Proces recenzyjny

Procedura recenzowania

1. Redakcja do każdej publikacji wyznacza dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki,
2. Teksty powstałe w języku obcym będą oceniane przez recenzentów, z których co najmniej jeden jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Redakcja Czasopisma przy każdej publikacji będzie dążyć do wyboru recenzentów niezależnych i nie związanych z autorami prac. W innym przypadku recenzent będzie zobligowany do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
4. Recenzje będą miały charakter pisemny, a każdy z aplikujących będzie miał wgląd i możliwość ustosunkowania się do niej.
5. Lista recenzentów raz w roku jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma.
6. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły i opracowania nadesłane przez autorów i wstępnie zakwalifikowane do druku przez Radę Redakcyjną. Wstępna kwalifikacja polega na ocenie naukowości, dopasowania tematyki artykułu do profilu pisma i jego strony formalnej oraz spełnienia wymogu procedury obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania.

Zasady dotyczące recenzowania artykułów w czasopiśmie

Redakcja Space–Society–Economy przyjęła następujące zasady recenzowania tekstów zamieszczanych w naszym piśmie wynikające z zaleceń zawartych w broszurze opublikowanej przez MNiSW pt.: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”. Szczególnie zwracamy uwagę na:
1. zasadę podwójnej anonimowości (double-blind review process), nazwiska recenzentów ujawniane są wyłącznie na stronie internetowej pisma lecz bez powiązania ich z recenzowanymi tekstami,
2. dobór merytoryczny i kompetencje recenzentów, recenzenci posiadają co najmniej stopień doktora,
3. taki dobór by recenzent i recenzowany nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych lub służbowych,
4. pisemny charakter recenzji i jej przygotowanie według ujednoliconego formularza, recenzja musi kończyć się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu,
5. przedstawienie recenzji autorowi i możliwość ustosunkowania się do niej,
6. publikowanie tylko tych tekstów, które otrzymały dwie pozytywne recenzje.