Rola jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu potencjału obszarów metropolitalnych w zakresie promocji zdrowia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.34.04

Słowa kluczowe:

ochrona zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, metropolie, obszary metropolitalne, polityka regionalna, zarządzanie publiczne

Abstrakt

Metropolia lub obszar metropolitalny jako forma rozwoju społeczno- -gospodarczego stanowi miejsce kumulacji potencjałów ludzkich, finansowych i organizacyjnych, które mogą przyczyniać się do poprawy wskaźników zdrowotnych populacji. Tym samym można założyć, że właściwie realizowana polityka zdrowotna powinna uwzględniać specyfikę tych obszarów, aby wykorzystać ich możliwości prorozwojowe oraz zapobiegać zdarzeniom niepożądanym. Opracowanie dotyczy kwestii związanych z zarządzaniem publicznym w metropoliach i obszarach metropolitalnych w zakresie promocji zdrowia.

Celem badania było określenie miejsca pojedynczych jednostek samorządu terytorialnego (JST) w kompetencjach obszarów metropolitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań promocji zdrowia, poprzez analizę opinii urzędników na temat potencjału metropolii w kontekście zadań ochrony zdrowia oraz zadań z zakresu zdrowia publicznego. W opracowaniu system ochrony zdrowia, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, oznacza zbiór aktywności, których celem jest promowanie, odtwarzanie i utrzymywanie zdrowia, natomiast zdrowie publiczne rozumiane jest jako nauka i sztuka zapobiegania chorobom, wydłużania życia oraz promowania zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa.

Wnioski wyciągnięto na podstawie badania pilotażowego zrealizowanego w Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii oraz Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot. Ponieważ działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego mogą się różnić w zależności od przyjętej formy organizacyjno-prawnej, artykuł zawiera analizę sytuacji formalnej poszczególnych jednostek oraz funkcjonalnej w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia.

Jak ustalono, w działaniach metropolitalnych w licznych obszarach życia społecznego tkwi duży potencjał organizacyjny, który w przypadku ochrony zdrowia i zdrowia publicznego nie jest odpowiednio wykorzystywany. Niekorzystny jest niski poziom wiedzy pracowników samorządowych w tym zakresie, a także skromna liczba wspólnych inicjatyw podejmowanych w ramach metropolii w celu realizacji zadań w obu analizowanych obszarach.

Mimo ujawnionych deficytów, zarówno w obszarach metropolitalnych, jak i w samych jednostkach samorządu terytorialnego, dostrzec należy spory potencjał w zakresie oddziaływań na zdrowie populacji. Jako rekomendacje wskazano podjęcie działań sprzyjających większemu wykorzystaniu dostępnych możliwości w poszczególnych politykach państwa, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej, co powinno przełożyć się na poprawę wskaźników zdrowotnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Augustyniak M., 2022, Metropolie we współczesnym samorządzie terytorialnym – kilka refleksji o problematyce wykonywania zadań metropolitalnych w Polsce i we Francji, „Studia Prawnoustrojowe”, 57: 18–20.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31648/sp.7979

Biga B., 2015, Samorząd lokalny w Wielkiej Brytanii, [w:] S. Mazur (red.), Sprawne państwo. Reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków: 172–190.
Google Scholar

Hayes S.L., Mann M.K., Morgan F.M., Kitcher H., Kelly M.J., Weightman A.L., 2011, Collaboration between local health and local government agencies for health improvement, „The Cochrane Database of Systematic Reviews”, Jun 15, (6):CD007825, https://doi.org/10.1002/14651858.CD007825.pub5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD007825.pub5

Lendzion J., 2004, Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej państwa, ekspertyza przygotowana na zamówienie Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy (umowa BAB. I. 374 / F z 3 grudnia 2004 r.) dla potrzeb tworzenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Warszawa: 4.
Google Scholar

Lipowicz I., 2020, Siła metropolii, [w:] Dobre praktyki miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Gdańsk: 11–12.
Google Scholar

Mattioni F.C., de Pinho Silveira R., de Souza C.D., Rocha C.M.F., 2022, Health promotion practices as resistance and counter-conduct to neoliberal governmentality, „Ciência & Saúde Coletiva”, 27(8): 3273–3281, https://doi.org/10.1590/1413-81232022278.23902021
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1590/1413-81232022278.23902021

Musolino C., van Eyk H., Freeman T., Fisher M., MacDougall C., Williams C., Baum F., 2022, Reviving health promotion in South Australia: The role of ideas, actors and institutional forces, „Health Promotion International”, 37(6): daac154, https://doi.org/10.1093/heapro/daac154. PMID: 36367419
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/heapro/daac154

Onya H., 2007, Health promotion in South Africa, „International Union for Health Promotion and Education”, 14(4): 233–237, https://doi.org/10.1177/10253823070140041001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/10253823070140041001

Pettman T.L., Armstrong R., Pollard B., Evans R., Stirrat A., Scott I., Davies-Jackson G., Waters E., 2013, Using evidence in health promotion in local government: contextual realities and opportunities, „Health Promotion Journal of Australia”, 24(1): 72–75, https://doi.org/10.1071/HE12902. PMID: 23575594
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1071/HE12902

Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022.
Google Scholar

Nowy wymiar synergii, 2018, załącznik do uchwały XII/73/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 listopada 2018 r., Katowice: 3, 6–8.
Google Scholar

Public Health Perceptions Survey, 2018, Local Government Association, London, https://www.local.gov.uk/publications/public-health-perceptions-survey (dostęp: 3.09.2022).
Google Scholar

Raine G., 2013, Commercial activities and the promotion of health in schools, „Perspectives in Public Health”, 133(6): 308–313, https://doi.org/10.1177/1757913912466207
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1757913912466207

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 (Dz.U. 2021 poz. 642).
Google Scholar

Salik M., 2014, Współczesne procesy metropolizacji w Europie, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, 7: 76–87.
Google Scholar

South J., 2014, Health promotion by communities and in communities: current issues for research and practice, „Scandinavian Journal of Public Health”, 42(15 Suppl): 82–87, https://doi.org/10.1177/1403494814545341
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1403494814545341

Statut Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot z 13 grudnia 2021 r., Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, Gdańsk: rozdział I, §7–8.
Google Scholar

Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 2030, 2015, Gdańsk: 3, 29.
Google Scholar

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. 2017 poz. 730).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2022 r. poz. 2578).
Google Scholar

Wimmelmann C.L., 2019, Local enactments of national health promotion policies: A Danish case, „The International Journal of Health Planning and Management”, 34(1): e219–e229, https://doi.org/10.1002/hpm.2638
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/hpm.2638

Woźniak-Holecka J., 2013, Edukacja zdrowotna jako wkład na rzecz pierwiastka obywatelskiego, [w:] T. Holecki, J. Woźniak-Holecka, Ochrona zdrowia w społeczeństwie obywatelskim, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice.
Google Scholar

Zielona Księga Obszarów Metropolitalnych, 2012, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa: 5.
Google Scholar

Zuzańska-Żyśko E., 2016, Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 7–9.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-07-12

Jak cytować

Sobczyk, K., Holecki, T., & Robakowska, M. (2023). Rola jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu potencjału obszarów metropolitalnych w zakresie promocji zdrowia. Space – Society – Economy. https://doi.org/10.18778/1733-3180.34.04

Numer

Dział

Articles