O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Rocznik „Logopaedica Lodziensia” powołano z myślą szerzenia najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji o różnej etiologii. To pismo interdyscyplinarne, łączące logopedię z takimi dyscyplinami nauki, jak językoznawstwo, medycyna, pedagogika czy psychologia. Obok rozpraw i artykułów o charakterze teoretyczno-metodologicznym i pragmatycznym, w „Logopaedica…” zamieszczane są wypowiedzi polemiczne, a także recenzje polskich i zagranicznych publikacji poświęconych problematyce zaburzeń komunikacji językowej.

Dzięki temu pismo może realizować swoje cele, do których należą: promowanie najnowszej wiedzy, stwarzanie warunków do wymiany myśli naukowej, jak również przedstawianie wartościowych, innowacyjnych rozwiązań praktycznych z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 19

Punktacja MEiN: 70 punktów (lipiec 2023)

Proces recenzyjny
Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

Zasady przyjmowania tekstów do publikacji
1. Redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji zgłoszonej pracy w dwóch etapach:
a. Zgodność tematyki artykułu (czy odnosi się do zakresu czasopisma?)
b. Poprawność techniczna (czy artykuły są przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznymi czasopisma)
2. Każdy nadesłany tekst jest recenzowany przez co najmniej dwóch recenzentów w procesie podwójnej ślepej recenzji. Obie recenzje powinny zawierać pozytywne opinie.
3. Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej czasopisma.
4. Każda recenzja musi mieć formę pisemną na formularzu recenzji i zawierać jednomyślną konkluzję z przyjęciem do publikacji lub jej odrzuceniem.
5. Gdy wnioski z recenzji są sprzeczne, redakcja powinna zdecydować, czy praca powinna zostać opublikowana, czy nie. W uzasadnionych przypadkach redakcja może powołać trzeciego recenzenta.
6. Redakcja przyjmuje teksty zarówno w języku polskim, jak iw innych językach, np. angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim.

W danym roku kalendarzowym Redakcja przyjmuje artykuły do 30 kwietnia. Teksty złożone po tym terminie będą kierowane do kolejnego numeru czasopisma.

FORMULARZ RECENZYJNY

Recenzja wydawnicza artykułu naukowego przeznaczonego do druku w roczniku

„Logopaedica Lodziensia”, t. ..., Łódź   

Tytuł recenzowanego artykułu: ...

Uwagi na temat zawartości i formy pracy: (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Praca jest zgodna z profilem tematycznym czasopisma

tak

nie

Tytuł artykułu odpowiada treści pracy

tak

nie

Zastosowano odpowiednie metody i techniki badawcze

tak

nie

Kompozycja pracy jest przejrzysta i logiczna

tak

nie

Analizy i wnioski są poprawne

tak

nie

Dobór literatury przedmiotu jest trafny

tak

nie

Praca odzwierciedla aktualny stan badań nad problemem

tak

nie

Artykuł wnosi nowe informacje do badań nad podjętą problematyką

tak

nie

Język opracowania odpowiada stylowi naukowemu

tak

nie

Tabele, ilustracje, wykresy i przypisy są sporządzone poprawnie

tak

nie

Objętość pracy jest zasadna

tak

nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” prosimy o zwięzłe uzasadnienie poniżej:
…………………………………………………………………………………………………

Ocena ogólna (proszę wybrać i zaznaczyć jedną z możliwości)

Praca może być publikowana bez zastrzeżeń
Praca może być publikowana po niewielkich poprawkach
Praca wymaga znacznych poprawek i uzupełnień
Praca nie powinna być publikowana w roczniku

W razie konieczności przekazania Autorowi szczegółowych uwag prosimy o zamieszczenie ich na wydruku recenzowanego tekstu

……………………………………………..
(podpis recenzenta, data)

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.