Programowanie rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń wybranych małych miast i gmin

Autor

  • Edyta Masierek Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-139 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.22.03

Słowa kluczowe:

rewitalizacja, lokalny program rewitalizacji, gminny program rewitalizacji, partycypacja społeczna

Abstrakt

Wiele miast w Polsce jest obecnie w fazie opracowywania lub przyjmowania nowych dokumentów strategicznych dotyczących rewitalizacji. Aktualne ramy i kierunki programowania tych procesów wyznaczają zarówno zapisy Krajowej Polityki Miejskiej, wytyczne ministerialne i regionalne w zakresie rewitalizacji na lata 2014–2020, a także przyjęta w 2015 roku Ustawa o rewitalizacji. Wymienione dokumenty odnoszą się do wszystkich miast, bez względu na ich wielkość i stawiają przed samorządami, zwłaszcza tymi niewielkimi, spore wyzwania i oczekiwania. Publikacja ma na celu przybliżenie aktualnego zagadnienia programowania procesów rewitalizacji w Polsce na przykładzie prac realizowanych przez Dobiegniew (woj. lu­buskie), Milicz (woj. dolnośląskie), Hrubieszów i Opole Lubelskie (woj. lubelskie), Grajewo (woj. podlaskie) – beneficjentów konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Opole Lubelskie, t. 1, 2016, Instytut Ekonomiki Przestrzeni, Kraków.
Google Scholar

Jarczewski W. (red.), 2017, Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa.
Google Scholar

Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

Liszewski S., 1978, Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, „Acta Universitatis Lodziensis”, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Folia Geographica, Geografia ekonomiczna, Seria II, 15: 3–33.
Google Scholar

Runge A., 2012, Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, „Prace Geograficzne”, 129, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 83–101.
Google Scholar

Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Uchwała nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Google Scholar

Uchwała nr XXXI/200/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016–2023 wraz z późn. zm.
Google Scholar

Uchwała nr XXXIII/261/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Grajewo.
Google Scholar

Uchwała Nr XXXVI/252/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Google Scholar

Uchwała nr XL/268/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017–2024.
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2015, poz. 199, z późn. zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2015, poz. 1777).
Google Scholar

Ustawa o rewitalizacji – Praktyczny komentarz, 2016, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa.
Google Scholar

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 2 sierpnia 2016, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Rewitalizacji.
Google Scholar

www.dobiegniew.pl.
Google Scholar

www.grajewo.pl.
Google Scholar

www.miasto.hrubieszow.pl.
Google Scholar

www.mr.gov.pl.
Google Scholar

www.odnawiamy.opolelubelskie.pl.
Google Scholar

www.polskawliczbach.pl.
Google Scholar

www.popt.gov.pl.
Google Scholar

www.rewitalizacja.milicz.pl.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Masierek, E. (2017). Programowanie rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń wybranych małych miast i gmin. Space – Society – Economy, (22), 43–68. https://doi.org/10.18778/1733-3180.22.03

Inne teksty tego samego autora