Aktywizacja społeczna osób starszych w Polsce

Autor

  • Kalina Pędziwiatr Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.07

Słowa kluczowe:

aktywizacja społeczna, osoby starsze, aktywność społeczna

Abstrakt

Tematyka aktywizacji osób starszych poruszana jest głównie w raportach oraz programach mających na celu zapobieganie wykluczeniu seniorów. W literaturze naukowej częściej prowadzone są badania dotyczące aktywności społecznej osób starszych.
W pierwszej części niniejszego opracowania przedstawione zostaną wybrane sposoby oraz formy aktywizacji społecznej osób starszych, które stosowane są w Polsce. Będą to: kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, organizacje samopomocowe, wolontariaty, Społeczne Banki Czasu, organizacje kulturowe oraz Rady Seniorów. W drugiej części omówione zostaną rządowe formy wspierania aktywności osób starszych. Natomiast w ostatniej wybrane działania aktywizujące seniorów w Łodzi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Braun-Gałkowska M., 2006, Nowe role społeczne ludzi starszych, [w:] Steuden S., Marczuk M. (red.), Starzenie się a satysfakcja życia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Google Scholar

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 roku w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, 2012.
Google Scholar

Dzięgielewska M., 2006, Wolontariat ludzi starszych, [w:] Steuden S., Marczuk M. (red.), Starzenie się a satysfakcja życia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Google Scholar

Kaczmarczyk M., Trafiałek E., 2007, Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie, „Gerontologia Polska”, 15 (4), Kraków.
Google Scholar

Posłuszna M., 2012, Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych, „Nowiny Lekarskie”, 81 (1), Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, 2014, Monitor Polski (poz. 52), Warszawa.
Google Scholar

Semków J., 2008, Niektóre problemy aktywności społeczno-kulturalnej w okresie późnej dorosłości, [w:] Fabiś A. (red.), Aktywność społeczna, kulturowa i oświatowa seniorów, WSA, Bielsko Biała.
Google Scholar

Schimanek T., Wejcman Z., 2013, Aktywni Seniorzy. Inspirator dla organizacji, Instytut Praw Publicznych, Warszawa.
Google Scholar

Skrzypczak B., Retmaniak S., 2010, Centrum Aktywności Lokalnej w poszukiwaniu modeli instytucji rozwoju społeczności lokalnej (1997–2009), [w:] Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R. (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar

Stuart-Hamilton I., 2006, Psychologia starzenia się, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Google Scholar

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., 2006, Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Google Scholar

Wielka Encyklopedia PWN, 2001, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, 2014, Monitor Polski (poz. 118), Warszawa.
Google Scholar

Zgliczyński W., 2012, Aktywność społeczna osób starych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetów trzeciego wieku, „Studia BAS”, 2 (30), Warszawa.
Google Scholar

liberte.pl/aktywne-starzenie-sie-bezbolesna-recepta-na-starzenie-sie-ludnosci/ (dostęp: 16.06. 2015).
Google Scholar

pomoc.lodzkie.eu (dostęp: 16.06.2015).
Google Scholar

seniorzy.uml.lodz.pl (dostęp: 30.04.2016).
Google Scholar

www.bankczasu.mops.tczew.pl/inf1.html (dostęp: 17.06.2015).
Google Scholar

www.gazetasenior.pl/wybory-do-miejskiej-rady-seniorow-w-lodzi-wybierz-lub-pozwol-sie-wybrac (dostęp: 18.06.2015).
Google Scholar

www.grupatrop.pl/ (dostęp: 20.04.2016).
Google Scholar

www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-lata-20142020/ (dostęp: 17.04.2015).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Pędziwiatr, K. (2015). Aktywizacja społeczna osób starszych w Polsce. Space – Society – Economy, (14), 123–136. https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.07