Zmysł smaku – istota, zaburzenia, diagnoza, terapia (na przykładzie logopedy pracującego z dziećmi)

Autor

  • Renata Marciniak-Firadza Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź image/svg+xml https://orcid.org/0000-0001-6301-8820

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.10

Słowa kluczowe:

smak, zaburzenia smaku, terapia logopedyczna zaburzeń smaku u dzieci

Abstrakt

Zmysł smaku jest często niedoceniany w rozważaniach naukowych. Celem artykułu jest opi­sanie tego zmysłu (jego anatomii, fizjologii, funkcji, etiologii, klasyfikacji zaburzeń smaku, konsekwencji zaburzeń smaku, diagnostyki zaburzeń smaku), a przede wszystkim zapre­zentowanie go w kontekście teorii i praktyki logopedycznej (na przykładzie logopedy pracu­jącego z dziećmi). W tekście zamieszczono propozycje strategii terapeutycznych i ćwiczeń stymulujących zmysł smaku, które może wykorzystać logopeda w trakcie terapii dziecka z dysgeuzją.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ayres J., 2015, Dziecko a integracja sensoryczna, przeł. Juliusz Okuniewski, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Google Scholar

Baj‑Lieder M., 2018, Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno‑motorycznym, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 3, s. 16–21.
Google Scholar

Bałczewska E., Nowak A., 2000, Zaburzenia smakowe – dysgeusia, „Nowa Stomatologia”, t. 1–2, s. 3–8.
Google Scholar

Béresniak D., 2003, Kolory od postaw, Warszawa: Świat Książki.
Google Scholar

Borkowska M., Wagh K., 2010, Integracja sensoryczna na co dzień, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich PZWL.
Google Scholar

Charbicka M., 2017, Integracja sensoryczna przez cały rok, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Google Scholar

Dżaman K., 2008, Współczesne metody badania węchu i smaku, „Otorynolaryngologia”, t. 7(4), s. 173–177.
Google Scholar

Dżaman K., Pleskacz W.A., Wałkanis A., Rapiejko P., Jurkiewicz D., 2007, Ocena zmysłu smaku i węchu u pacjentów z polipami nosa, „Otolaryngologia Polska”, t. LXI, nr 5, s. 831–837.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0030-6657(07)70537-1

Goodwin Emmons P., McKendry Anderson L., 2007, Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Warszawa: Wydawnictwo Liber.
Google Scholar

Kapuścińska‑Kozakiewicz J., 2019, Wybiórczość pokarmowa, „Życie Szkoły”, nr 8, s. 26–30.
Google Scholar

Kielin J. (red.), 2020, Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Google Scholar

Konopka W., Dobosz P., Kochanowicz J., 2003, Zaburzenia smaku w otolaryngologii, „Otorynolaryngologia”, nr 2(4), s. 145–149.
Google Scholar

Korendo M., 2017, Zmysły w komunikacji – znaczenie rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej oraz poznania wielozmysłowego dla prawidłowego budowania systemu językowego, [w:] J. Wojciechowska, B. Kazek (red.), Zmysły w komunikacji. Mowa i jej uwarunkowania, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, s. 93–112.
Google Scholar

Korzeniowska K., Jankowski J., Cieślewicz A., Jabłecka A., 2016, Polekowe zaburzenia i utrata smaku, „Farmacja Współczesna”, nr 3, s. 105–109.
Google Scholar

Kranowitz C.S., 2018a, Nie‑zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Google Scholar

Kranowitz C.S., 2018b, Nie‑zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Google Scholar

Mach T., Czepiel J., 2012, Fizjologiczne procesy starzenia się przewodu pokarmowego, [w:] A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź (red.), Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 195–203.
Google Scholar

Marciniak‑Firadza R., 2021a, Istota zmysłu smaku w diagnozie i terapii logopedycznej osób dorosłych, „Logopedia”, t. 50(1), s. 179–200.
Google Scholar

Marciniak‑Firadza R., 2021b, The Sense of Smell in Logopaedic Theory and Practice, „Logopaedica Lodziensia”, nr 5, s. 123–144.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.08

Masłowska A., Żochowska U., Lupa K., 2010, Metody badania zmysłu smaku – przegląd piśmiennictwa, „Forum Ortodontyczne”, t. 6, nr 3–4, s. 89–96.
Google Scholar

Odowska‑Szlachcic B., 2016, Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Google Scholar

Odowska‑Szlachcic B., 2020, Terapia integracji sensorycznej. Zeszyt 2: Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Google Scholar

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI, b.d., Kwestionariusz sensomotoryczny, https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_kwestionariusz (dostęp: 22.10.2020).
Google Scholar

Przyrowski Z., 2012, Integracja sensoryczna: wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii, Warszawa: Empis.
Google Scholar

Przyrowski Z., 2019, Integracja sensoryczna: teoria, diagnoza, terapia, Warszawa: Empis.
Google Scholar

Sienkiewicz‑Jarosz H., Bieńkowski P., 2012, Neurologiczne aspekty zaburzeń smaku, „Neurologia po Dyplomie”, t. 7, nr 5, s. 61–66.
Google Scholar

Siudak A., 2019, Fizjologiczne i patologiczne aspekty inwolucji zmysłów – część II: dotyk, smak, powonienie, [w:] B. Kazek, J. Wojciechowska (red.), Zmysły w procesie starzenia, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 185–208.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.185-208

Szmaj M., 2013, Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka, materiały szkoleniowe, Kutno.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Marciniak-Firadza, R. (2022). Zmysł smaku – istota, zaburzenia, diagnoza, terapia (na przykładzie logopedy pracującego z dziećmi). Logopaedica Lodziensia, (6), 159–173. https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.10