Prywatyzacja i podnoszenie jakości mieszkaniowego zasobu komunalnego w strefie śródmiejskiej jako elementy polityki mieszkaniowej Łodzi

Autor

  • Edyta Masierek Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.07

Słowa kluczowe:

Polityka mieszkaniowa, prywatyzacja zasobu komunalnego, rewitalizacja, Księży Młyn

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące planowania i realizacji priorytetów polityki mieszkaniowej Łodzi jako elementy mające istotny wpływ na jakość życia mieszkańców. W pierwszej części skoncentrowano się na prześledzeniu procesu prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych i zaprezentowaniu jego głównych zasad. Następnie zostały opisane wdrażane aktualnie przez Miasto programy, które mają na celu poprawę standardu istniejących w strefie śródmiejskiej zasobów mieszkaniowych i przystosowywanie ich do aktualnych potrzeb użytkowników. Publikacja ma także zwrócić uwagę na konieczność kompleksowego rozwiązywania bolączek w strefach śródmiejskich, które dotyczą nie tylko infrastruktury, lecz przede wszystkim mieszkańców i nawarstwiających się tu od wielu lat problemów społecznych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Drzazga D., 2006, Problemy rewitalizacji Księżego Młyna w świetle dotychczasowych doświadczeń rewitalizacyjnych zabytkowych terenów poprzemysłowych w Łodzi (wnioski pokonferencyjne), [w:] T. Markowski (red.), Rewitalizacja kompleksu Księży Młyn, Biuletyn KPZK PAN, z. 229, Warszawa, s. 12–37.
Google Scholar

Gryglewski P., 2009a, Sytuacja mieszkaniowa, [w:] P. Gryglewski, R. Wróbel, A. Ucińska, Łódzkie budynki 1945–1970, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź, s. 40–41.
Google Scholar

Gryglewski P., 2009b, Modernizacja centrum Łodzi, [w:] P. Gryglewski, R. Wróbel, A. Ucińska, Łódzkie budynki 1945–1970, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź, s. 31.
Google Scholar

Jarczewski W. (red.), 2009, Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe, powojskowe, IRM, Kraków, s. 292.
Google Scholar

Korniłowicz J., Żelawski T., 2006, Analiza i ocena gospodarki remontowej oraz szacunek potrzeb remontowych w ujęciu wartościowym w wielorodzinnych zasobach mieszka­niowych, IRM, Warszawa.
Google Scholar

Kos M., 2009, Społeczna Strategia Rewitalizacji, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Załęczna M., Żelazowski K., 2011, Stan gospodarki mieszkaniowej w gminie Łódź, pożądane kierunki zmian, Łódź, s. 123–124.
Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Załęczna M., Żelazowski K., 2014, Prywatyzacja komunalnego zasobu jako element lokalnej polityki mieszkaniowej na przykładzie gminy Łódź, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta, Polska Akademia Nauk Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, t. CLVII, Warszawa, s. 123–139.
Google Scholar

Majer A., 2006, Księży Młyn w Łodzi: sentymentalizm vs. pragmatyzm, [w:] T. Markowski (red.), Rewitalizacja kompleksu Księży Młyn, Biuletyn KPZK PAN, z. 229, Warszawa, s. 49–57.
Google Scholar

Marszał T., 1999a, Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. – zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn PAN KPZK, z. 190, Warszawa, s. 15–20.
Google Scholar

Marszał T., 1999b, Struktura przestrzenna wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w latach 90-tych, [w:] Marszał T. (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. – zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK PAN, z. 190, Warszawa, s. 75.
Google Scholar

Masierek E., 2014, Łódzki projekt Społeczna Strategia Rewitalizacji jako inspiracja dla innych samorządów, [w:] A. Dziewulska, J. T. Królikowski, A. Starzyk (red.), Re­witalizacja a kultura przestrzeni. Sytuacje i wzorce, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, s. 319–334.
Google Scholar

Matczak A., 2014, Problematyka mieszkalnictwa w badaniach prof. Jerzego Dzieciucho­wicza, [w:] E. Klima (red.), Ludność, mieszkalnictwo, usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, „Przestrzeń – Społeczeństwo – Gospodarka”, nr 13, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 107–126.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.13.07

Pawlak W., 1981, Patrząc na starą fotografię. Szkice starołódzkie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Google Scholar

Prezentacja przedstawiana przez Arkadiusza Bogusławskiego podczas konferencji „Dylematy rewitalizacji XIX-wiecznej zabudowy w strefach wielkomiejskich Warszawy i Łodzi”, 23–25 czerwca 2014, Łódź.
Google Scholar

Raport z badań na potrzeby projektu Społeczna Strategia Rewitalizacji, 2008, Urząd Miasta Łodzi, Łódź, s. 9–13, 163–165.
Google Scholar

Raport z badań pod kierownictwem W. Warzywody-Kruszyńskiej pn. „Formy ubóstwa i zagrożeń społecznych oraz ich przestrzenne rozmieszczenie w Łodzi”, Instytut So­cjologii Uniwersytetu Łódzkiego, PBZ nr 018 08, 1996–1999.
Google Scholar

Raport z projektu badawczego nr PBZ-MNiSW-4/3/2006 „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”.
Google Scholar

Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 2012, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Salm J., Walczak B., 2008, Ocena wartości historycznych zespołów zabytkowych domów familijnych na Księżym Młynie, Placu Zwycięstwa oraz ulicy Ogrodowej w Łodzi, Łódź, s. 4.
Google Scholar

Szygendowski W., 2006, „Kłopotliwe dziedzictwo”, [w:] Markowski T. (red.), Rewitalizacja kompleksu Księży Młyn, Biuletyn KPZK PAN, z. 229, Warszawa, s. 35–41.
Google Scholar

Tomczak A. A., Makowski A., 2015, Plan miejscowy kompleksu centrum Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jej rewitalizacja, „Przegląd Urbanistyczny”, Rocznik VII-2015, t. X, Seria Wydawnicza Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Google Scholar

Wojnarowska A., 2013, Revitalization of Historic Workers’ Estates as an Instrument of Achieving Spatial and Social Cohesion of City – the Case Study of Księży Młyn in Lodz, [w:] T. Marszał, I. Pielesiak (red.), Spatial inequality and cohesion, Polish Aca­demy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, s. 105–119.
Google Scholar

Uchwała nr LXXXV/817/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź wraz z późniejszymi zmianami.
Google Scholar

Uchwała nr VI/84/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łódź na lata 2007–2011 wraz z późniejszymi zmianami.
Google Scholar

Uchwała nr XLIV/825/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+ wraz z późniejszymi zmianami.
Google Scholar

Uchwała nr XLIV/826/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012–2016 wraz z późniejszymi zmianami.
Google Scholar

Uchwała nr XLV/843/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna”.
Google Scholar

Uchwała nr XXIV/571/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+.
Google Scholar

Uchwała nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
Google Scholar

Uchwała nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013” wraz z późniejszymi zmianami.
Google Scholar

Uchwała Rady Miejskiej nr XCI/1585/10 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie przygotowania zintegrowanego programu rozwoju terenów Księżego Młyna „Księży Młyn 2016”.
Google Scholar

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1777).
Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1420).
Google Scholar

Zarządzenie nr 3295/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przygotowania projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2014–2020.
Google Scholar

Zarządzenie nr 983/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Księżego Młyna.
Google Scholar

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19509060,centrum-designu-z-piekna-elewacja-jesz­cze-25-mln-zl-i.html#ixzz48FcOL6Uj (dostęp: 10.05.2016).
Google Scholar

http://www.poznan.pl/mim/s8a/podstawowe-pojecia,p,1025,1031,1038.html (dostęp: 10.05.2016).
Google Scholar

http://www.uml.lodz.pl/miasto/kup_mieszkanie_z_bonifikata/ (dostęp: 5.04.2016).
Google Scholar

http://wyborcza.pl/1,91446,17219911,Lodz__Ponad_64_mln_zl_potrzeba_na_dokoncze­nie_rewitalizacji.html#ixzz489NbWm1G (dostęp: 10.05.2016).
Google Scholar

http://uml.lodz.pl/rewitalizacja (dostęp: 10.05.2016).
Google Scholar

https://uml.lodz.pl/files/p_8245_f5a26cff.pdf (dostęp: 10.05.2016).
Google Scholar

www.mises.pl/blog/2014/02/27/sieron-polskie-detroit/ (dostęp: 10.05.2016).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-03-30

Jak cytować

Masierek, E. (2016). Prywatyzacja i podnoszenie jakości mieszkaniowego zasobu komunalnego w strefie śródmiejskiej jako elementy polityki mieszkaniowej Łodzi. Space – Society – Economy, (15), 89–113. https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.07

Inne teksty tego samego autora