Podwórka jako przestrzenie sąsiedzkie – perspektywa mieszkańców obszaru rewitalizacji Włocławka

Autor

  • Edyta Masierek Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Zakład Zagospodarowania Środowiska ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź https://orcid.org/0000-0002-3148-2503
  • Alicja Szajerska

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.10

Słowa kluczowe:

przestrzenie sąsiedzkie, rewitalizacja, obszar rewitalizacji, Włocławek

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie potrzeb mieszkańców w zakresie kreowania przestrzeni sąsiedzkich na obszarze rewitalizacji. Wskazuje na przykładzie Włocławka, w jaki sposób można wspólnie z użytkownikami budować pomysły na zmiany w zagospodarowaniu podwórek, tak aby stanowiły one miejsca integracji, aktywności oraz rozwijania relacji sąsiedzkich. Zaprezentowane w artykule wyniki badań ankietowych mogą stanowić punkt wyjścia do szerszej dyskusji na temat roli przestrzeni sąsiedzkich w wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych z kryzysu, a także inspirację dla koordynujących procesy rewitalizacji w miastach, w szczególności w zakresie uwzględniania zdania użytkowników w realizowanych koncepcjach przemian.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bierwiaczonek K., 2016, Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Google Scholar

Bierwiaczonek K., 2018, Miejskie przestrzenie publiczne i ich społeczne znaczenia – próba systematyzacji, „Przegląd Socjologiczny”, 67 (1): 25–48.
Google Scholar

Bryx M., Jadach-Sepioło A., 2009, Rewitalizacja miast w Niemczech, Seria „Rewitalizacja miast polskich”, t. 3, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Google Scholar

Chmielewski J., 2010, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Google Scholar

Cueff D., 2006, Dziecko na ulicy. Zwalczanie przemocy wobec dzieci ulicy (Przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy: metody pracy w środowisku otwartym), Europejski Projekt Daphne.
Google Scholar

Frysztacki K., Smagacz-Poziemska M., Nóżka M., 2011, Dzieci ulicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Gehl J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, (tłum. M.A. Urbańska), Wydawnictwo RAM, Kraków.
Google Scholar

Gehl J., 2014, Miasta dla ludzi, (tłum. Sz. Nogalski), Wydawnictwo RAM, Kraków.
Google Scholar

Godlewska-Majkowska H., 2008, Proces rewitalizacji starych okręgów przemysłowych, [w:] Morawski W., Zawistowski A. (red.), Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa: 145–160.
Google Scholar

Goode W.J., Hatt P.K., 1965, Obserwacje, [w:] Nowak S. (red.), Metody badań socjologicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 45–60.
Google Scholar

Grotowska-Leder J., 1998, Łódzkie enklawy biedy, [w:] Warzywoda-Kruszyńska W. (red.), Żyć i pracować w enklawach biedy. (Klimaty łódzkie), Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 31–53.
Google Scholar

Grotowska-Leder J., 2001, Przestrzeń miejska a zjawiska upośledzenia społecznego (na przykładzie Łodzi), [w:] Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 215–227.
Google Scholar

Grotowska-Leder J. (red.), 2014, Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Gulczyńska A., 2007, Zagrożenia rozwoju społeczno-kulturowego – przykład wrastania społecznego nastoletniej młodzieży w kontekście sąsiedztwa, [w:] Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Gulczyńska A., 2013, „Chłopaki z dzielnicy” – Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-983-4

Gulczyńska A., 2018, Stigma and the doomed-to-fail school careers of young people from disadvantaged neighbourhoods, Children’s Geographies, Taylor & Francis Group, http://www.tandfonline.com/loi/cchg20
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14733285.2018.1536775

Hospers G.J., 2017, People, place and partnership: Exploring strategies to revitalize town centres, „European Spatial Research and Policy”, 24 (1): 65–79.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/esrp-2017-0004

Jałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Kaźmierczak B., Pazder D., 2018, Complete Places Visioning – Collaborative and Problem-Based Learning in Urban Planning: Example of the Faculty of Architecture Poznan University of Technology in Poland, „European Journal of Social Sciences Education and Research”, 5 (3): 85–91.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/ejser-2018-0061

Kotus J., 2005, Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Kotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
Google Scholar

Kotus J., 2019, Zapraszamy Państwa do rozmów…: wędrówki po labiryncie wielkomiejskiej partycypacji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Libura H., 1990, Percepcja przestrzeni miejskiej. Rozwój regionalny – Rozwój lokalny – Samorząd terytorialny, Wydawnictwo Programu CPBP, Warszawa.
Google Scholar

Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Majer A., 2015, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-856-1

Masierek E., 2017, Programowanie rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń wybranych małych miast i gmin, [w:] Bartosiewicz B. (red.), Małe miasta – wybrane zagadnienia (Small towns – chosen social and spatial aspects), „Space – Society – Economy”, 22: 43–68, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.22.03

Masierek E., Szajerska A., 2020, Kreowanie przestrzeni sąsiedzkich w obszarach rewitalizacji na przykładzie Włocławka, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 49: 133–156.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.10

Mordwa S., 2013, Percepcja miast środkowej Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Mrozowski J., 2017, Jakość przestrzeni społecznych w wybranych obszarach mieszkaniowych na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, Rozprawa doktorska, Kraków.
Google Scholar

Piłat-Borcuch M., 2017, Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Prałat J., 2012, Zieleń jako element recyklingu zdegradowanych przestrzeni miejskich na przykładzie ulicy Św. Marcina w Poznaniu i wybranych zespołów podwórzy – projekt, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska, Poznań.
Google Scholar

Przywojska J., 2016, Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Terelak A., 2017, Szczecin w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia, „Opuscula Sociologica”, 2 (20), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 63–89.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/os.2017.2-05

Terelak A., Kołodziejczak S., 2019, Społeczna percepcja przestrzeni życia i rozwoju w perspektywie zakorzenienia w miejscu zamieszkania, [w:] Rykiel Z., Przestrzeń społeczna, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, Rzeszów: 157–174.
Google Scholar

Uchwała Nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek.
Google Scholar

Uchwała Nr XLVI/91/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018–2028.
Google Scholar

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U., 2015, poz. 1777 z późn. zm.).
Google Scholar

Wallis A., 1977, Miasto i przestrzeń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Wallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa.
Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska W., 1998, Żyć i pracować w enklawach biedy, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska W., 1999, Na marginesie wielkiego miasta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska W., 2009, Bieda dzieci w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie Łodzi), „Polityka Społeczna”, 9: 13–17.
Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska W., Jankowski B., 2013, Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Węgliński A., 1983, Trafność Kwestionariusza Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi, [w:] Drwal R. (red.), Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: 63–80.
Google Scholar

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

https://www.polskawliczbach.pl/Wloclawek (dostęp: 5.12.2020).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-09-21

Jak cytować

Masierek, E., & Szajerska, A. (2020). Podwórka jako przestrzenie sąsiedzkie – perspektywa mieszkańców obszaru rewitalizacji Włocławka. Space – Society – Economy, (31), 191–211. https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.10

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora