Wczesne wspomaganie rozwoju mowy u dziecka z alalią sensoryczno-motoryczną – studium przypadku

Autor

  • Angelika Kubiczak Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu, ul. Uniejowska 199, 98–200 Sieradz

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.02.07

Słowa kluczowe:

językoznawstwo, logopedia, studium przypadku, alalia motoryczno-sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zaburzenia rozwoju mowy i języka

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia centralnego. Stanowi studium przypadku sześcioletniego chłopca z alalią motoryczno-sensoryczną. Autorka poddaje ocenie możliwości językowe i komunikacyjne dziecka. Dokonuje charakterystyki jego mowy w odniesieniu do wszystkich podsystemów języka (fonologicznego, morfologicznego, leksykalnego i składniowego). W opracowaniu przedstawiono również program i efekty terapii logopedycznej oraz wskazano kierunki działań w kolejnych etapach postępowania.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bogdanowicz Marta, 1985, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Cieszyńska-Rożek Jagoda, 2013, Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Kraków: Centrum Metody Krakowskiej.
Google Scholar

Cytowska Beata, Winczura Barbara, 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Dilling-Ostrowska Ewa, 1982, Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego, [w:] J. Szumska (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 18–30.
Google Scholar

Drewniak-Wołosz Elżbieta, Paluch Anna, 2009, Niedokształcenie mowy o typie afazji – rozważania nad kryteriami diagnozy, „Logopeda”, nr 1(7), s. 90–99.
Google Scholar

Herzyk Anna, 1992, Afazja i mutyzm dziecięcy. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, Lublin: Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy.
Google Scholar

Jastrzębowska Grażyna, 1998, Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Kaczmarek Leon, 1966, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
Google Scholar

Kordyl Zofia, 1968, Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Majewska Zofia, Szelożyńska Katarzyna, 1959, Zaburzenia mowy u dzieci z niedowładami prawo-i lewostronnymi, „Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska”, t. IX, nr 6, s. 751–758.
Google Scholar

Mierzejewska Halina, Emiluta-Rozya Danuta, 1998, Propozycja modyfikacji projektu „Badania mowy” I. Styczek, „Logopedia”, nr 25, s. 49–63.
Google Scholar

Mitrinowicz-Modrzejewska Aleksandra, 1963, Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Google Scholar

Paluch Aneta, Drewniak-Wołosz Elżbieta, Mikosza Lucyna, 2012, Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Panasiuk Jolanta, 2008, Standard postępowania logopedycznego w afazji, „Logopedia”, nr 37, s. 69–89.
Google Scholar

Panasiuk Jolanta, 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadkach alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 309–345.
Google Scholar

Parol Urszula, 1989, Dziecko z niedokształceniem mowy: diagnoza, analiza, terapia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Pilch Tadeusz, 2003 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Google Scholar

Pruszewicz Antoni, 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635 (dostęp: 10.04.2018).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1743/1 (dostęp: 11.04.2018).
Google Scholar

Sawa Barbara, 1990, Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Skibska Joanna, 2015, Neuroplastyczność mózgu wsparciem rozwojowym dziecka we wczesnym dzieciństwie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Pedagogika”, nr 10, s. 79–92.
Google Scholar

Spionek Halina, 1965, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Spionek Halina, 1973, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Stasiak Joanna, 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadku alalii prolongaty, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 239–264.
Google Scholar

Styczek Irena, 1980, Logopedia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Szumska Jadwiga, 1982, Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń mowy u dzieci, [w:] taż (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 7–17.
Google Scholar

Traczyńska Halina, 1982, Rozwój i zaburzenia czynności ruchowych a funkcja mowy u dzieci, [w:] J. Szumska (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 31–37.
Google Scholar

Węsierska Katarzyna, 2013, Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
Google Scholar

Zaleski Tomasz, 1993, Klasyfikacja zaburzeń mowy, [w:] T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski (red.), Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 47–50.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Kubiczak, A. (2018). Wczesne wspomaganie rozwoju mowy u dziecka z alalią sensoryczno-motoryczną – studium przypadku. Logopaedica Lodziensia, (2), 93–105. https://doi.org/10.18778/2544-7238.02.07

Numer

Dział

Article