Realizacja samorządowych programów polityki zdrowotnej (PPZ) przez gminy miejskie, wiejsko-miejskie oraz wiejskie realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.34.03

Słowa kluczowe:

jednostka samorządu terytorialnego, program polityki zdrowotnej, promocja zdrowia, wspólnota samorządowa

Abstrakt

Samorządy terytorialne posiadają niedoceniony potencjał w kreowaniu zdrowotności mieszkańców. Jednym z przejawów polityki zdrowotnej na tym poziomie są samorządowe programy oraz strategie zdrowotne. Te ostatnie mają istotne znaczenie w ocenie i monitorowaniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców, począwszy od analizy demograficznej ludności danego regionu, poprzez ocenę zasobów kadrowych, instytucjonalnych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego (JST), aż do identyfikowania wyrażonych przez populację potrzeb. Kluczowe znaczenie ma użyteczność strategii w planowaniu i realizacji programu polityki zdrowotnej (PPZ). Programy stanowią więc bezpośrednią odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności w zakresie zdrowia i wyraźnie mogą je zaspokajać.
Projekt ma na celu opisanie potencjału gmin w realizacji oraz ewaluacji samorządowych programów zdrowotnych w następującym zakresie: tematyka PPZ, źródła finansowania PPZ, realizatorzy PPZ. Punktem odniesienia będzie wielkość zaangażowanej gminy w podziale na: gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 401 JST z terenu całego kraju, metodą pocztową oraz ankiety internetowej CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Podjęte działania pozwoliły na uzyskanie zwrotu ankiet na poziomie 50,6%. Populacja została podzielona na warstwy, czyli grupy jednostek mających pewne wspólne cechy. Próbkowanie warstwowe oparto na podziale kraju na województwa. W każdym z podregionów wylosowano 50 JST, do których skierowano kwestionariusz ankiety.
Jak wynika z badań własnych, małe gminy są motywowane do realizacji PPZ przez dofinansowanie zewnętrzne lub nie znają potencjału PPZ, gminy o średniej wielkości (ok. 20 tys. mieszkańców) skupiają się przede wszystkim na działaniach prospołecznych i prozdrowotnych, a gminy największe (miejskie) podchodzą do realizacji PPZ zadaniowo.
Potencjał gmin wydaje się zatem bardzo zróżnicowany i spolaryzowany, przy czym efektywność gmin w tym zakresie koreluje z ich wielkością. Odmienne są również trudności, na jakie natrafiają chętni do realizowania programu polityki zdrowotnej na swoim terenie. Jednocześnie należy odnotować, że aktywność JST na polu dostępności do świadczeń ochrony zdrowia jest coraz większa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

GUS, 2022, Rodzaje gmin oraz obszary miejskie i wiejskie, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/rodzaje-gmin-oraz-obszary-miejskie-i-wiejskie/ (dostęp: 7.12.2022).
Google Scholar

Markowska-Kabała I., 2013, Wybrane programy polityki zdrowotnej, finansowane przez samorząd terytorialny miasta Częstochowy, [w:] R. Lewandowski, M. Kautsch, Ł. Sułkowski (red.), Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, cz. I, XIV(10): 375–385.
Google Scholar

MZ, 2018, Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w roku 2016 i 2017, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
Google Scholar

NIK, 2019, Raport: System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian, Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/plik/id,20223,vp,22913.pdf (dostęp: 15.11.2022).
Google Scholar

Sowada C., Sagan A., Kowalska-Bobko I., World Health Organization (2019), Poland: Health system review, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325143/18176127-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 7.12.2022).
Google Scholar

Śmietanka T., 2016, Polityka społeczna gminy jako czynnik rozwoju lokalnego, Związek Miast Polskich, Poznań–Kozienice: 40–48.
Google Scholar

Świaniewicz P., Łukomska J., 2022, Najbogatsze samorządy w 2021 roku. Ranking dochodów per capita, https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ranking_nr_15_2022_Bogactwo_JST_2021.pdf (dostęp: 7.12.2022).
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916).
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.).
Google Scholar

Zasadzki W., 2010, Potencjał ekonomiczny gminy a modelowanie rozwoju lokalnego, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, 17: 137–150.
Google Scholar

Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 r., 2020, załącznik do uchwały nr 196/2021 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-07-11

Jak cytować

Woźniak-Holecka, J., Sobczyk, K., & Suchecki, K. (2023). Realizacja samorządowych programów polityki zdrowotnej (PPZ) przez gminy miejskie, wiejsko-miejskie oraz wiejskie realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy. Space – Society – Economy, (34), 43–55. https://doi.org/10.18778/1733-3180.34.03

Numer

Dział

Articles