Ocenianie stopnia znajomości słownictwa w kontekście jego nauczania: rzeczywistość, potrzeby, możliwości

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.22

Słowa kluczowe:

testowanie/nauczanie słownictwa, kompetencja leksykalna, wiedza eksplicytna/implicytna, zadania komunikacyjne

Abstrakt

Stopień opanowania słownictwa przez uczących się języka polskiego na poziomach wyższych jest często sprawdzany za pomocą zadań, które w większym stopniu koncentrują się na znajomości form i znaczeń wyrazów, w mniejszym zaś na użyciu złożonych struktur leksykalnych. Ten rodzaj ewaluacji pozwala ocenić stan wiedzy deklaratywnej uczniów. Jest ona trudna do wyzyskania w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych, w których spontaniczne działania wymagają od użytkownika wykorzystania wiedzy implicytnej. Celem niniejszego artykułu jest ogląd dydaktyki i ewaluacji słownictwa w języku polskim jako obcym dokonany z perspektywy potrzeb komunikacyjnych uczących się na poziomie średnim ogólnym. Zwraca się w nim uwagę na fakt, iż wiedza implicytna jest rezultatem głębokiej internalizacji słownictwa, a szybkie, fortunne reakcje użytkownika wspomaga właściwa organizacja leksykonu mentalnego, w którym, obok pojedynczych słów, magazynowane są różnej długości zespolenia (ciągi formuliczne). Pokazuje się też sposoby ukomunikacyjnienia obecnie stosowanych technik ewaluacji stopnia opanowania leksyki, a także proponuje takie, które opierają się na działaniach uwikłanych w kontekst i/lub w nim wyraźnie osadzonych.

Bibliografia

Aitchison J., 1994, Words in the Mind. Introduction to the Mental Lexicon, Oxford.
Google Scholar

Bartmiński J., 2004, Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej, w: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska (red.), Tekstologia. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, Lublin, s. 9–24.
Google Scholar

Coady J., 1993, Research on ESL/EFL Vocabulary Acquisition. Putting it in Context, w: T. Huckin, M. Haynes, J. Coady (red.), Second Language Reading and Vocabulary Learning, Norwood, New Jersey, s. 3–23.
Google Scholar

Dakowska M., 2001, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Dyduchowa A., 1988, Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Projekt systemu, model, podręcznik, Kraków.
Google Scholar

Dźwierzyńska E., 2012, Sposoby optymalizacji materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego, Rzeszów.
Google Scholar

Ellis R., 2005, Measuring implicit and explicit knowledge of a second language: A psychometric study, „Studies in Second Language Acquisition”, nr 27, s. 141–172.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0272263105050096

ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.
Google Scholar

Fields R.D., 2004, Drugi mózg, Warszawa.
Google Scholar

Glosariusz terminów z zakresu testowania biegłości językowej, tłum. M. Gaszyńska-Magiera, A. Seretny, Kraków 2004.
Google Scholar

Janowska I. i in. (red.), 2011, 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
Google Scholar

Kjellmer G., 1991, A mint of phrases, w: K. Aijmer, B. Altenberg (red.), English Corpus Linguistics, London, s. 111–127.
Google Scholar

Komorowska H., 2019, Ocenianie w nauczaniu języków obcych. Fakty, mity i trudności, „Neofilolog”, nr 53/2, s. 9–26.
Google Scholar

Lewis M., 1997, Pedagogical Implications of the Lexical Approach, w: J. Coady, T. Huckin (red.), Second Language Vocabulary Acquisition, Cambridge, s. 255–270.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139524643.018

Lipińska E., Seretny A., 2005, Od Z do A, czyli od certyfikacji do programów nauczania, w: P. Garncarek (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i kultury polskiej w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa, s. 31–41.
Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., 2013, Integracja kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie języka polskiego jako obcego/drugiego, Kraków.
Google Scholar

Mirocha P., 2019, Listy frekwencyjne jako narzędzie ewaluacji leksyki w podręcznikach do języka polskiego jako obcego. Analiza i ocena podręcznika „Krok po kroku”, „Kwartalnik Polonicum”, nr 4, s. 38–45.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/9788381384117.03

Nation P., 2001, Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139524759

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, 2016, Standardy wymagań egzaminacyjnych, Warszawa.
Google Scholar

Pawlak M., 2019a, Skuteczne ocenianie gramatyki: Od tradycyjnych testów do zadań komunikacyjnych, „Neofilolog”, nr 53/2, s. 171–184
Google Scholar

Pawlak M., 2019b, Tapping the distinction between explicit and implicit knowledge: Methodological issues, w: B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Contacts & Contrasts in Educational Contexts and Translation, Cham, s. 45–60.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-04978-2_3

Pawley A., Syder F.H., 1983, Two puzzles for linguistic theory: nativelike selection and nativelike fluency, w: J.C. Richards, R.W. Schmidt (red.), Language and Communication, London, s. 191–226.
Google Scholar

Prizel-Kania A., 2013, Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym, Kraków.
Google Scholar

Richards J., 1976, The Role of Vocabulary Teaching, “TESOL Quarterly”, nr 1, s. 77–90.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/3585941

Seretny A., 2005, Łączliwość leksykalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: M. Dąbrowska (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 3: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka, Kraków, s. 303–312.
Google Scholar

Seretny A., 2011a, Kompetencja uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków.
Google Scholar

Seretny A., 2011b, Podejście leksykalne Michaela Lewisa a glottodydaktyka polonistyczna, „Ling-Varia”, nr 1, s. 281–296.
Google Scholar

Seretny A., 2013a, Czytanie ekstensywne, czyli sposób na efektywne rozwijanie kompetencji leksykalnej uczących się, w: A. Achtelik, J. Tambor (red.), Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice, s. 208–220.
Google Scholar

Seretny A., 2013b, Funkcja czytania ekstensywnego w procesie kształcenia językowego, w: J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 2, Lublin, s. 229–236.
Google Scholar

Seretny A., 2015a, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/9788376386041

Seretny A., 2015b, W ciemnościach tunelu, czyli o zjawisku leksykalnego plateau, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2(16), s. 89–106.
Google Scholar

Seretny A., 2016, Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Kraków.
Google Scholar

Seretny A., Stefańczyk W., 2015, Między słownikiem a gramatyką – słowotwórstwo w perspektywie glottodydaktycznej, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 45–62.
Google Scholar

Sinclair J., 1991, Corpus, Concordance, Collocation, Oxford.
Google Scholar

Wray A., 2002, Formulaic Language and the Lexicon, Cambridge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511519772

Pobrania

Opublikowane

2020-12-23

Jak cytować

Seretny, A. (2020). Ocenianie stopnia znajomości słownictwa w kontekście jego nauczania: rzeczywistość, potrzeby, możliwości . Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 27, 389–405. https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.22

Inne teksty tego samego autora