Instrukcja redakcyjna

Wymagania redakcyjne

  1. Objętość artykułu – do ok. 30 000 znaków ze spacjami, w tym streszczenia, słowa klucze w językach polskim oraz angielskim, bibliografia).
  2. Objętość recenzji – do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 12 000 znaków ze spacjami).
  3. Artykuł powinien być zredagowany w edytorze Word, zgodnie z następującymi zasadami:

– imię i nazwisko Autora (Autorów) – w lewym górny rogu pogrubioną czcionką 12p. Times New Roman; nazwisko winno być opatrzone odsyłaczem do przypisu w postaci gwiazdki, a w przypisie należy podać: adres e-mail, afiliację Autora (Autorów) wraz z dokładnym adresem pocztowym reprezentowanej instytucji, numer ORCID (bądź informację o jego braku);

– tytuł: wyśrodkowany pogrubioną czcionką 12p. Times New Roman; jako pierwszy w języku, w którym napisany został tekst, jako drugi – dla tekstów polskojęzycznych – w j. angielskim, dla tekstów napisanych w języku innym niż polski w języku polskim;

– słowa kluczowe: pod drugim tytułem (w. języku polskim i angielskim);

– do artykułu należy dołączyć streszczenie (do pół strony) w języku polskim i angielskim i zamieścić po spisie literatury;

– stosowane skróty: pod tekstem, przed literaturą, nagłówek: Wykaz skrótów (12 p. pogrubione);

– marginesy: 2,5 cm;

– wcięcie akapitowe w tekście: 1,25 cm (wcięcia akapitowe należy wykonać poprzez wprowadzenie stałego wcięcia w oknie Akapit; prosimy nie robić wcięć spacjami);

– tekst artykułu oraz przypisy wyrównane do lewego marginesu, bez dzielenia wyrazów;

– czcionka: test główny – 12 p. Times New Roman, interlinia 1,5 p., przypisy – 10 p. Times New Roman, interlinia 1 p.

– każdy element graficzny (tabela, wykres, fotografia itp.) w tekście powinien być opatrzony tytułem oraz informacją o źródle;

– cytaty: włączone w tekst (do 3 wersów) w cudzysłowie, dłuższe cytaty (ponadtrzywersowe) – czcionka 10 p., wcięcie z lewej 0,5, interlinia – 1 p.;

– zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski – kursywą;

– analizowane wyrażenia – kursywą;

– znaczenia omawianych wyrazów w tzw. łapkach ‘ ’;

– wyróżnienia – pogrubione;

– śródtytuły – czcionka 12 p. pogrubiona;

– uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach) w nawiasach kwadratowych.

Informacje bibliograficzne

  1. W tekście głównym, w nawiasach kwadratowych, wg wzoru: nazwisko, rok wydania, np. [Pluta-Wojciechowska, 2011], przy cytatach również numer strony, np. [Pluta-Wojciechowska, 2011, s. 43]
  2. Do każdego odwołania w tekście głównym należy podać pełny opis bibliograficzny w bibliografii, zamieszczonej po tekście głównym wg następującego wzoru:

– nagłówek: Literatura (12 p. pogrubione);

– tytuły publikacji zwartych oraz tytuły rozdziałów / artykułów pojawiające się w tekście głównym i przypisach – kursywą, bez cudzysłowów, np. Gacka E. [2014], Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych. Diagnoza i efekty oddziaływań terapeutycznych, Gdańsk, Harmonia Universalis; Marciniak-Firadza R. [2016], Elementy metody werbotonalnej w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] I. Jaros, R. Gliwa (red.), Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 69–78;

– tytuły czasopism: w cudzysłowach, antykwą, np. Kaźmierczak M. [2016], Świadomość celu w pracy logopedy i pacjenta z zaburzeniami głosu, „Pedagogika”, t. XXV, nr 1, s. 87–97;

– adresy stron internetowych antykwą, bez hiperłączy; do każdego adresu powinna być podana w nawiasach okrągłych data dostępu do strony, np. <www.uke.gov.pl/aktualnosci-800> (dostęp: 10.04.2016);

– odsyłacze w tekście głównym do źródeł internetowych wg wzoru (por. z wzorami opisu bibliograficznego): nazwisko autora, rok publikacji w Internecie, np. (Bauer 2009), nazwisko autora, np. (Wierzbicka b.r.), tytuł publikacji lub skrócony tytuł publikacji i rok publikacji w Internecie, jeśli jest znany, np. (Celebryci trafią na uniwersytety? 2013), adres strony lub skrócony adres strony, np. (http://filolog.uni.lodz.pl).

Wzory opisu bibliograficznego (w tym wzory opisu źródeł internetowych)

Gacka E., 2014, Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych. Diagnoza i efekty oddziaływań terapeutycznych, Gdańsk: Harmonia Universalis.

Marciniak-Firadza R., 2016, Elementy metody werbotonalnej w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] I. Jaros, R. Gliwa (red.), Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 69–78.

Kaźmierczak M., 2016, Świadomość celu w pracy logopedy i pacjenta z zaburzeniami głosu, „Pedagogika”, t. XXV, nr 1, s. 87–97.

Jaros I., Gliwa R. (red.), 2016, Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Łódź: Wydawnictwo UŁ.

źródła internetowe:

Bauer Z., 2009, Tabloidyzacja, <http://www.slideshare.net/52zbigi/tabloidyzacja> (dostęp: 12.04.2016).

Celebryci trafią na uniwersytety? Wygląda na to, że to nieuniknione (2013), Wywiad z W. Godzicem rozm. A. Koziński, <http://www.polskatimes.pl/artykul/1061304,celebryci-trafia-na-uniwersytety-wyglada-na-to-ze-to-nieuniknione,2,id,t,sa.html> (dostęp: 1.01.2014).

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, <http://nkjp.pl> (dostęp: 23.04.2013).

<http://filolog.uni.lodz.pl/vhosts/ifp/> (dostęp: 12.04.2016).

Uwaga: Jeśli autor lub data powstania publikacji zamieszczonej w Internecie nie są znane, w opisie bibliograficznym należy używać tytułu strony lub jego skróconej formy. Adres strony podaje się w nawiasach ostrokątnych, a datę dostępu w nawiasach okrągłych.