Kompetencje uczniów w zakresie języka polskiego jako odziedziczonego i jako ojczystego w ujęciu komparatywnym – podsumowanie projektu badawczego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.18

Słowa kluczowe:

test kompetencji, ewaluacja wyników, kompetencja lingwistyczna, język odziedziczony, polskie szkoły za granicą

Abstrakt

Kompetencje lingwistyczne zagranicznych nastolatków polskiego pochodzenia nie były dotychczas badane. Z nieudokumentowanych danych wiadomo, że są one niższe niż u ich równolatków uczących się w Polsce. W Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej podjęto próbę ich porównania i udokumentowania. Na potrzeby projektu Język odziedziczony a ojczysty – porównanie kompetencji w zakresie języka polskiego uczniów z Polski i przebywających na emigracji opracowano kompleksowe narzędzie pomiaru umiejętności językowych dla młodzieży dwujęzycznej kognitywnie. Tekst przedstawia przebieg badania, rezultaty ogólne oraz cząstkowe z wybranych podsystemów i sprawności. W zakończeniu zebrano wnioski wypływające z całości projektu.

Bibliografia

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie [ESOKJ], 2003, Warszawa.
Google Scholar

Jędryka B.K., 2022, Wykorzystanie matematycznych zadań tekstowych w rozwijaniu kompetencji gramatycznej w dydaktyce języka polskiego jako języka edukacji szkolnej cudzoziemców, „Poradnik Językowy”, nr 4, s. 39–56.
Google Scholar

Jędryka B.K., 2023, CLIL po polsku – zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe w dydaktyce języka polskiego jako języka edukacji szkolnej na przykładzie przyrody, w: E. Awramiuk, K. Szamryk (red.), Z problematyki kształcenia językowego, Białystok, s. 159–186.
Google Scholar

Lipińska E., 2003, Poczta elektroniczna i SMS-y a kształcenie językowe, „Języki Obce w Szkole” nr 6, s. 129–135.
Google Scholar

Lipińska E., 2015, Dwujęzyczność kognitywna, „LingVaria” nr 2 (20), s. 55–68.
Google Scholar

Lipińska E., 2016, Przekład intersemiotyczny w glottodydaktyce polonistycznej, w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym. Monografia zbiorowa, Kraków, s. 141–163.
Google Scholar

Lipińska E., 2023, Kształcenie umiejętności pisania w dydaktyce języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., 2012, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej, Kraków.
Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., 2019, E|I|Ree|migracyjny język polski, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 5–10.
Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., 2022, Nauczanie języka przez literaturę, a literatury przez język – o metodzie skorelowanej w pracy z uczniami polonijnymi, „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, t. 8, s. 19–36.
Google Scholar

Montrul, 2016, The acquisition of heritage language, Cambridge.
Google Scholar

Pamuła-Behrens M., 2018, Język edukacji szkolnej w integracyjnym modelu wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji w rodzinie, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (22), s.171–186.
Google Scholar

Polinsky M., Kagan O., 2007, Heritage languages: in the ‘wild’ and in the classroom, „Language and Linguistics Compass”, nr 1(5), s. 368–395.
Google Scholar

Przewodnik dla autorów zadań do testów językowych [tłum. i adaptacja M. Gaszyńska-Magiera, A. Seretny], Kraków, 2004.
Google Scholar

Seretny A., 2018, Język szkolnej edukacji w perspektywie glottodydaktycznej – zarys problematyki, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 139–156.
Google Scholar

Seretny A., 2022, Polszczyzna jako język drugi w szkole. Wymagania leksykalne komunikacyjnej i edukacyjnej odmiany języka, „Neofilolog”, nr 58/1, s. 98–118.
Google Scholar

Seretny A., Lipińska E., 2016, Polish as a Heritage Language – Somewhere in Between, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 2 (160), s. 177–201.
Google Scholar

Seretny A., Lipińska E., 2020, Język polski jako: obcy, drugi, odziedziczony, edukacyjny w Polsce i na obczyźnie – trajektorie procesu kształcenia, w: E. Kubicka, M. Berend, A. Walkiewicz (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, t. 5, Toruń, s. 15–33.
Google Scholar

Seretny A., Lipińska E., 2021, Poziom B2 jako węzłowy etap w osiąganiu biegłości językowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 28, s. 21–46.
Google Scholar

Sitarz-Janus A., 2006, Zabawy z Mrożkiem, a nauczanie komunikacyjne, w: A. Seretny, E. Lipińska (red.), Sprawności przede wszystkim. Materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol”, Kraków, s. 163–170.
Google Scholar

Widdowson H.G., 1978, Language Teaching as Communication, Oxford.
Google Scholar

https://odnswp.pl/2023/02/21/raport-z-projektu-badawczego/ [26.07.2023].
Google Scholar

https://www.orpeg.pl/szkoly/ [26.07.2023].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Lipińska, E., & Seretny, A. (2024). Kompetencje uczniów w zakresie języka polskiego jako odziedziczonego i jako ojczystego w ujęciu komparatywnym – podsumowanie projektu badawczego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 283–303. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.18 (Original work published 7 grudzień 2023)

Inne teksty tego samego autora