Mieszkalnictwo ludzi starych

Autor

  • Lidia Groeger Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami
  • Anna Szczerek Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.11

Słowa kluczowe:

ludzie starzy, mieszkalnictwo, warunki mieszkaniowe, preferencje mieszkaniowe

Abstrakt

Opracowanie zawiera przegląd publikacji na temat mieszkalnictwa ludzi starych w Polsce, opublikowanych w okresie ostatnich 15 lat. Prezentuje przegląd modeli form zamieszkiwania ludzi starych w przykładowych państwach na świecie. Charakteryzuje preferencje mieszkaniowe i warunki zamieszkania osób starych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Prezentuje przykłady nowych rozwiązań form zamieszkiwania seniorów w USA, Niemczech i Polsce.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ainoriza Mohd Aini, Wan Nor Azriyati Wan Abd Aziz, Noor Rosly Hanif, 2015, To move Or not to move? Exploring future housing plan of ageing communities in Kuala Lumpur, The Asia Pacific Network for Housing Research (APNHR) Conference, Korea.
Google Scholar

Bartoszek A., Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., 2012., Warunki zamieszkiwania seniorów – główne ustalenia badawcze, [w:] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Monografia projektu PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Warszawa.
Google Scholar

Błędowski P., 2012., Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035, [w:] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Monografia projektu PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Warszawa.
Google Scholar

Brzezińska R., 2014, Aktywny wiek senioralny. Z badań nad działalnością Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku, Włocławek.
Google Scholar

Czapiński J., Błędowski P., 2014, Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polsków. Diagnoza społeczna 2013, Warszawa.
Google Scholar

Eurostat, 2012, Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, za: Komisja Europejska, Family life and the needs of an ageingpopulation (Życie rodzinne i potrzeby starzejącego się społeczeństwa), „Flash Eurobarometer”, 247.
Google Scholar

Eurostat, 2014, Statistics Explained, Housing conditions.
Google Scholar

Gawroński A., 2015, Etapy rozwojowe człowieka dorosłego z wyszczególnieniem okresu starości, „Zeszyty Naukowe WSHE”, 60, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.
Google Scholar

Global age-friendly cities: A guide, 2007, World Health Organization, tłum. polskie, Miasta przyjazne starzeniu: przewodnik, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego (2014).
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, 2009, Budżety gospodarstw domowych w 2008 roku, Warszawa.
Google Scholar

Internetowy monitor sądowy i gospodarczy, http://www.imsig.pl/pozycja/2009/158/10601,centrum_senior_w_adnovum_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_w_likwidacji.
Google Scholar

Iwański R., 2013, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a sytuacja osób starszych na wsi, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica”, 299 (70), Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 81–90.
Google Scholar

Kasperek-Hoppe M., 1999, Warunki życia osób w wieku emerytalnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 61 (1).
Google Scholar

Kmiecik K., 2009, Kształtowanie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych w domach opieki społecznej, MEDiVET PPH, s.c., Śrem Edwin Tytyk, Politechnika Poznańska.
Google Scholar

Kulczycka A., 2013, Wioska dla emerytów. Czy to może się udać?, http://rzeszow.wybor­cza.pl/rzeszow/1,34962,13443701,Wioska_dla_emerytow_Czy_to_moze_sie_udac_FOTO_.html.
Google Scholar

Labus A., 2014, Miasto przyjazne osobom starszym na przykładzie Sangerhausen, [w:] Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, Katowice.
Google Scholar

Magdziak M., 2009, Mieszkalnictwo dla osób starszych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, „Architecture et Atribus”, 1.
Google Scholar

Perek-Białas J., 2012, Możliwość opieki nad osobami starszymi – włoskie inspiracje, [w:] (Nie) Czekając na starość, wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian.
Google Scholar

Pierzchalska A., Klang P., 2008, Społeczne role osób starszych, [w:] Bokajło W., Pacześ­niak A. (red.), Równość w Unii Europejskiej – teoria i praktyka, Wrocław.
Google Scholar

Pietkiewicz J., 2014, Radków dla seniorów, http://wroclaw.tvp.pl/14872241/radkow-dla­-seniorow.
Google Scholar

Piłat E., 2010, Raj dla emerytów, http://fakty.interia.pl/dolnoslaskie/news-raj-dla-emery-tow,nId,1238307,nPack,1.
Google Scholar

Pytel S., 2014, Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 25.
Google Scholar

Spyrka-Chlipała R., 2014, Uwarunkowania i struktura potrzeb życiowych seniorów, „Roczniki Teologiczne”, 61 (1).
Google Scholar

Strączkowski Ł., 2013, Postawy mieszkaniowe klientów seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Google Scholar

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielska M., 2006, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa.
Google Scholar

Śmiłowska T., Włodarczyk J., 2010, Wybrane aspekty warunków życia osób starszych w świetle badań GUS, Urząd Statystyczny w Łodzi, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki.
Google Scholar

Tabaczkiewicz-Peach A., 1992, Sytuacja społeczna ludzi starych jako problem pedagogiczny, „Neodidagmata”, 21, Poznań.
Google Scholar

Tota P., 2014, Amerykański sen – tendencje rozwoju budownictwa mieszkaniowego dedykowanego seniorom w Polsce, za: Brzeski W., Kirejczyk K., Kozłowski E., Per­spektywy rozwoju budownictwa senioralnego w Polsce. Obecne i przyszłe problemy związane z zapewnieniem mieszkań dla polskich seniorów, REAS.
Google Scholar

Waszkiewicz M., 2013, Potrzebni mieszkańcy do polskiej stolicy seniorów, http://wiado­mosci.ngo.pl/wiadomosc/899146.html.
Google Scholar

Wądołowska K., 2009, Komunikat CBOS: Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, Warszawa.
Google Scholar

Wądołowska K., 2010, Komunikat CBOS: Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Warszawa.
Google Scholar

Zaniewska H. (red.), 2001, Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, Instytut Gospodarski Mieszkaniowej, Warszawa.
Google Scholar

Zaniewska H., Thiel M., 2004, Mieszkanie jutra ludzi starszych – nadzieja czy zagrożenie?, UŁ, Łódź.
Google Scholar

Zrałek M., 2004, Niepełnosprawność osób starszych, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Zrałek M., 2012, Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób starszych. Dylematy i kierunki zmian, [w:] Hrynkiewicz J. (red.), O sytuacji ludzi starszych, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, za: Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, War­szawa, 2011.
Google Scholar

http://www.finanse.senior.pl/98,0,Bieda-w-USA-8211-seniorzy-w-relatywnie-dobrej-sytuacji,12474.html.
Google Scholar

http://www.starszaosoba.pl/2013/11/starosc-wedug-who.html.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Groeger, L., & Szczerek, A. (2015). Mieszkalnictwo ludzi starych. Space – Society – Economy, (14), 187–211. https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.11