Miejska polityka mieszkaniowa jako niezbędne wsparcie dla procesów rewitalizacji obszarów śródmiejskich na przykładzie Łodzi

Autor

  • Edyta Masierek Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.18.06

Słowa kluczowe:

Polityka mieszkaniowa, rewitalizacja, obszary śródmiejskie

Abstrakt

Artykuł ma na celu zwrócić uwagę na konieczność powiązania tematyki mieszkaniowej z procesami rewitalizacji w miastach, szczególnie tymi skoncentrowanymi na zamieszkałych obszarach śródmiejskich. Właściwie zaplanowana i wdrażana miejska polityka mieszkaniowa, uwzględniająca potrzeby obszarów zdegradowanych, stanowi jeden z najistotniejszych elementów wsparcia rewitalizacji i zwiększa szanse jej powodzenia. Artykuł może stanowić inspirację zarówno dla polskich, jak i ukraińskich miast, które opracowując politykę mieszkaniową powinny mieć świadomość jej wpływu na podejmowane w praktyce działania rewitalizacyjne. Autorka pragnie także zwrócić uwagę na istotę partycypacji społecznej związanej z kreowaniem, programowaniem i wdrażaniem zmian przestrzennych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych w obszarach śródmiejskich. Udany bowiem proces rewitalizacji to taki, w którym aktywnie uczestniczą wszyscy jego interesariusze oraz faktycznie współdecydują i współodpowiadają za przestrzeń, w której żyją.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Billert A., 2009, Polityka rozwoju i rewitalizacja miast w Polsce na tle standardów unijnych w zakresie planowania, http://www.urbanistyka.info/content/polityka-rozwoju-i-rewitalizacja-miast-w-polsce-na-tle-standard%C3%B3w-unijnych-w-zakresie-planow (dostęp: 13.10.2016).
Google Scholar

Jarczewski W., 2010, Skala degradacji miast w Polsce, [w:] Ziobrowki Z., Jarczewski W. (red.), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, t. 8, Instytut Rozwoju Miasta, Kraków.
Google Scholar

Kopeć M., 2010, Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, Monografie prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 94–105.
Google Scholar

Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Załęczna M., Żelazowski K., 2011, Stan gospodarki mieszkaniowej w gminie Łódź – pożądane kierunki zmian, Łódź.
Google Scholar

Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 128, 129.
Google Scholar

Markowski T., 2007, Rynkowe podstawy procesów rewitalizacji miast, [w:] Lorens P. (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Biblioteka Urbanisty, 10, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa, s. 319–324.
Google Scholar

Markowski T., Stawasz D., Nowakowska A., Sikora D., Turała M., 2005, Polityka mieszkaniowa – cele i instrumenty w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, t. 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 25–88.
Google Scholar

Pęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa, s. 197.
Google Scholar

Skalski K., 2000, Rewitalizacja starych dzielnic miejskich, [w:] Ziobrowski Z. (red.), Odnowa miast: rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (IGPiK) Oddział w Krakowie, Wydawnictwo IGPiK, Kraków, s. 33–83.
Google Scholar

Skalski K., 2006, Programy rewitalizacji w Polsce. Bilans, analiza porównawcza, perspektywy, [w:] Targowska F., Skalski K. (red.), Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000–2006. Studium przypadków, Kraków, s. 11.
Google Scholar

Stawasz D., 2006, Rewitalizacja jako kompleksowy proces stymulujący rozwój konkurencyjności, [w:] Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA 29.06–01.07.2006 r., Wydawnictwo Biblioteka i Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Google Scholar

Tertelis M., 2005, Nieruchomości w projektach finansowanych przez UE, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 76–95 oraz 157.
Google Scholar

Uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”.
Google Scholar

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U., 2015, poz. nr 1777).
Google Scholar

Uchwała Nr XXIV/571/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+.
Google Scholar

Uchwała Nr XXIV/572/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016–2020.
Google Scholar

Uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
Google Scholar

Uchwała Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi.
Google Scholar

Uchwała Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji.
Google Scholar

Wolaniuk A., 2008, Centra miast, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 283–319.
Google Scholar

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., 2016, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

Zarządzenie Nr 1886/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia możliwości spłaty zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi w formie świadczenia rzeczowego.
Google Scholar

Zborowski A., Dej M., Gorczyca K., 2009, Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym w zdegradowanych dzielnicach śródmiejskich i w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski, [w:] Zborowski A. (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, t. 5, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Google Scholar

www.lodzkie.pl
Google Scholar

www.uml.lodz.pl
Google Scholar

www.urbanistyka.info.pl
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Masierek, E. (2016). Miejska polityka mieszkaniowa jako niezbędne wsparcie dla procesów rewitalizacji obszarów śródmiejskich na przykładzie Łodzi. Space – Society – Economy, (18), 79–94. https://doi.org/10.18778/1733-3180.18.06

Inne teksty tego samego autora