O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Rocznik „Logopaedica Lodziensia” powołano z myślą szerzenia najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji o różnej etiologii. To pismo interdyscyplinarne, łączące logopedię z takimi dyscyplinami nauki, jak językoznawstwo, medycyna, pedagogika czy psychologia. Obok rozpraw i artykułów o charakterze teoretyczno-metodologicznym i pragmatycznym, w „Logopaedica…” zamieszczane są wypowiedzi polemiczne, a także recenzje polskich i zagranicznych publikacji poświęconych problematyce zaburzeń komunikacji językowej. Dzięki temu pismo promuje najnowszą wiedzę, stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, jak również przedstawia wartościowe, innowacyjne rozwiązania praktyczne z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 11

Logopaedica Lodziensia na platformie Digital Commons (Elsevier)

Proces recenzyjny
Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

Wymagania redakcyjne

  1. Objętość artykułu – do 14 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 25 000 znaków ze spacjami).
  2. Objętość recenzji – do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 12 000 znaków ze spacjami).
  3. Artykuł powinien być zredagowany w edytorze Word, zgodnie z następującymi zasadami:

– imię i nazwisko Autora (Autorów) – w lewym górny rogu pogrubioną czcionką 12p. Times New Roman; nazwisko winno być opatrzone odsyłaczem do przypisu w postaci gwiazdki, a w przypisie należy podać: adres e-mail, afiliację Autora (Autorów) wraz z dokładnym adresem pocztowym reprezentowanej instytucji, numer ORCID (bądź informację o jego braku);

– tytuł: wyśrodkowany pogrubioną czcionką 12p. Times New Roman; jako pierwszy w języku, w którym napisany został tekst, jako drugi – dla tekstów polskojęzycznych – w j. angielskim, dla tekstów napisanych w języku innym niż polski w języku polskim;

– słowa kluczowe: pod drugim tytułem (w. języku polskim i angielskim);

– do artykułu należy dołączyć streszczenie (do pół strony) w języku polskim i angielskim i zamieścić po spisie literatury;

– stosowane skróty: pod tekstem, przed literaturą, nagłówek: Wykaz skrótów (12 p. pogrubione);

– marginesy: 2,5 cm;

– wcięcie akapitowe w tekście: 1,25 cm (wcięcia akapitowe należy wykonać poprzez wprowadzenie stałego wcięcia w oknie Akapit; prosimy nie robić wcięć spacjami);

– tekst artykułu oraz przypisy wyrównane do lewego marginesu, bez dzielenia wyrazów;

– czcionka: test główny – 12 p. Times New Roman, interlinia 1,5 p., przypisy – 10 p. Times New Roman, interlinia 1 p.

– każdy element graficzny (tabela, wykres, fotografia itp.) w tekście powinien być opatrzony tytułem oraz informacją o źródle;

– cytaty: włączone w tekst (do 3 wersów) w cudzysłowie, dłuższe cytaty (ponadtrzywersowe) – czcionka 10 p., wcięcie z lewej 0,5, interlinia – 1 p.;

– zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski – kursywą;

– analizowane wyrażenia – kursywą;

– znaczenia omawianych wyrazów w tzw. łapkach ‘ ’;

– wyróżnienia – pogrubione;

– śródtytuły – czcionka 12 p. pogrubiona;

– uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach) w nawiasach kwadratowych.

Informacje bibliograficzne

  1. W tekście głównym, w nawiasach okrągłych, wg wzoru: nazwisko, rok wydania, strona, np. [Pluta-Wojciechowska, 2011, s. 43].
  2. Do każdego odwołania w tekście głównym należy podać pełny opis bibliograficzny w bibliografii, zamieszczonej po tekście głównym wg następującego wzoru:

– nagłówek: Literatura (12 p. pogrubione);

– tytuły publikacji zwartych oraz tytuły rozdziałów / artykułów pojawiające się w tekście głównym i przypisach – kursywą, bez cudzysłowów, np. Gacka E. [2014], Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych. Diagnoza i efekty oddziaływań terapeutycznych, Gdańsk, Harmonia Universalis; Marciniak-Firadza R. [2016], Elementy metody werbotonalnej w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] I. Jaros, R. Gliwa (red.), Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 69–78;

– tytuły czasopism: w cudzysłowach, antykwą, np. Kaźmierczak M. [2016], Świadomość celu w pracy logopedy i pacjenta z zaburzeniami głosu, „Pedagogika”, t. XXV, nr 1, s. 87–97;

– adresy stron internetowych antykwą, bez hiperłączy; do każdego adresu powinna być podana w nawiasach okrągłych data dostępu do strony, np. <www.uke.gov.pl/aktualnosci-800> (dostęp: 10.04.2016);

– odsyłacze w tekście głównym do źródeł internetowych wg wzoru (por. z wzorami opisu bibliograficznego): nazwisko autora, rok publikacji w Internecie, np. (Bauer 2009), nazwisko autora, np. (Wierzbicka b.r.), tytuł publikacji lub skrócony tytuł publikacji i rok publikacji w Internecie, jeśli jest znany, np. (Celebryci trafią na uniwersytety? 2013), adres strony lub skrócony adres strony, np. (http://filolog.uni.lodz.pl).

Wzory opisu bibliograficznego (w tym wzory opisu źródeł internetowych)

Gacka E., 2014, Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych. Diagnoza i efekty oddziaływań terapeutycznych, Gdańsk: Harmonia Universalis.

Marciniak-Firadza R., 2016, Elementy metody werbotonalnej w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] I. Jaros, R. Gliwa (red.), Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 69–78.

Kaźmierczak M., 2016, Świadomość celu w pracy logopedy i pacjenta z zaburzeniami głosu, „Pedagogika”, t. XXV, nr 1, s. 87–97.

Jaros I., Gliwa R. (red.), 2016, Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Łódź: Wydawnictwo UŁ.

źródła internetowe:

Bauer Z., 2009, Tabloidyzacja, <http://www.slideshare.net/52zbigi/tabloidyzacja> (dostęp: 12.04.2016).

Celebryci trafią na uniwersytety? Wygląda na to, że to nieuniknione (2013), Wywiad z W. Godzicem rozm. A. Koziński, <http://www.polskatimes.pl/artykul/1061304,celebryci-trafia-na-uniwersytety-wyglada-na-to-ze-to-nieuniknione,2,id,t,sa.html> (dostęp: 1.01.2014).

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, <http://nkjp.pl> (dostęp: 23.04.2013).

<http://filolog.uni.lodz.pl/vhosts/ifp/> (dostęp: 12.04.2016).

Uwaga: Jeśli autor lub data powstania publikacji zamieszczonej w Internecie nie są znane, w opisie bibliograficznym należy używać tytułu strony lub jego skróconej formy. Adres strony podaje się w nawiasach ostrokątnych, a datę dostępu w nawiasach okrągłych.

 

FORMULARZ RECENZYJNY

Recenzja wydawnicza artykułu naukowego przeznaczonego do druku w roczniku

„Logopaedica Lodziensia”, t.        , Łódź   

Tytuł recenzowanego artykułu:

Uwagi na temat zawartości i formy pracy: (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Praca jest zgodna z profilem tematycznym czasopisma

tak

nie

Tytuł artykułu odpowiada treści pracy

tak

nie

Zastosowano odpowiednie metody i techniki badawcze

tak

nie

Kompozycja pracy jest przejrzysta i logiczna

tak

nie

Analizy i wnioski są poprawne

tak

nie

Dobór literatury przedmiotu jest trafny

tak

nie

Praca odzwierciedla aktualny stan badań nad problemem

tak

nie

Artykuł wnosi nowe informacje do badań nad podjętą problematyką

tak

nie

Język opracowania odpowiada stylowi naukowemu

tak

nie

Tabele, ilustracje, wykresy i przypisy są sporządzone poprawnie

tak

nie

Objętość pracy jest zasadna

tak

nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” prosimy o zwięzłe uzasadnienie poniżej:
…………………………………………………………………………………………………

Ocena ogólna (proszę wybrać i zaznaczyć jedną z możliwości)

Praca może być publikowana bez zastrzeżeń
Praca może być publikowana po niewielkich poprawkach
Praca wymaga znacznych poprawek i uzupełnień
Praca nie powinna być publikowana w roczniku

W razie konieczności przekazania Autorowi szczegółowych uwag prosimy o zamieszczenie ich na wydruku recenzowanego tekstu

……………………………………………..
(podpis recenzenta, data)

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.