowe trudności, wyznaczają potrzeby programowe, a jednocześnie nakreślają perspektywę zadań edukacyjnych i terapeutycznych. Utrzymujące się deficyty w rozwoju mowy i artykulacji wraz z zaburzeniami słuchu fonematycznego mogą mieć decydujący wpływ na ocenę goto­wości szkolnej, a następnie pomyślny start na etapie edukacji wczesnoszkolnej.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/11632 Spektrum autyzmu a afazja rozwojowa. Porównanie rozwoju języka 2022-12-30T08:15:58+01:00 Zbigniew Tarkowski tarkowskizbigniew@wp.pl Monika Wójcik monika.wojcik1806@gmail.com Magdalena Lech magdalejro@o2.pl <p>W artykule przedstawiono wyniki badań, w których uczestniczyło 37 dzieci ze spektrum autyzmu oraz 12 dzieci z afazją rozwojową wieku od 2,6 do 8,1 lat. Zostały one ocenione za pomocą Testu Rozumienia Zdań, Przesiewowego Testu Logopedycznego oraz Skali Inte­ligencji Stanford‑Binet. Okazało się, że badane dzieci autystyczne oraz dzieci afatyczne mają inteligencję na pograniczu niepełnosprawności intelektualnej oraz są opóźnione w rozwoju mowy. Nie stwierdzono między nimi istotnych statystycznie różnic w zakresie rozumienia języka. Dzieci autystyczne uzyskały znacznie wyższe wyniki niż dzieci afatyczne w próbach oceniających słownik, gramatykę i wymowę. Stwierdzono także wysoką zależność między wynikami w Teście Rozumienia Zdań oraz Przesiewowym Teście Logopedycznym. Nato­miast korelacja między rozumieniem języka a inteligencją niewerbalną okazała się nieistot­na statystycznie.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/article/view/12931 Osobista ocena polskich, słowackich i amerykańskich dzieci jąkających się na temat uzyskiwanego wsparcia 2022-12-30T08:15:47+01:00 Mary Weidner mweidner@pennwest.edu Katarzyna Węsierska katarzyna.wesierska@us.edu.pl Hana Laciková lacikova@detskarec.sk Hilda Sønsterud hilda.sonsterud@statped.no Signhild Skogdal signhild.skogdal@uit.no Kristin Åmodt kristin.amodt@statped.no Kathleen Scaler‑Scott kscalers@monmouth.edu Craig Coleman ccoleman@pennwest.edu <p>Wyników badań na temat tego, co dzieci, które się jąkają, postrzegają jako wsparcie, a co jako brak wsparcia ze strony słuchacza jest niewiele. Co więcej, do tej pory nie prowadzono badań międzykulturowych w tym zakresie. Takie dane są potrzebne, aby stosować odpowiednie formy interwencji logopedycznej oraz odpowiednio edukować społeczeństwo. Badanie opi­sywane w artykule miało na celu wypełnienie tej luki poprzez dokonanie oceny preferencji słuchaczy. Ankietowanymi były dzieci, które się jąkają, pochodzące z różnych środowisk.</p> <p>W badaniu wzięło udział 151 dzieci jąkających się z Polski, Słowacji i USA, które wypełni­ły dziecięcą wersję kwestionariusza <em>Indywidualna Ocena Wsparcia w Przypadku Jąkania </em>(<em>The Personal Appraisal of Support for Stuttering</em>). Wyniki tego badania zostały przeanali­zowane w sposób opisowy i porównane międzykulturowo.</p> <p>We wszystkich grupach pojawiły się tematy dotyczące tego, co wpiera i co nie pomaga w kon­taktach interpersonalnych. Wiele pozycji mieściło się w przedziale neutralnym, co sugeruje zmienność wśród poszczególnych respondentów.</p> <p>Dane uzyskane w badanych grupach wykazały, że dzieci jąkające się przede wszystkim chcą, aby słuchacze byli cierpliwi, aby ich nie wykluczali i nie wyśmiewali się z nich, gdy z nimi rozmawiają. Inne preferencje podkreślają znaczenie pytania osób jąkających się o to, co postrzegają jako pomocne, a co jako niewspierające. Do wyników tego badania dołączono także wytyczne dla słuchaczy oraz ogólnodostępną ulotkę informacyjną o tym, jak najlepiej wspierać jąkające się dzieci.</p> 2022-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022