Rola doradcy finansowego w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych

Autor

  • Krzysztof Waliszewski Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.1.10

Słowa kluczowe:

ochrona konsumenta na rynku usług finansowych, doradztwo finansowe, finanse osobiste

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja współczesnego modelu ochrony konsumenta wraz z jego założeniami oraz wskazanie problemów w praktycznej realizacji ochrony konsumenta zgodnie z tym modelem. Odpowiedzią na te problemy może być zawód doradcy finansowego, który zgodnie z hipotezą artykułu jest brakującym ogniwem między konsumentem a instytucją finansową w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych. Problem badawczy polega na wskazaniu przyczyn i skutków nierealności założeń tzw. przeciętnego konsumenta, które są podstawą tzw. ustawodawstwa konsumenckiego. Artykuł ma charakter przeglądowy i jest oparty głównie na krajowej literaturze przedmiotu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Fesnak A., 2003a, Doradztwo finansowe, [w:] T. Kopczyńska (red.), Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego: wyzwania i oczekiwania, Oficyna Wydawnicza Branta i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
Google Scholar

Fesnak A., 2003b, Zostań doradcą finansowym, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, 19 sierpnia.
Google Scholar

Fesnak A., 2011, Planowanie finansów osobistych. Jak zaplanować swoje finanse?, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice.
Google Scholar

Financial Planning Process, Certified Financial Planner Board of Standard, www.cfp.net
Google Scholar

Global CFP Professional Growth and Distribution, 2016, www.fpsb.org/about/cfp-professionalcount.html
Google Scholar

Gnela B., 2007, Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim, [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Google Scholar

Frączek B., Mitręga-Niestrój K, 2015, Regulacyjno-instytucjonalne ramy ochrony konsumentów na rynku usług finansowych – wybrane doświadczenia międzynarodowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0201

Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, 2014, NIK, Informacje o wynikach kontroli, Warszawa.
Google Scholar

Jurczyk Z., Majewska-Jurczyk B., 2015, Model ochrony konsumentów w Unii Europejskiej, [w:] E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.), Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 380.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.380.41

Kieżel E., 2007, Przesłanki, istota i cele ochrony interesów konsumentów, [w:] E. Kieżel (red.), Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Marcinkowska M., 2011, Ochrona klientów banków przez informację, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica nr 247.
Google Scholar

Milic-Czerniak R., 2016, Ochrona konsumentów usług finansowych, [w:] R. Milic-Czerniak (red.), Finanse osobiste. Kompetencje. Narzędzia. Instytucje. Produkty. Decyzje, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Monkiewicz J., 2015, Tendencje rozwoju ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym, referat wygłoszony podczas Konferencji Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego – wczoraj, dziś i jutro”, Warszawa, 24 marca.
Google Scholar

Niczyporuk A., 2012, Ochrona praw konsumenta na rynkach usług finansowych w Unii Europejskiej – regulacje prawne i ocena ich skuteczności w świetle badań konsumenckich, [w:] J. Harasim (red.), Współczesna gospodarka – wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Studia Ekonomiczne nr 93.
Google Scholar

Ostalecka A., 2012, Ochrona konsumenta jako instrument wspierania stabilności. systemu finansowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skołodowska Lublin – Polonia”, vol. XLVI, 4, Sectio H.
Google Scholar

Penczar M., 2007, Ochrona konsumenta na integrującym się rynku bankowym w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt”, nr 7 (dodatek).
Google Scholar

Personal financial planning process by ISO 22222:2005, www.standardsinternational.co.uk
Google Scholar

Polityka ochrony konkurencji i konsumentów, 2014, UOKiK, Warszawa.
Google Scholar

Rutkowska-Tomaszewska E., 2013, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Google Scholar

Szpringer W., 2005, Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, Dom Wydawniczy ABC Grupa Wolters Kluwer.
Google Scholar

Szpringer W., 2015, Konsument na rynku usług consumer finance (ekonomia – prawo – etyka), Prakseologia i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe TNP, nr 2.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-03-31

Jak cytować

Waliszewski, K. (2016). Rola doradcy finansowego w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych. Finanse I Prawo Finansowe, 3(1), 121–136. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.1.10

Numer

Dział

Artykuł