O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Space-Society-Economy to rocznik (pojedyncze artykuły są publikowane w trybie Online First) z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, w którym publikowane są artykuły zarówno polskich jak i zagranicznych autorów. Obejmują one szerokie spektrum badań relacji między przestrzenią, społeczeństwem i gospodarką o zasięgu przede wszystkim lokalnym, ale także regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Space-Society-Economy ukazuje się od 1991 r., początkowo pod nazwą „Studia i Materiały” Abstracts of Papers for the Conference, w którym publikowane były wyniki badań z różnych dziedzin nauki a także opracowania przygotowane przez przedstawicieli praktyki prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego (w latach 2013-2015 przez Katedrę Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami).

Od 2020 r.czasopismo jest wydawane przez Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, WNG, UŁ.

W latach 2016-2019 czasospismo było wydawane jako kwartalnik. W 2019, ze względu na nieuwzględnienie czasopisma w pierwszym wykazie czasopism MNiSW, zawiesiliśmy swoją działalność. Dzięki wysiłkowi całego zespołu Redakcyjnego oraz woli współpracy ze strony autorów z dużym opóźnieniem udaje nam się wydać zaległe czetery numery za rok 2019. Od 2020 r. jesteśmy już rocznikiem

Punktacja MEiN: 70 punktów (lipiec 2023).

W czasopiśmie artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

ISSN 1733-3180

 

Procedura recenzowania

1. Redakcja do każdej publikacji wyznacza dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki,
2. Teksty powstałe w języku obcym będą oceniane przez recenzentów, z których co najmniej jeden jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Redakcja Czasopisma przy każdej publikacji będzie dążyć do wyboru recenzentów niezależnych i nie związanych z autorami prac. W innym przypadku recenzent będzie zobligowany do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
4. Recenzje będą miały charakter pisemny, a każdy z aplikujących będzie miał wgląd i możliwość ustosunkowania się do niej.
5. Lista recenzentów raz w roku jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma.
6. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły i opracowania nadesłane przez autorów i wstępnie zakwalifikowane do druku przez Radę Redakcyjną. Wstępna kwalifikacja polega na ocenie naukowości, dopasowania tematyki artykułu do profilu pisma i jego strony formalnej oraz spełnienia wymogu procedury obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania.

Zasady dotyczące recenzowania artykułów w czasopiśmie

Redakcja Space–Society–Economy przyjęła następujące zasady recenzowania tekstów zamieszczanych w naszym piśmie wynikające z zaleceń zawartych w broszurze opublikowanej przez MNiSW pt.: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”. Szczególnie zwracamy uwagę na:
1. zasadę podwójnej anonimowości (double-blind review process), nazwiska recenzentów ujawniane są wyłącznie na stronie internetowej pisma lecz bez powiązania ich z recenzowanymi tekstami,
2. dobór merytoryczny i kompetencje recenzentów, recenzenci posiadają co najmniej stopień doktora,
3. taki dobór by recenzent i recenzowany nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych lub służbowych,
4. pisemny charakter recenzji i jej przygotowanie według ujednoliconego formularza, recenzja musi kończyć się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu,
5. przedstawienie recenzji autorowi i możliwość ustosunkowania się do niej,
6. publikowanie tylko tych tekstów, które otrzymały dwie pozytywne recenzje.

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.