Środowisko mieszkaniowe a przestrzeń mieszkaniowa

Autor

  • Lidia Groeger Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.26.01

Słowa kluczowe:

Środowisko mieszkaniowe, przestrzeń mieszkaniowa

Abstrakt

W publikacjach geografów, socjologów i architektów zajmujących się zagadnieniami mieszkalnictwa, powszechnie stosowanymi terminami są: środowisko mieszkaniowe i przestrzeń mieszkaniowa. Jednocześnie autorzy w swych publikacjach, generalnie nie precyzują zakresu używanych pojęć i zależności występujących między tymi określeniami. O ile w literaturze występują definicje środowiska mieszkaniowego, to brak jest takiego zakresu pojęciowego dla terminu przestrzeni mieszkaniowej. Celem opracowania jest ukazanie różnego podejścia w literaturze do zrozumienia zakresu tych podstawowych pojęć oraz interpretacja relacji między środowiskiem mieszkaniowym i przestrzenią mieszkaniową, a także zaproponowanie definicji pojęcia przestrzeni mieszkaniowej i atrybutów ją charakteryzujących.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bańka A., 2002, Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Bartkowski T., 1969, Koncepcja środowiska geograficznego jako idea generalna geografii, „Przegląd Geograficzny”, 41 (3): 537‒540.
Google Scholar

Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Bartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy. Studium geografii percepcji, „Dokumentacja Geograficzna”, 2, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Google Scholar

Bartoszek A., Gruszczyńska L.A., Szczepański M.S., 1997, Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości, Katowice.
Google Scholar

Bierwiaczonek K., 2008, Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice.
Google Scholar

Buttimer A., 1979, Erewhon or nowhere land, [w:] Gale S., Olsson G. (red.), Philosophy in Geography, Reidel, Dodrecht.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-009-9394-5_2

Buttimer A., 1993, Geography and the human spirit, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
Google Scholar

Cesarski M., 2006, Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej – możliwości i bariery, [w:] Żukowska K. (red.), Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa: 167–181.
Google Scholar

Cesarski M., 2012, Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania – rola infrastruktury osadniczej, „Studia i Prace KES”, 2 (10): 125–149.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.6

Cesarski M., 2014, Zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania platformą regionalnej spójności społecznej – kontrowersje wokół perspektywy Unii Europejskiej, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 35.
Google Scholar

Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Google Scholar

Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Dąbrowska-Milewska G., 2010, Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych – wybrane zagadnienia, „Architecturae et Artibus”, 2: 17–31.
Google Scholar

Degórski M., 2004, Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna w badaniach środowiska geograficznego, [w:] Chojnicki Z. (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Degórski M., 2005, Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Domański R., 1982, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Douglas I., Hugget R., Robinson M., 2004, Companion encyclopedia of geography: the environment and humankind, Routledge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203416822

Dzieciuchowicz J., 2011a, Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Łodzi – rozwój, zasoby mieszkaniowe i ich użytkownicy, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, „Space ‒ Society ‒ Economy”, 10, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 115–141.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 2011b, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta: przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1–219.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J., Groeger L., 2017, Nowa przestrzeń mieszkaniowa, lofty i rezydencje Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Dziewoński K., 1988, Teoretyczne problemy gospodarki przestrzennej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138, Warszawa.
Google Scholar

Encyklopedia powszechna PWN, 1996, T. 1–6, Warszawa.
Google Scholar

Flis J., 1985, Szkolny słownik geograficzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Google Scholar

Folta M., 2004, Metodyka heurystyczna w projektowaniu organizacji przestrzeni środowiska mieszkalnego, Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, „Architektura Mieszkaniowa”, 4 (4): 67–71.
Google Scholar

Gale N., Golledge R.G., 1989, O subiektywnym dzieleniu przestrzeni, [w:] Bartnicka M. (red.), Geografia percepcji, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2: 29–50.
Google Scholar

Georgantis N., Barreda-Tarrazona I., 2000, Spatial economics and ecosystems. The interaction between economics and the natural environment, Wit Press, Southampton, Boston.
Google Scholar

Golka M., 1992, Egalitarne i elitarne postawy wobec przestrzeni mieszkalnej, [w:] Jałowiecki B., Libura H. (red.), Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Warszawa.
Google Scholar

Golledge R.G., 1976, Reality, process and the dialectical relation between man and environment, [w:] Gale S., Olsson G. (red.), Philosophy in geography, Reidel, Dordecht.
Google Scholar

Gottdiener M., 1994, The Social Production of Urban Space, 1–340.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7560/727724

Gregory K., 2000, The changing nature of physical geography, Arnold, London.
Google Scholar

Gregory K., Johnston D., Pratt R.J., Watts G., Whatmore M., 2009, The Dictionary of Human Geography, Blackuel, Oxford‒Mald.
Google Scholar

Groeger L., 2004, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej (w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Groeger L., 2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-874-5

Groeger L., 2016, Zagospodarowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społeczności lokalnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 24: 29–43.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.24.03

Gronostajska B., 2007, Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Google Scholar

Haggett P., 1983, Geography: a modern synthesis, Harper Int. Edition, New York.
Google Scholar

Hamm B., 1990, Wprowadzenie do socjologii osadnictwa, tłum. A. Rosłan, Książka i Wiedza, Warszawa.
Google Scholar

Heidegger M., 1974, Budować, mieszkać, myśleć, „Teksty”, 6.
Google Scholar

Huguet M., 1983, Środowisko zamieszkania, [w:] Reuchlin M. (red.), Psychologia życia codziennego: 148–231.
Google Scholar

Jałowiecki B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa.
Google Scholar

Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Jaszczuk-Skolimowska B., 2009, Jakość struktur przestrzennych terenów wiejskich i małych miast w systemie planowania gminnego i lokalnego, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.
Google Scholar

Jędrzejczyk D., 2004, Geografia humanistyczna miasta, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”.
Google Scholar

Kaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, „Szlakami Nauki”, 23, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Klima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kobylarczyk J., 2013, Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie „transformacji” w pierwszej dekadzie XXI wieku, Politechnika Krakowska, Kraków.
Google Scholar

Kostrowicki A.S., 1992, System „człowiek – środowisko” w świetle teorii ocen, „Prace Geograficzne”, 156, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Google Scholar

Kostrowicki A.S., 1997, Przestrzeń – jej istota i zróżnicowanie, [w:] Kułtuniak J. (red.), Rzeki. Kultura – cywilizacja – historia, VI, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
Google Scholar

Leszczycki S., 1972, Pojęcie czynnika przestrzeni i jego rola we współczesnej gospodarce, [w:] Secomski K. (red.), Elementy teorii planowania przestrzennego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 5–32.
Google Scholar

Libura H., 1990, Percepcja przestrzeni miejskiej, „Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny”, 31, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Google Scholar

Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Google Scholar

Lisowski A., 2007, „Przestrzeń” i „percepcja” w transdyscyplinarnych badaniach miast – spojrzenie geografa, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5 (2): 87–103.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.5.2.09

Lynch K., 1960, The image of the city, MIT Press, Cambridge MA.
Google Scholar

Łukasiuk M., Jewdokimow M., 2014, Socjologia zamieszkiwania, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa.
Google Scholar

Madurowicz M., 2004, Absolutny wymiar przestrzeni miejskiej, [w:] Jędrzejczyk D. (red.), Humanistyczne oblicze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar

Maik W., 2004, Główne płaszczyzny między geografią fizyczną a geografią społeczno-ekonomiczną, [w:] Chojnicki Z. (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Marszał T., 2012, Miasto innowacyjne – koncepcja i uwarunkowania rozwoju, [w:] Makieła Z., Szromnik A. (red.), Miasto innowacyjne. Wiedza. Przedsiębiorczość. Marketing, „Studia KPZK PAN”, 141, Warszawa: 7–18.
Google Scholar

Matczak A., 2014, Problematyka mieszkalnictwa w badaniach Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, „Space – Society – Economy”, 13: 107–126.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.13.07

Mayhew S., 1997, A Dictionary of Geography, Oxford University Press, Oxford‒New York.
Google Scholar

Misiak W., 1993, Jakość życia w osiedlach miejskich, (No. 1424), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Moore W.G., 1989, The Pengu in dictionary of geography, Penguin Books, New York.
Google Scholar

Niezabitowska E., Bartoszek A., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., 2012, Środowisko zamieszkania polskich seniorów – rozpoznanie problematyki w badaniach interdyscyplinarnych. Studia przypadków na wybranych przykładach, Katowice.
Google Scholar

Norberg-Schulz Ch., 2000, Bycie, przestrzeń i architektura, tłum. B. Gadomska, Murator, Warszawa.
Google Scholar

Nowicki J., 2004, Środowisko mieszkaniowe, cz. 1: Podstawy teoretyczne i aksjologiczne projektowania, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania: 1–154.
Google Scholar

Nurek S., 1982, Waloryzacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 387, Katowice.
Google Scholar

Paasi A., 1991, Deconstructing regions: notes on the scale of spatial life, „Environment and Planing A”, 23: 239–256
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1068/a230239

Przewoźniak M., 1999, O badaniach struktury przestrzennej środowiska przyrodniczego w polskiej geografii fizycznej, [w:] Domański B., Widacki W. (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Google Scholar

Relph E., 1976, Place and placeressness. Pion, Brondesbury Park, London.
Google Scholar

Rembarz G., 2010a, Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego, [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Wydawnictwo Urbanista, Politechnika Gdańska, Gdansk: 138–156.
Google Scholar

Rembarz G., 2010b, Niemiecki współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych, „Architecturae et Artibus”, 2 (3): 43–51.
Google Scholar

Rembowska K., 2000, Tożsamość lokalna i regionalna. Region Łódzki, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 3–9.
Google Scholar

Rochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1–302.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-865-3

Runge J., 2017, Przestrzeń społeczna miasta – dylematy geograficzno-metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 27: 99–109.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.27.07

Rykiel Z., Pirveli M., 2005, Przestrzeń a środowisko w geografii. Ujęcie krytyczne, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Sagan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Schmieder A.A. (red.), 1970, A dictionary of basic geography, Allyn and Bacon Inc., Boston.
Google Scholar

Schneider-Skalska G., 2000, Czym było, czym jest i będzie środowisko mieszkaniowe?, [w:] Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe na przełomie wieków, „Zeszyty Naukowe”, 7/00, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków.
Google Scholar

Schneider-Skalska G., 2012, Zrównoważone środowisko mieszkaniowe, społeczne – oszczędne – piękne, Kraków.
Google Scholar

Simmel G., 2008, Socjologia przestrzeni, [w:] Pisma socjologiczne, tłum. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Skibniewska H., 1994, Modele mieszkalnictwa dla osób starszych i niepełnosprawnych, [w:] Środowisko zamieszkania a niepełnosprawni, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa: 24–38.
Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, 1978–1981, T. 1–3, Warszawa.
Google Scholar

Stachura E., 2014, Zrównoważone środowisko mieszkaniowe i jego wpływ na wzorce konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój”, 3 (8): 61–72.
Google Scholar

Suliborski A., Wójcik M., 2016, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Tuan Y.F., 1987, Przestrzeń i miejsce, Warszawa.
Google Scholar

Turowski J., 1979, Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Google Scholar

Wallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Google Scholar

Walmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka, podejścia behawioralne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Wejchert K., 1993, Przestrzeń wokół nas, Fibak Noma Press, Katowice.
Google Scholar

Wilczyński W., 2005, Ewolucja poglądów geograficznych na środowisko, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Wojtanowicz J., 1998, Geografia a ochrona środowiska, „Przegląd Geograficzny”, 70 (1‒2): 3‒10.
Google Scholar

Wolaniuk A., 2010, Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1–198.
Google Scholar

Wódz J., 1989, Przestrzeń w teorii i badaniach psychologicznych, [w:] Wódz J. (red.), Przestrzeń znacząca, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
Google Scholar

Wódz K., 1991, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Zaniewska H., 2006, Środowisko mieszkaniowe w Polsce w latach 1991–2005, [w:] Zaniewska H., Tokajuk A. (red.), Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast, Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Białystok.
Google Scholar

Ziółkowski J., 1972, Środowisko mieszkalne a cywilizacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Zrałek M., 2000, Mieszkalnictwo i środowisko zamieszkania: polityka społeczna w okresie transformacji, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
Google Scholar

Zrałek M., 2002, Środowisko mieszkalne współczesnego miasta, [w:] Słodczyk J. (red.), Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Google Scholar

Źróbek-Różańska A., Źróbek-Sokolnik A., Dynowski P., 2017, Czy mieszkańcy miast preferują tereny cenne przyrodniczo pod budowę domu pod miastem? Studium strefy podmiejskiej Olsztyna, „Prace Geograficzne”, 149: 123–139.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/20833113PG.17.013.6929

www.arch.pk.edu.pl.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Groeger, L. (2018). Środowisko mieszkaniowe a przestrzeń mieszkaniowa. Space – Society – Economy, (26), 7–36. https://doi.org/10.18778/1733-3180.26.01