Instrukcja redakcyjna

Procedura obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania
1. Autorzy składający prace do publikacji są zobowiązani do podania następujących informacji:
- jaki jest wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (w %), z podaniem ich afiliacji (miejsce pracy autorów),
-kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji,
- jakie są źródła finansowania materiałów do publikacji oraz wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
2. Autorzy składający publikacje do druku powinni przestrzegać zasad etyki obowiązujących w nauce i mieć świadomość, że „ghostwriting” i „guestauthorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki tego typu praktyk będą ujawniane, a odpowiednie podmioty o tym informowane, np. instytucje zatrudniające autorów, a przez Redakcję Czasopisma dokumentowane.
3. Główną odpowiedzialność za publikację ponosi autor (autorzy) ją zgłaszający.
Procedura przyjęcia do druku
1. Złożone publikacje będą podlegać recenzji wewnętrznej.
2. Recenzję wewnętrzną przeprowadza, pod względem formalnym Sekretarz a pod względem merytorycznym Redaktor Naczelny wraz z zespołem Rady Redakcyjnej.
3. Otrzymanie pozytywnej recenzji wewnętrznej kwalifikuje do dalszej procedury wydawniczej.
Procedura recenzowania
1. Redakcja, po wewnętrznej akceptacji tekstu, wyznacza dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, którzy dokonują jego oceny na podstawie ‘formularza recenzji’.
2. Teksty powstałe w języku obcym będą oceniane przez recenzentów, z których co najmniej jeden jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Redakcja Czasopisma przy każdej publikacji będzie dążyć do wyboru recenzentów niezależnych i nie związanych z autorami prac. W innym przypadku recenzent będzie zobligowany do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
4. Recenzje będą miały charakter pisemny, a każdy z aplikujących będzie miał wgląd i możliwość ustosunkowania się do niej.
5. Lista recenzentów jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma jak i w ostatnim opublikowanym w danym roku numerze Czasopisma.
6. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły i opracowania nadesłane przez autorów i wstępnie zakwalifikowane do druku przez Radę Redakcyjną. Wstępna kwalifikacja polega na ocenie naukowości, dopasowania tematyki artykułu do profilu pisma i jego strony formalnej oraz spełnienia wymogu procedury obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania.
Zasady dotyczące recenzowania artykułów w czasopiśmie
Redakcja Space–Society–Economy przyjęła następujące zasady recenzowania tekstów zamieszczanych w naszym piśmie wynikające z zaleceń zawartych w broszurze opublikowanej przez MNiSW pt.: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”. Szczególnie zwracamy uwagę na:
1.Zasadę podwójnej anonimowości (double-blind reviewprocess), nazwiska recenzentów ujawniane są wyłącznie na stronie internetowej pisma lecz bez powiązania ich z recenzowanymi tekstami,
2. Dobór merytoryczny i kompetencje recenzentów, recenzenci posiadają co najmniej stopień doktora,
3. Taki dobór by recenzent i recenzowany nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych lub służbowych,
4. Pisemny charakter recenzji i jej przygotowanie według ujednoliconego formularza, recenzja musi kończyć się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu,
5. Przedstawienie recenzji autorowi i możliwość ustosunkowania się do niej,
6. Publikowanie tylko tych tekstów, które otrzymały dwie pozytywne recenzje.
Wymogi techniczne
FORMA ARTYKUŁU:
- objętość artykułu (wraz z tabelami i rysunkami): maksymalnie 8 000 wyrazów.
- tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., z odstępami między wierszami 1,5 i z numeracją strony ciągłą w prawym górnym rogu strony,
- przypisy – u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy bibliografii),
- tablice z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych pod tablicą,
- rysunki w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu,
- rysunki w odrębnym pliku typu .jpg – w rozdzielczości min. 300 dpi,
- liczba rysunków i tabel łącznie nie powinna przekraczać połowy liczby stron (np. jeśli artykuł ma 20 stron to łączna liczba rys. i tabel nie powinna być większa niż 10 stron),
- elementy zeskanowane – w rozdzielczości 300 dpi.

BIBLIOGRAFIA
- notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach,
- w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie „harwardzkim”, w nawiasie nazwisko autora i rok wydania bez przecinka - bez inicjału imion (np. Orłowski 2003),
- spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion, rok, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania (np. Orłowski W., 2003, Strategia, PWN, Warszawa),
WYMAGANIA:
- wersja elektroniczna w formacie MS Word,
- tytuł w języku polskim i angielskim,
- zarys treści w języku polskim (na początku artykułu) i angielskim (na końcu artykułu), abstrakt w języku angielskim (summary) i w języku polskim powinny być tożsame w treści, a objętość każdego z nich powinna posiadać od 250 do 500 wyrazów.
- słowa kluczowe - w jęz. polskim i angielskim,

Prosimy o przesyłanie artykułów w dwóch wersjach:
A. Tylko tekst artykułu (bez danych autorów),
B. Tekst z danymi autorów (na końcu każdego tekstu) – stopień naukowy, imię i nazwisko, ORCID oraz miejsce pracy (uczelnia, katedra, zakład, adres e-mail).