Sytuacja mieszkaniowa w miastach powiatu łódzkiego wschodniego na tle ich otoczenia

Autor

  • Lidia Groeger Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.25.02

Słowa kluczowe:

przestrzeń mieszkaniowa, warunki mieszkaniowe, rynek mieszkaniowy, małe miasta, powiat łódzki wschodni, Łódź, Rzgów, Tuszyn, Koluszki

Abstrakt

Problemem współczesnego osadnictwa jest odpływ mieszkańców na tereny podmiejskie dużych miast. Zagadnienie to dotyczy szczególnie Łodzi, która w największym stopniu spośród dużych miast traci mieszkańców. W Łódzkim Obszarze Metropolitalnym zlokalizowane są małe miasta, które dzięki mniejszej skali, ale dobrej dostępności transportowej, wyposażeniu w infrastrukturę, usługi, handel mogłyby stać się ośrodkami koncentrującymi odpływających mieszkańców z Łodzi. Przedmiotem opracowania jest analiza sytuacji mieszkaniowej małych miast na tle ich otoczenia, na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego. Głównym celem pracy jest określenie, czy małe miasta mogą być konkurencyjne w stosunku do swego otoczenia, w sferze pozyskiwania nowych mieszkańców, poprzez oferowane warunki w zakresie mieszkalnictwa. W opracowaniu zawarto analizę uwarunkowań wpływających na kształtowanie sytuacji mieszkaniowej, mierniki warunków mieszkaniowych, lokalny rynek nieruchomości oraz nowe budownictwo mieszkaniowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cesarski M., 2013, Ceny a cechy mieszkań w miastach różnej wielkości w Polsce (2007–2010), „Studia KPZK PAN”, 152, Warszawa: 287–300.
Google Scholar

Gorzelak G., 2009, Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2 (36): 5–27.
Google Scholar

Groeger L., 2012, Rola i kształtowanie przestrzeni publicznych w podnoszeniu atrakcyjności i wartości inwestycji mieszkaniowych, [w:] Nowak M.J., Skotarczak T. (red.), Inwestycje w mieście, uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa: 89–105.
Google Scholar

Kicka E., Nowak M.J., 2012, Funkcja mieszkaniowa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w małych miastach w gminach nadmorskich, „Space – Society – Economy”, 11: 89–98.
Google Scholar

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030, 2011, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

Konecka-Szydłowska B., 2013, Percepcja przestrzeni małego miasta na przykładzie Gościna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 15: 193–207.
Google Scholar

Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., 2006, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Noworól A., Dej M., Działek J., Domański B., Hałat P., Gwosdz K., 2014, Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania, dostępność usług, II spotkanie seminaryjne 27.03.2014, „Przestrzeń życia Polaków”, Warszawa.
Google Scholar

Ogrodowczyk A., 2011, Polityka przestrzenna a rozwój budownictwa mieszkaniowego po 1990 roku na przykładzie małych miast w województwie łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 11: 1–20.
Google Scholar

Rudzka I., 2015, Wyznaczanie zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w świetle przepisów o finansowaniu rewitalizacji, „Świat Nieruchomości”, 1: 41–46.
Google Scholar

Stettner M., 2015, Rewitalizacja zabudowy śródmiejskiej kluczem do zrównoważonego rozwoju małych miast, Zrównoważony rozwój-debiut naukowy 2014, 6.
Google Scholar

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, Załącznik do Uchwały Nr 2/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 24 marca 2016 r.
Google Scholar

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Zaniewska H., Dąbkowski N., 2013, Budownictwo mieszkaniowe i jego standardy w Polsce w latach 1991–2011, „Problemy Rozwoju Miast”, 1: 123–133.
Google Scholar

Bank Danych Lokalnych. Główny Urząd Statystyczny, https://bdl.stat.gov.pl/BDL
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Jak cytować

Groeger, L. (2018). Sytuacja mieszkaniowa w miastach powiatu łódzkiego wschodniego na tle ich otoczenia. Space – Society – Economy, (25), 23–36. https://doi.org/10.18778/1733-3180.25.02