Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
  • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Wytycznych dla Autorów, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów".
  • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji".

Wytyczne dla autorów

FORMA ARTYKUŁU:
- objętość artykułu (wraz z tabelami i rysunkami): maksymalnie 1 arkusz wydawniczy (do 20 stron),
- tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., z odstępami między wierszami 1,5 i z numeracją strony ciągłą w prawym dolnym rogu strony,
- przypisy – u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy bibliografii),
- tablice z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych pod tablicą,
- rysunki w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu,
- liczba rysunków i tabel łącznie nie powinna przekraczać połowy liczby stron (np. jeśli artykuł ma 20 stron to łączna liczba rys. i tabel nie powinna być większa niż 10 stron),
- elementy zeskanowane – w rozdzielczości 300 dpi.

BIBLIOGRAFIA
- notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach,
- w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie „harwardzkim”, w nawiasie nazwisko autora i rok wydania bez przecinka - bez inicjału imion (np. Orłowski 2003),
- spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion, rok, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania (np. Orłowski W., 2003, Strategia, PWN, Warszawa),

WYMAGANIA:
- wersja elektroniczna w formacie MS Word,
- tytuł w języku polskim i angielskim,
- zarys treści w języku polskim (na początku artykułu) i angielskim (na końcu artykułu),
- słowa kluczowe - w jęz. polskim i angielskim,