Konceptualizacje głosu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.06

Słowa kluczowe:

phoné, głos, komunikacja wokalna, komunikacja ustna

Abstrakt

Głos jest istotnym elementem życia człowieka. Współcześnie przedmiot zainteresowania stanowi zarówno materialna, formalna, jak i symboliczna warstwa głosu. Niemożność jednoznacznego i pełnego zdefiniowania pojęcia oraz identyfikacja różnych funkcji głosu w relacji z podmiotem i Innymi dowodzi konieczności uwrażliwienia na głos – nie tylko w jego bardziej ujęzykowionej formie, podczas komunikacji bezpośredniej, ale również jako ekspresji bądź wymiany wokalnych sygnałów i znaków czy istotnej składowej tożsamości komunikującego się podmiotu. Przytoczone w artykule konceptualizacje głosu potwierdzają, że obszary jego badania w wymiarze indywidualnym i społecznym są ze sobą ściśle związane.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bakke M., 2000, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Google Scholar

Binkuńska E., 2012, Higiena i emisja głosu mówionego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Google Scholar

Binkuńska E., 2016, Emocjonalne podłoże posługiwania się głosem, [w:] B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 297–322.
Google Scholar

Bubicz-Mojsa A., 2007, Głos ludzki jako żywy instrument, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Derrida J., 1997, Pozycje. Rozmowy z Henri Romsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, tłum. A. Dziadek, Bytom: Wydawnictwo FA-art.
Google Scholar

Derrida J., 1999, O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Warszawa: Wydawnictwo KR.
Google Scholar

Dolar M., 1996, The Object Voice, [w:] R. Saleci, S. Zizek (red.), Gaze and Voice as Love Objects, Durham: Duke University Press, s. 7–31.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv11smjs5.4

Dolar M., 2006, A Voice and Nothing More, Cambridge–London: The MIT Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/7137.001.0001

Falkiewicz A., 2001, Istnienie i metafora, Gdańsk: Wydawnictwo „Tower Press”.
Google Scholar

Grucza F., 1993, Język, ludzkie właściwości językowe, językowa zdolność ludzi, [w:] J. Piontka, A. Wiercińska (red.), Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s. 151–174.
Google Scholar

Hart R. J., Brown B. L., 1974, Interpersonal information conveyed by the content and vocal aspects of speech, „Speech Monographs”, nr 41, s. 371–380.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/03637757409375862

Heidegger M., 2000, W drodze do języka, tłum. J. Mizera, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
Google Scholar

Herder J. G., 2002, Dziennik mojej podróży z roku 1769, tłum. M. Kurkowska, Olsztyn: Borussia.
Google Scholar

Ihde D., 1976, Listening and Voice: A Phenomenology of Sound, Athens: Ohio University Press.
Google Scholar

Jakobson R., 1989, W poszukiwaniu istoty języka, t. 2, tłum. A. Werpachowska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Kaźmierczak M., 2017, Pacjent z zaburzeniami głosu w rodzinie, „Wychowanie w Rodzinie”, t. XVI, nr 2, s. 333–346.
Google Scholar

Kaźmierczak M., 2018a, Rodzaje i funkcje gestów fonicznych wykorzystywanych w postępowaniu logopedycznym, „Logopedia”, t. 47(1), s. 311–321.
Google Scholar

Kaźmierczak M., 2018b, Rola gestów fonicznych w wychowaniu komunikacyjnym dzieci przedszkolnych, [w:] E. Gacka, M. Kaźmierczak (red.), Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 131–140.
Google Scholar

Kisiel M., 2012, Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.
Google Scholar

Kmita J., 1998, Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Google Scholar

Kotlarczyk M., 1961, Podstawy sztuki żywego słowa. Instrument, dykcja, ekspresja, Warszawa: Wydawnictwa Związkowe Centralnej Rady Związków Zawodowych.
Google Scholar

Kuczkowski J., 2016, Anatomiczno-fizjologiczne podstawy głosu, [w:] B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 258–275.
Google Scholar

Lyons J., 1984, Semantyka I, tłum. A. Weinsberg, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Łastik A., 2014, Poznaj swój głos… twoje najważniejsze narzędzie pracy, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
Google Scholar

Maćkiewicz J., 2008, Ja i moje ciało, czyli co to jest „bodycentryzm”, [w:] J. Bartmiński, A. Pajdzińska (red.), Podmiot w języku i kulturze, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 215–220.
Google Scholar

Mayen J., 1972, O stylistyce utworów mówionych, Wrocław: Ossolineum.
Google Scholar

Merleau-Ponty M., 1996, Widzialne i niewidzialne, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc, Warszawa: Wydawnictwo Alethea.
Google Scholar

Merleau-Ponty M., 2006, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa: Wydawnictwo Alethea.
Google Scholar

Michalik J., 2010, Filozofia i głos, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
Google Scholar

Niebudek-Bogusz E., Fiszer M., Kotyło P., Just M., Śliwińska-Kowalska M., 2004, Ocena parametrów analizy akustycznej głosu u zdrowych kobiet, „Otorynolaryngologia”, nr 3, s. 33–39.
Google Scholar

Obrębowski A. (red.), 2008, Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
Google Scholar

Olszewski J., Nowosielska-Grygiel J., 2017, Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy, „Logopaedica Lodziensia”, nr 1, s. 91–100.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2544-7238.01.08

Płusajska-Otto, 2012, „Mów i nie trać głosu” – profilaktyka zaburzeń emisji głosu w pracy nauczycieli, [w:] K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, t. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 111–121.
Google Scholar

Saussure F. de, 2002, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Skarga B., 1997, Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Kraków: Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Śliwińska-Kowalska M., Niebudek-Bogusz E. (red.), 2009, Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Podręcznik dla nauczycieli, Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy.
Google Scholar

Świdziński P., 1998, Przydatność analizy akustycznej w diagnostyce zaburzeń głosu, Poznań: Akademia Medyczna.
Google Scholar

Tarasiewicz B., 2006, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków: Wydawnictwo Universitas.
Google Scholar

Verduyckt I., Remacle M., Jamart J., Benderitter C., Morsomme D., 2011, Voice-Related Complaints in the Pediatric Population, „Journal of Voice”, t. 25(3), s. 373–380.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2009.11.008

Welsch W., 2001, Na drodze do kultury słyszenia?, tłum. K. Wilkoszewska, [w:] E. Wilk (red.), Przemoc ikoniczna czy „nowa widzialność”?, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 56–74.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1985, Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor: Karoma.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-11-26

Jak cytować

Kaźmierczak, M. (2020). Konceptualizacje głosu. Logopaedica Lodziensia, (4), 85–96. https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.06

Numer

Dział

Article