Kilka uwag na temat rewitalizacji małych miast – polska perspektywa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.32.09

Słowa kluczowe:

małe miasta, rewitalizacja, zagospodarowanie przestrzenne, Polska

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na przedstawieniu polskich uwarunkowań dotyczących rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem tej problematyki w małych miastach. Prezentuje genezę rozwoju małych miast po II wojnie światowej, zmiany, jakie wywołało przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej oraz aktualne ramy prawne i kierunki programowania i wdrażania rewitalizacji w Polsce. Artykuł powstał na podstawie dorobku publikacyjnego oraz cyklicznej konferencji dedykowanej małym miastom, a także własnych badań programów rewitalizacji małych miast, które realizowały działania pilotażowe w ramach projektu Modelowa rewitalizacja miast. W konkluzjach autorzy podkreślają korzyści jakie przynosi świadoma rewitalizacja oraz wskazują ograniczenia i problemy jakie czekają w tej materii samorządy. Wpisuje się w naukową dyskusję dotyczącą rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki małych miast. Artykuł może stanowić inspirację dla naukowców do pogłębiania badań na ten temat oraz dla samorządów przygotowujących swoje programy rewitalizacji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

Dyrektor Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

Edyta Masierek - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

adiunkt w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

Bibliografia

Bagiński, E. 1998, Małe miasta w sieci osiedleńczej Polski, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
Google Scholar

Bartosiewicz B. (ed.), 2016a, Potencjał rozwoju małych i średnich miast, “Space–Society–Economy”, 16(2) https://czasopisma.uni.lodz.pl/space/issue/view/73
Google Scholar

Bartosiewicz B. (ed.), 2016b, Tendencje w rozwoju gospodarczym i przestrzennym małych miast w Polsce, “Space–Society–Economy”, 17(3) https://czasopisma.uni.lodz.pl/space/issue/view/74
Google Scholar

Bartosiewicz B. (ed.), 2018a, Małe miasta. Wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne, “Space–Society–Economy”, 22(4) https://czasopisma.uni.lodz.pl/space/issue/view/201
Google Scholar

Bartosiewicz B. (ed.), 2018b, Małe miasta. Wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne, “Space–Society–Economy”, 24(2) https://czasopisma.uni.lodz.pl/space/issue/view/244
Google Scholar

Bartosiewicz B., Marszał T. (eds.), 2013, Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach, “Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 15(3) https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/4050
Google Scholar

Bartosiewicz B., Kwiatek-Sołtys A., Kurek S., 2019, Does the process of shrinking concerns also small towns? Lessnons from Poland, “Quaestiones Geographicae”, 38(4): 91–105 https://doi.org/10.2478/quageo-2019-0039
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/quageo-2019-0039

Brandenburg, H., 2003, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Czarnecki, W., 1960, Planowanie miast i osiedli, Miejsca pracy i zamieszkania, Vol. II, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Dej M., Sykała Ł., 2018, Rewitalizować czy odnawiać wieś? O paradoksach semantyczno-przestrzenno-metodycznych, [in:] Ł. Sykała, M. Dej (eds) Odnowa wsi jako narzędzie rozwoju lokalnego. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków: 35–53.
Google Scholar

Gripaios P., 2012, The failure of regeneration policy in Britain, “Regional Studies”, 36(5): 568–577 https://doi.org/10.1080/00343400220137173
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00343400220137173

Gzell, S., 1987, Fenomen małomiejskości, Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Google Scholar

Heffner K., Marszał T., 2006, Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miast w Polsce w drugiej połowie XX w., “Biuletyn KPZK PAN”, 226(3): 7–20.
Google Scholar

Hospers G.-J., 2017, People, place and partnership: exploring strategies to revitalize town centres, “European Spatial Research and Policy”, 24(1): 65–79 https://doi.org/10.1515/esrp-2017-0004
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/esrp-2017-0004

Jadach-Sepioło, A., Kułaczkowska, A., Mróz A., 2018, Rewitalizacja w praktyce. Modele rozwiązań jako rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilotaży w zakresie rewitalizacji, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa: 15–20.
Google Scholar

Jarczewski W., Kułaczkowska A., 2019, Raport o stanie polskich miast. Rewitalizacja, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Kosiński W., Tokarczuk T., Byrski P., 2009, Odnowa miast małych i średnich – wyzwania współczesności, [in:] J. Poczobut (ed.), Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków: 136–150.
Google Scholar

Kozłowski S.J., Marszał T., 2009, Zagospodarowanie małych miast Polski Środkowej – kontekst rewitalizacji, [in:] J. Poczobut (ed.), Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków: 75–84.
Google Scholar

Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

Krośnicka K., 2010, Rewitalizacja małych miast portowych bałtyckiego wybrzeża Polski i Niemiec, “Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni”, 24: 51–64.
Google Scholar

Marszał T. 2012. Małe miasta jako przedmiot badań na przełomie XX i XXI w., Paper presented at the conference in Jasło on June 29, 2012 [unpublished].
Google Scholar

Masierek, E., 2013, Nieudane próby tworzenia w Polsce podstaw prawnych dotyczących rewitalizacji, “Samorząd Terytorialny”, 1–2(265–266): 41–59.
Google Scholar

Masierek, E., 2017, Programowanie rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń wybranych małych miast i gmin, “Space–Society–Economy”, 22(4): 43–68 https://doi.org/10.18778/1733-3180.22.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.22.03

Mazur K., 2006, Przekształcanie obszarów miejskich (programy rewitalizacji), “Biuletyn KPZK PAN”, 226(3): 188–200.
Google Scholar

Mazur-Belzyt K., 2018, Małe miasta w dobie zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice: 233–238.
Google Scholar

Medhdipanah R., Marra G., Melis G., Gelormino E., 2018, Urban renewal, gentrification and health equity: A realist perspective, “European Journal of Public Health”, 28(2): 243–248 https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx202
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx202

Paszkowski Z., 2014, Rewitalizacja średniowiecznych małych miast Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Hogben.
Google Scholar

Rabsztyn B., 2006, Czynniki rozwoju małych miast w okresie transformacji systemowe, “Biuletyn KPZK PAN”, 226(3): 32–40.
Google Scholar

Runge A., 2012, Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, “Prace Geograficzne”, 129: 83–101.
Google Scholar

Smith A., 2012, Events and urban regeneration: the strategic use of events to revitalise cities, Routledge, London.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203136997

Stouten P., Rosenboom H., 2013, Urban regeneration in Lyon connectivity and social exclusion, “European Spatial Research and Policy”, 20(1): 97–117 https://doi.org/10.2478/esrp-2013-0005
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/esrp-2013-0005

Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Tallon A., 2010, Urban regeneration and renewal: critical concepts in urban studies. Vol. 3, City responses to urban change. P. 1, Routledge, London.
Google Scholar

Tumilewicz M., 2015, Instytucjonalne i organizacyjne aspekty zarządzania rewitalizacją obszarów miejskich małych i średnich miast województwa łódzkiego, Biblioteka UŁ in BU prace doktorskie.
Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1777 z późn. zm.).
Google Scholar

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 2 sierpnia 2016, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

Zaniewska H., Thiel M., 2012, Halinów miasto-ogród?, “Problemy Rozwoju Miast”, 9(2): 53–67.
Google Scholar

Opublikowane

2022-03-30

Jak cytować

Marszał, T., & Masierek , E. (2022). Kilka uwag na temat rewitalizacji małych miast – polska perspektywa. Space – Society – Economy, (32), 209–226. https://doi.org/10.18778/1733-3180.32.09

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora