Recenzja

Proces recenzji naukowej rozpoczyna się od złożenia wniosku o zaopiniowanie tekstu naukowego, a kończy ostateczną decyzją w jego sprawie i jest koordynowany przez dedykowanego dla danego procesu redaktora czasopisma.

W pierwszym etapie redakcja dokonuje oceny formalnej tekstu, a następnie powołuje dwóch niezależnych recenzentów afiliowanych poza jednostką naukową, z której pochodzi autor (autorzy) artykułu. Proces recenzji odbywa się zgodnie z modelem procesu recenzji podwójnie ślepej, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Recenzje sporządzane są w formie pisemnej (Redakcja posiada stosowny formularz recenzji) i kończą się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Wszyscy recenzenci powinni spełniać następujące wymagania:

  • brak istnienia konfliktu interesów z autorami (przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste: pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji),
  • posiadanie co najmniej stopnia doktora,
  • wykazanie aktualnych publikacji w zakresie określonej tematyki.

Ponadto powinni oni:

  • posiadać niezbędną wiedzę do oceny jakości danego artykułu,
  • utrzymywać standardy profesjonalizmu i etyki,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią naukowca.

Dodatkowo nie mogą być członkami redakcji lub rady programowej czasopisma.

Recenzenci, którzy zaakceptują zaproszenie do recenzji, proszeni są o dostarczenie recenzji w ciągu 3 tygodni. Na prośbę recenzenta, za zgodą Redakcji, możliwe jest wydłużenie tego okresu.

Aby usprawnić proces recenzyjny, pracownicy Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego są w stałym kontakcie z recenzentami, autorami i redaktorami.

Uwagi recenzenta przekazywane są następnie autorowi. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla autora wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu. Jeśli autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska redakcji w nocie polemicznej.

Poprawione wersje artykułów mogą zostać wysłane do recenzentów w zależności od tego, czy chcą oni zapoznać się z aktualną wersją. Wszyscy recenzenci mogą natomiast uzyskać dostęp do najnowszej wersji tekstu za pośrednictwem platformy OJS - po zalogowaniu na stronie https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/index.

Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor naczelny po zasięgnięciu opinii kolegium redakcyjnego i ewentualnie rady programowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualną polemiką autora tekstu i ostatecznej wersji tekstu dostarczonej przez autora, sprawdzając:

  • właściwy dobór recenzentów,
  • adekwatność opinii recenzentów i ustosunkowanie się do nich autora,
  • ogólną jakość naukową artykułu,

Recenzenci są zobowiązani do zachowania poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.

Redaktor podejmuje jednoznaczną decyzję dotyczącą dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.

Według przyjętego zwyczaju, recenzje artykułów sporządzane są nieodpłatnie.

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista współpracujących z czasopismem recenzentów jest raz w roku zamieszczana na stronie internetowej czasopisma.

Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami broszury Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011) oraz standardami COPE.