O czasopiśmie

Rocznik Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców (KPC), wydawany przez Uniwersytet Łódzki w serii Acta Universitatis Lodziensis, ukazuje się od roku 1987 i jest najstarszym pismem, przedstawiającym problemy nauczania języka polskiego jako obcego (JPJO). W latach 1987-2009 pismo było związane ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, ośrodkiem uniwersyteckim kształcącym - nieprzerwanie od 1952 roku - cudzoziemców z całego świata. Od 2010 roku Redakcja KPC mieści się w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej na Wydziale Filologicznym UŁ. Każdy tom Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców jest recenzowany. Tom z roku 1987, inicjujący serię, nazywamy tomem zerowym, ponieważ z rozmaitych powodów nie został on opatrzony numerem. W czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców publikowali badacze problemów nauczania kultury polskiej i JPJO z kraju i zagranicy. Wielu z nich to naukowcy rozpoznawani dziś w całym środowisku glottodydaktyki polonistycznej. W kilku rocznikach pisma zostały opublikowane materiały z ważnych konferencji glottodydaktycznych, w innych monografie naukowe, których autorzy podjęli tematy związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, a w kolejnych – zbiory artykułów.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo upowszechnia badania humanistyczne z zakresu glottodydaktyki polonistycznej – zamieszcza prace dotyczące różnorodnych zagadnień nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, także w porównaniu z nauczaniem innym języków. Prace, które są publikowane w Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców, przedstawiają problemy nauczania języka polskiego jako obcego z perspektywy lingwistyki, pedagogiki, nauk o komunikacji, kulturoznawstwa, psychologii, psycholingwistyki, socjologii i in. Odbiorcami prac są specjaliści nauczający języka polskiego jako obcego/drugiego w kraju i za granicą oraz badacze zainteresowani problematyką glottodydaktyczną.

Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców zawiera publikacje polskich i zagranicznych badaczy dotyczące problematyki nauczania zarówno kultury polskiej, jak i języka polskiego jako obcego. Wielu z nich to uczeni uznani dziś w kręgach polskiej dydaktyki. W kilku rocznikach ukazały się materiały z ważnych konferencji dydaktycznych, w innych monografie naukowe, których autorzy poruszali tematy związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego, a kolejne – zestawy artykułów.

Punktacja MEiN: 70 punktów (lipiec 2023)

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 32

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

Zasady recenzowania prac w czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

W KPC obowiązuje następująca procedura recenzowania prac naukowych:

1. Po otrzymaniu tekstu redaktorzy danego tomu dokonują jego wstępnej kwalifikacji ze względu na zgodność z tematyką i profilem czasopisma. Tekst przygotowany niezgodnie z zasadami redakcyjnymi stosowanymi w KPC jest zwracany Autorowi z prośbą o naniesienie poprawek i uzupełnień.

2. Redaktorzy tomu wyznaczają dwóch recenzentów zewnętrznych, niezwiązanych z UŁ, (afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta Autora artykułu). Do prac publikowanych w każdym tomie powołuje się także recenzentów z zagranicy. W procedurze recenzowania mogą brać również udział krajowi i zagraniczni członkowie Rady Programowej KPC pod warunkiem, że drugim recenzentem jest osoba spoza Rady. Pomiędzy recenzentem a Autorem nie powinien występować konflikt interesów.

3. Podstawą zakwalifikowania artykułu do druku są dwie recenzje pozytywne. W wypadku ocen sprzecznych redakcja powołuje trzeciego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca.

4. W procedurze recenzowania zachowujemy zasadę anonimowości autora i recenzenta (tzw. double-blind reviewinig). Lista wszystkich recenzentów jest zamieszczana na stronie internetowej KPC oraz na stronie redakcyjnej tomu zaraz po jego opublikowaniu.

5. Recenzja powinna być zgodna z zasadami etycznymi przyjętymi w świecie naukowym, a więc rzetelna, obiektywna i precyzyjna. Powinna zawierać ocenę kompozycji tekstu, dyskursu naukowego oraz jego zawartości merytorycznej.

6. Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej z użyciem ustandaryzowanego FORMULARZA RECENZJI i powinna zawierać jednoznaczną konkluzję, czy artykuł nadaje się do druku (ewentualnie wskazanie koniecznych, zdaniem recenzenta, poprawek). Formularz recenzji zamieszczony jest na stronie internetowej czasopisma (zob. http://www.kpc.uni.lodz.pl – zasady recenzowania prac).

7. Redakcja informuje Autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu i udostępnia Mu recenzje, prosząc Go o ustosunkowanie się do nich oraz, gdy jest to wymagane przez recenzentów, o wniesienie poprawek i uzupełnień. Na życzenie recenzentów poprawiona wersja artykułu zostaje im przedłożona do ponownej oceny. Decyzja o nieprzyjęciu tekstu jest ostateczna.

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Czasopismo dostępne w Otwartym Dostępie od 2014 r. (zob. archiwalne zeszyty w Repozytorium UŁ). Pierwszy numer opublikowany w OJS w 2017 (zob. Archiwum).

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Także w otwartym dostępie, w tym na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji. Zob. Prawa autorskie

W związku z realizacją polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytet Łódzki korzysta z upoważnienia Autora do deponowania utworu w Repozytorium UŁ i innych platformach dystrybucyjnych, zaś Autor zobowiązuje się do niekorzystania z wypowiedzenia umowy licencyjnej przez cały okres jej trwania. Zob. Oświadczenie Autora

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, pod warunkiem uznania autorstwa – należy oznaczyć imię i nazwisko twórcy lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać, informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany z zachowaniem opisów wcześniejszych modyfikacji.

Wolno rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie. Nie należy rozpowszechniać zmodyfikowanej treści, przetworzonego lub stworzonego na podstawie pierwowzoru nowego utworu (utwór zależny).

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Polityka prywatności

Dane osobowe oraz adresy emailowe wprowadzone na stronę internetową czasopisma są wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych czasopisma; nie są one wykorzystywane do żadnych innych celów oraz nie są przekazane stronom trzecim.