Lofty „U Scheiblera” w Łodzi z perspektywy mieszkańców najbliższego otoczenia

Autor

  • Edyta Masierek Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.26.04

Słowa kluczowe:

Obszary poprzemysłowe, rewitalizacja, lofty, Łódź

Abstrakt

Łódź ze względu na specyfikę i historię posiada w swej przestrzeni wiele obszarów i obiektów poprzemysłowych, które często znajdują się w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach w mieście. Dzięki inwestycjom prywatnym i publicznym, część z nich otrzymuje „nowe życie” i znaczenie w tkance miejskiej. W Łodzi zrealizowano wiele projektów, przedmiotem których jest zagospodarowanie terenów pofabrycznych, nierozerwalnie związanych z tożsamością i krajobrazem miasta. Jednym z nich były lofty „U Scheiblera”, czyli adaptacja zabytkowej XIX-wiecznej przędzalni na cele mieszkaniowe z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową (2005–2010). Artykuł ma na celu zaprezentowanie opinii mieszkańców na temat ww. projektu i jego wpływu na najbliższe otoczenie. Przedstawia wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w 2017 roku wśród osób zamieszkujących w odległości do 500 m od loftów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Denis M., 2017, Tereny poprzemysłowe w dobie zrównoważonego rozwoju, „Studia Miejskie”, 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: 25–37.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.25167/sm2017.026.02

Groeger L., Dzieciuchowicz J., 2016, Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Gruszczyński L.A., 2003, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Google Scholar

Gubański J., 2008, Obszar poprzemysłowy w strukturze miasta, „Czasopismo Techniczne Architektura”, 105 (6-A), Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej: 332–337.
Google Scholar

Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kaczmarek S., 2010, Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a organizacja przestrzeni miejskiej Łodzi, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, „Studia KPZK PAN”, 132, Warszawa: 7–17.
Google Scholar

Kobojek G., 1997, Łódź. Promocja Miasta, Informator Miejski, „Marrow” S.A. Autorska Agencja Promocji, Łódź: 22–23.
Google Scholar

Kotlicka J., 2008, Atlas Miasta Łodzi, Plansza LXIII: Rozwój terenów poprzemysłowych Łodzi.
Google Scholar

Latosińska J., 2010, Rozmieszczenie obszarów poprzemysłowych na terenie Łodzi i ich wartość kulturowa, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, „Studia KPZK PAN”, 132, Warszawa: 19–40.
Google Scholar

Maciejewska A., Turek A., 2012, Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych jako kierunek zrównoważonego rozwoju miast, [w:] Maciejewska A. (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, „Studia KPZK PAN”, 142, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN: 465–476.
Google Scholar

Palicki S., Rącka I., 2016, Influence of Urban Renewal on the Assessment of Housing Market in the Context of Sustainable Socioeconomic City Development, [w:] Garcia L. i in. (red.), Smart City 360°, Part of the Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering Book Series LNICST, 166, Springer, Cham: 851–860.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-33681-7_76

Piech M., 2004, Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988–1996 (w granicach kolei obwodowej), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Popławska I., 1973, Architektura przemysłowa Łodzi w XIX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 21–39.
Google Scholar

Sieracka-Nowakowska B., 1999, Rozwój przestrzenny Łodzi przemysłowej u progu XXI wieku w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, Monografie Politechnika Łódzka, Łódź.
Google Scholar

Szafrańska E., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi w opinii mieszkańców miasta, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, „Studia KPZK PAN”, 132, Warszawa: 41–67.
Google Scholar

Szewczyk M., Ciesielska M., 2010, Podstawy statystyczne badań marketingowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole: 99–102.
Google Scholar

Turek A., 2013, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe, Kwartalnik Problemy Rozwoju Miast, 1/2013, Instytut Rozwoju Miast: 71–86.
Google Scholar

Zbiegieni A., 2009, Wyzwanie czasu – od adaptacji i rewitalizacji do tworzenia centrów interpretacji dziedzictwa przemysłowego, [w:] Januszewski S. (red.), Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, cz. I, Materiały z konferencji, Warszawa, 4–5.06.2009 r., Fundacja Hereditas, Warszawa.
Google Scholar

Uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
Google Scholar

Uchwała Nr XLV/843/12 rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna”.
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2015, poz. 1777).
Google Scholar

https://loftaparts.pl/historia_pl/
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Masierek, E. (2018). Lofty „U Scheiblera” w Łodzi z perspektywy mieszkańców najbliższego otoczenia. Space – Society – Economy, (26), 85–102. https://doi.org/10.18778/1733-3180.26.04

Inne teksty tego samego autora