EC1 w Łodzi z perspektywy mieszkańców najbliższego otoczenia

Autor

  • Edyta Masierek Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Zakład Zagospodarowania Środowiska ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź https://orcid.org/0000-0002-3148-2503

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.05

Słowa kluczowe:

rewitalizacja, obszary poprzemysłowe, EC1, Łódź

Abstrakt

Łódź to miejsce, którego znakiem szczególnym są przedsięwzięcia polegające na adaptacji dawnych obiektów pofabrycznych na różne cele: dydaktyczne, handlowe, biurowe, mieszkaniowe, hotelowe, kulturowe, gastronomiczne. Są one realizowane od lat 90. XX wieku zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny. Artykuł ma na celu zaprezentowanie opinii mieszkańców najbliższego otoczenia na temat jednego z nich tj. projektu „Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” i jego wpływu na sąsiedztwo. W artykule przedstawiono wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w 2017 roku na próbie 199 respondentów, zamieszkujących w zasięgu pieszym, tj. do 500 m od przeprowadzonej inwestycji. Większość ankietowanych pozytywnie oceniło przekształcenia, jakie zaszły na terenie dawnej elektrociepłowni. Jako atuty projektu podkreślali jego dostępność komunikacyjną oraz estetykę i formę architektoniczną budynków.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Couch C., Sykes O., Börstinghaus W., 2011, Thirty years of urban regeneration in Britain, Germany and France: The importance of context and path dependency, „Progress in Planning”, 75 (1): 1–52.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.progress.2010.12.001

Cysek-Pawlak M.M., Krzysztofik S., 2018, The new urbanism principle of quality architecture and urban design versus place identity. A case study of Val d’Europe and Manufaktura complex, „European Spatial Reasearch and Policy”, 25.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1231-1952.25.2.06

Domański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów, [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, t. 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Google Scholar

Gehl J. [przekł. z j. duńskiego: Sz. Nogalski], 2014, Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków.
Google Scholar

Górczyńska M., 2015, Gentryfikacja w polskim kontekście: krytyczny przegląd koncepcji wyjaśniających, „Przegląd Geograficzny”, 87 (4): 589–611.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.2

Grimski D., Ferber U., 2001, Urban Brownfield in Europe, „Land Contamination and Reclamation”, 9: 143–148.
Google Scholar

Gruszczyński L.A., 2003, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Google Scholar

Gubański J., 2008, Obszar poprzemysłowy w strukturze miasta, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 105 (6-A): 332–337.
Google Scholar

Jadach-Sepioło A., 2007, Gentryfikacja miast, „Problemy Rozwoju Miast”, 3: 66–79.
Google Scholar

Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kaczmarek S., 2010, Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a organizacja przestrzeni miejskiej Łodzi, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 132: 7–17.
Google Scholar

Klapperich H., 2002, Interdisciplinary Approach for Brownfields, [w:] Brebbia C.A., Almorza D., Klapperich H. (red.), Brownfield Sites: Assessment, Rehabilitation and Development, WIT Press, Southampton, UK: 1–13.
Google Scholar

Kotlicka J., 2008, Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi, praca doktorska, promotor: S. Liszewski, Uniwersytet Łódzki.
Google Scholar

Latosińska J., 2010, Rozmieszczenie obszarów poprzemysłowych na terenie Łodzi i ich wartość kulturowa, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 132: 19–40.
Google Scholar

Legrand Ch., 2006, Revitalisation of post-industrial areas and their integration within urban planning, [w:] Revitalisation of post-industrial towns and therole of industrial heritage, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź: 169–172.
Google Scholar

Lenartowicz J.K., 2006, On the civic society, participation & brownfields, „Czasopismo Techniczne”, 8-A, [w:] Lenartowicz J.K. i in. (red.), Od terenów przemysłowych do ... Regentif, sieć intensyfikacji innowacji w dziedzinie regeneracji obszarów poprzemysłowych: 361–381.
Google Scholar

Lenartowicz J.K., 2010, Partycypacja, kultura, rewitalizacja, [w:] Nyka L. i in. (red.), Kultura dla rewitalizacji – rewitalizacja dla kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk: 93–110.
Google Scholar

Less L.,2019, Planetary gentrification and urban (re)development, „Urban Development Issues”, 61 (1), University of Leicester, Leicester, UK, https://doi.org/10.2478/udi-2019-0001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/udi-2019-0001

Maciejewska A., Turek A., 2019, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Moterski F., 2019, Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Nowakowska A., Walczak B., 2017, Dziedzictwo przemysłowe jako kapitał terytorialny. Przykład Łodzi, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, 45 (4).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1429-3730.45.04

Ostręga A., 2008, The Renewal of Cities through the Regeneration of Post-Industrial Areas – Examples and Method, [w:] Kleczkowski P. (red.), Methods for the Management of City Revitalization, Dom Wydawnictw Naukowych, Kraków: 43–61.
Google Scholar

Ostręga A., Uberman R., 2005, Formalno-prawne problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych, „Górnictwo i Geoinżynieria”, 29 (4): 115–127.
Google Scholar

Petz U., 2006, The promotion of a new landscape in the Ruhr: The international Building Exhibition (IBA) Emscher Park 1989–1999 Revitalisation of post-industrial towns and the role of industrial heritage, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź: 445–459.
Google Scholar

Piech M., 2004, Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988–1996 (w granicach kolei obwodowej), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Pizzol L., Zabeo A., Klusáček P., Giobilato E., Critto A., Frantál B., Martinát S., Kunc J., Osman R., Bartke S., 2016, Timbre Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield regeneration, „Journal of Environmental Management”, 166: 178–192.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.09.030

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie uznania za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” (Dz.U., 2015, poz. 315).
Google Scholar

Russell J.S., James S., 2001, A new new urbanism renews Dutch Docklands, „Architectural Record”, 189 (4).
Google Scholar

Skalski K., 2009, Rewitalizacja we Francji – zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, Rewitalizacja Miast Polskich, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Kraków.
Google Scholar

Stratton M., 2000, Industrial Buildings. Conservation and Regeneration, E & FN SPON, London–New York.
Google Scholar

Syms P., 2001, Releasing Brownfields, Joesph Rowntree Foundation, York, UK.
Google Scholar

Szewczyk A., 2012, Sowliny – ostatni ośrodek przemysłu naftowego na Karpacko-Galicyjskim Trakcie Naftowym – stan istniejący, problemy rewitalizacji, [w:] Ostręga A. (red.), 1. Polsko-Niemieckie Forum „Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych”, Wisła–Jawornik, 8–9 marzec 2012, Wydawnictwo AKNET: 93–105.
Google Scholar

Thornton G., Franz M., Edwards D., Pahlen G., Nathanail P., 2007, The challenge of sustainability: Incentives for bronfield regeneration in Europe, „Environmental Science and Policy”, 10: 116–134.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2006.08.008

Uchwała Nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013 wraz z późn. zm.
Google Scholar

Uchwała Nr XXX/588/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Instytucji Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury”.
Google Scholar

Uchwała Nr XII/241/2015 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu Nowe Centrum Łodzi.
Google Scholar

Uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
Google Scholar

Uchwała Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi wraz z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa o rewitalizacji (Dz.U., 2015, poz. 1777 ze zm.).
Google Scholar

Walczak B., 2016, Czy zabytki techniki i inżynierii to w Polsce wciąż dziedzictwo „drugiej kategorii”? Rys historyczny oraz aktualne problemy, [w:] Szmygin B. (red.), Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków, ICOMOS, Warszawa–Lublin.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24358/ODK_2016_02_12

Walczak B., 2017, Przekształcenia terenów i obiektów przemysłowych. Poprzemysłowa reinkarnacja Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi”, 1 (77).
Google Scholar

Wojnarowska A., 2012, Drugie życie obiektów i terenów poprzemysłowych, cz. 1, „Ecomanager”, 1–2: 46–48.
Google Scholar

Wojnarowska A., 2013, Revitalization of historic workers’ estates as an instrument of achieving spatial and social cohesion of city – the case study of Księży Młyn in Lodz, [w:] Marszał T., Pielesiak I. (red.), Spatial inequality and cohesion, „Studia Regionalia KPZK PAN” 38: 105–119, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Wójcik M., 2009, Centrum handlowo-rozrywkowe jako „miejsce” w przestrzeni społecznej Łodzi. Przykład „Manufaktury”, [w:] Social Factors in Spatial Economy and Spacial Planning, „Space – Society – Economy”, 9: 133–142.
Google Scholar

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

Zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 1974 roku w sprawie wskaźników i wytycznych dla terenów mieszkaniowych w miastach (Dz.Bud., Nr 2 z dnia 2 lutego 1974 roku, poz. 2).
Google Scholar

Zbiegieni A., 2009, Wyzwanie czasu – od adaptacji i rewitalizacji do tworzenia centrów interpretacji dziedzictwa przemysłowego, [w:] Januszewski S. (red.), Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, cz. 1, Materiały z konferencji, Warszawa, 4–5 czerwca 2009 r., Fundacja Hereditas, Warszawa.
Google Scholar

Zukin S., 2010, Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places, Oxford University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780195382853.001.0001

Żychowska M.J., 2006, Obiekty poprzemysłowe i ich nowe funkcje, Intermational Conference PRO-REVITA, Łódź 29.06.–1.07.2006, „Revitalisation as a vehicle of identity and develpment of metropolitan areas”: 215–220.
Google Scholar

https://ec1lodz.pl/historia-ec1
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-09-21

Jak cytować

Masierek, E. (2020). EC1 w Łodzi z perspektywy mieszkańców najbliższego otoczenia. Space – Society – Economy, (31), 83–103. https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.05

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora