Infrastruktura społeczna a zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Stryków

Autor

  • Agnieszka Rochmińska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
  • Kalina Pędziwiatr Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.02

Słowa kluczowe:

infrastruktura społeczna, usługi, potrzeby mieszkańców, Stryków

Abstrakt

Gmina Stryków to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarczo gmin w Polsce. Jednakże, wraz z rozwojem gospodarczym nie jest współmierny rozwój infrastruktury społecznej, która odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu społeczności lokalnych i ma istotny wpływ na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. W związku z powyższym, w lipcu 2017 roku na terenie gminy Stryków przeprowadzone zostały badania sondażowe, które pozwoliły badaczom pozyskać informacje na temat wiedzy mieszkańców o inwestycjach samorządowych zrealizowanych w ostatnich pięciu latach. W trakcie badań respondenci mieli również możliwość wskazania swoich potrzeb w zakresie infrastruktury oraz dostępności do usług. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych zauważyć można, że w przestrzeni widzą oni głównie inwestycje związane z infrastrukturą techniczną, a nie społeczną. Natomiast brakuje im w niej głównie kompleksów sportowo-rekreacyjnych, które są elementem infrastruktury społecznej. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą na lepszą identyfikację potrzeb mieszkańców, a w późniejszym czasie również na trafniejsze ich zaspokajanie przez władze lokalne.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Błaszczyk M., Kłopot S.W., Pluta J., 2010, Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta. Socjologiczne studium konsumpcji na przykładzie Wrocławia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Borsa M., 2007, Podstawy urbanistyki i planowania przestrzennego, Materiały dla studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wersja robocza, Warszawa.
Google Scholar

Brol R., 1995, Gospodarka lokalna, Wrocław.
Google Scholar

Budner W., 2003, Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
Google Scholar

Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Google Scholar

Dolata M., Łuczka-Bakuła W., 2005, Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Kapusta F., 2012, Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 29: 315–325.
Google Scholar

Kołodziejczyk D., 2014, Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360: 198–207.
Google Scholar

Kozłowski W., 2012, Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Google Scholar

Kroszel A., 1990, Infrastruktura społeczna w polityce społecznej, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole.
Google Scholar

Kupiec L., Gołębiowska A., Wyszkowska D., 2004, Gospodarka przestrzenna – t. 6: Infrastruktura społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Google Scholar

Mikołajewicz Z., 1991, Inwestycje jako czynnik kształtujący zasoby infrastruktury społecznej, Opole.
Google Scholar

Mikołajewicz M., 1992, Gospodarowanie zasobami środków trwałych infrastruktury społecznej, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole.
Google Scholar

Mirowski W., 1996, Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Wyposażenie obszarów w infrastrukturę społeczną, Polska Akademia Nauk – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 3, Warszawa.
Google Scholar

Miszewski B., 1973, Postęp społeczny a infrastruktura społeczna, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Naumowicz K., 1992, Zagadnienia ogólne: skrypt dla studentów kierunku ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Google Scholar

Obrębalski M., 2001, Miejski system infrastruktury społecznej, [w:] Brol R. (red.), Ekonomika zarządzania miastem, Wrocław.
Google Scholar

Palonka K.M., 1992, Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi, Polska Akademia Nauk – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 5, Warszawa.
Google Scholar

Podoski K., 1978, Infrastruktura społeczna w Polsce. Stan i perspektywy, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Rajchel D., 2004, Infrastruktura społeczna czynnikiem rozwoju obszarów podmiejskich na przykładzie powiatu opolskiego, [w:] Słodczyk J., Rajchel D. (red.), Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, Uniwersytet Opolski, Opole: 253–269.
Google Scholar

Rogoziński K., 1993, Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Rutkowska G., 2007, Analiza porównawcza infrastruktury technicznej i społecznej w wybranej gminie z wymogami UE, Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Śro­dowiska, 16, Warszawa.
Google Scholar

Sadowy M., 1988, Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju miast polskich, Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Strategia Rozwoju Gminy Stryków na lata 2014–2020, 2013, UMiG, Stryków.
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków, 2008, UMiG, Stryków.
Google Scholar

Wielka encyklopedia PWN (red. J. Wojnowski), 2002, t. 25, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Witkowski K., Starościc D., 2008, System infrastruktury społecznej w gminie, „Studia Lubuskie”, 4, PWSZ IPiA, Sulechów.
Google Scholar

http://geoportal.lodzkie.pl (dostęp: 28.02.2017).
Google Scholar

http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/view (dostęp: 15.10.2017).
Google Scholar

http://stat.gov.pl/ (dostęp: 28.02.2017).
Google Scholar

http://www.codgik.gov.pl (dostęp: 15.10.2017).
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-09-30

Jak cytować

Rochmińska, A., & Pędziwiatr, K. (2017). Infrastruktura społeczna a zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Stryków. Space – Society – Economy, (21), 31-49. https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.02