Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
 • Podanie adresów URL odnośników, jeśli są dostępne
 • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów"
 • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

Instrukcje dla Autorów

1. Na łamach KPC publikujemy prace rozwijające zagadnienia związane z akwizycją oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego, również w porównaniu z akwizycją i sposobami nauczania innych języków.
2. Przyjmujemy prace naukowe oraz recenzje i omówienia w języku polskim oraz w innych językach kongresowych.
3. Konieczny jest wcześniejszy kontakt autora z Redakcją KPC w celu ustalenia, czy temat proponowanego artykułu jest zgodny z tematyką przygotowywanego tomu.
4. Prace naukowe i recenzje przesyłane do publikacji w Acta Universitatis Lodziensis. Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców powinny być pracami oryginalnymi – nigdzie dotychczas nieopublikowanymi. Przyjmujemy również pierwsze tłumaczenia prac oryginalnych.
5. Redakcja KPC zwraca się do Autorów z apelem o ujawnianie w pracach wkładu poszczególnych współautorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji – tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor manuskryptu.
6. Redakcja powinna również uzyskać informację o źródłach finansowania danej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
7. Wszelkie ujawnione przypadki nierzetelności naukowej np. przypadki plagiatu, ghostwriting (publikowania w czyimś imieniu) czy guest authorship (nieuprawnionego współautorstwa) będą ujawniane.
8. Przyjmujemy jedynie prace złożone zgodnie z przyjętymi przez Redakcję zasadami edycji artykułów (zob. http://www.kpc.uni.lodz.pl – zasady edycji artykułów i recenzji).
9. Warunkiem opublikowania pracy na lamach KPC jest uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów / recenzenta (zob. http://www.kpc.uni.lodz.pl – zasady recenzowania prac).

ZASADY EDYCJI ARTYKUŁÓW

 1. Edytor – Microsoft Word
 2. Czcionka – Times New Roman
 3. Rozmiar czcionki – dla tekstu artykułu 12; dla bibliografii, przypisów dolnych, słów kluczowych i streszczeń 10
 4. Interlinia – 1,5
 5. Marginesy – 2,5 cm
 6. Akapity - rozpoczynane wcięciem, standardowe (1,25 cm, z użyciem klawisza TAB).
 7. Objętość tekstu – 8-10 stron (łącznie z przypisami, tytułem, słowami kluczowymi, streszczeniem i bibliografią)
 8. Cytaty – w cudzysłowie
 9. Objaśnienia znaczeń wyrazów – w łapkach: ‘’
 10. Tytuły i przykłady – kursywą
 11. Numerowanie – poszczególne części i ich elementy numerujemy kolejnymi liczbami np. 1., 1.1., 1.1.2., 2., itd.
 12. Numery stron – na dole strony w prawym rogu

BUDOWA ARTYKUŁU

 1. Nagłówek – imię i nazwisko, uczelnia (wszystkie aktualne afiliacje) – Times New Roman 12 pkt, wytłuszczony
 2. Tytuł – Times New Roman 14 pkt, wytłuszczony, wielkie litery
 3. Słowa kluczowe w języku polskim – Times New Roman 10 pkt
 4. Kilku(nasto)zdaniowe streszczenie w języku polskim
 5. Tekst zasadniczy – wyjustowany, marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5
 6. Bibliografia – czcionka Times New Roman 10 pkt.
 7. Tytuł w języku angielskim
 8. Słowa kluczowe w języku angielskim
 9. Streszczenie w języku angielskim

 

Imię i nazwisko Autora(ów)
Uczelnia(e)

TYTUŁ ARTYKUŁU

Słowa kluczowe: …………..

Streszczenie w języku polskim

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text ….

Bibliografia

Tytuł artykułu w tłumaczeniu na angielski
Słowa kluczowe w języku angielskim
Streszczenie artykułu w języku angielskim

 1. Konstrukcja przypisów

Prosimy o ograniczenie liczby przypisów na rzecz cytowania w tekście głównym. Przypisy dolne (czcionka 10 - na dole strony). Obowiązuje numeracja ciągła przypisów w obrębie całego tekstu.

Przykłady przypisów umieszczonych w tekście:
- (Lynch 1960)
- (Lynch 1960, s. 12) – stronę/strony podajemy w przypisie tylko w wypadku cytowania lub odniesienia się do konkretnego fragmentu tekstu
- (Lewicka 2004a) i (Lewicka 2004b) – dla dwóch różnych publikacji z tego samego roku
- (Kowalska, Lewis 1997) – dla dwóch autorów
- (Smoczyński i in. 2004) – dla więcej niż 2 współautorów podajemy tylko nazwisko pierwszego
- (Strategie literackie..., 1997) – dla tekstów niesygnowanych (przy bardzo długich tytułach można wpisać tylko fragment tytułu i wielokropek)

 1. Konstrukcja bibliografii

Dane w następującej kolejności: nazwisko, inicjały imion, rok wydania, tytuł, miejsce wydania, w przypadku czasopism tytuł czasopisma, numer tomu, numer zeszytu etc. W przypadku powoływania się na stronę internetową należy podać adres strony oraz datę dostępu.

Przykłady opisów bibliograficznych:

  1. monografia
   Ostromęcka-Frączak B., 2007, Historia leksykografii słoweńskiej, Łódź,
  2. zbiór artykułów
   Miodunka W. (red.), 1997, Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z I Konferencji Grupy „Bristol”, Kraków.
  3. artykuł w zbiorze
   Zarzycka G., 2001, Analiza konwersacji oraz analiza dyskursu jako metody przydatne w określaniu kompetencji komunikacyjnej, w: R. Cudak, J. Tambor (red.), Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice, s. 241-254.
  4. artykuł w czasopiśmie
   Lipińska E., 2004, O zahamowaniach utrudniających opanowanie języka docelowego i próbie ich przełamywania, „ Języki Obce w Szkole”, nr 6.
  5. słownik
   Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, 2004, pod. red. A. Markowskiego, Warszawa.
  6. dokument elektroniczny
   Kopaliński W., 1998, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD – ROM], PRO – media CD, Łódź.
   Widawski M., 1998, Słownik polskiego slangu [online], http://www.univ.gda.pl/slang, [18.07.2015].
   http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista.php?szukaj=dywiz&kat=18, [20.06.2016].