Instrukcja redakcyjna

 

Wytyczne redakcyjne dla Autorów

Wymagane działania dotyczące dostarczenia artykułu (joffl@uni.lodz.pl) lub przez system OJS Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Redakcja czasopisma Finanse i Prawo Finansowe preferuje teksty w języku angielskim. Artykuły w języku angielskim będą miały pierwszeństwo w procesie wydawniczym.

1. Tekst powinien być przygotowany w formie elektronicznej, edytor tekstu MS Word, zgodnie
z wymogami redakcyjnymi (przypisy harwardzkie - https://www.citethisforme.com/harvard-referencing).
Patrz: szablon artykułu  JOFFL_formatka i Spis bibliograficzny - instrukcja

2. Rekomendujemy przesłanie dwóch wersji artykułu, z czego jedna (wersja „ślepa”/blind)
uniemożliwiająca identyfikację, nie zawierająca informacji o Autorze.
3. Autor powinien wraz z artykułem przesłać deklarację autorską.

4. Redakcja czasopisma Finanse i Prawo Finansowe/ Journal of Finance and Financial Law korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check (szczegóły dotyczące systemu znajdują się na stronie: https://www.crossref.org/services/similarity-check/)

5. Ogólne zalecenia dotyczące tekstu
Objętość tekstu:
- Streszczenie w języku angielskim (oraz fakultatywnie w języku polskim) o długości
   w przedziale 250–350 wyrazów.
- Słowa kluczowe: 5–8.
- Tekst właściwy: nie więcej niż 40 000 znaków (ze spacjami), ale nie mniej niż 22 000 znaków (ze spacjami) z uwzględnieniem tytułu, streszczenia, tabel, wykresów i bibliografii.
Układ tekstu:
- Streszczenie jęz. ang. (cel artykułu, hipoteza, metodyka, wyniki, rezultaty badania).
- Słowa kluczowe.
- Kody klasyfikacji JEL (Classification system for Journal Articles) https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel
- Wstęp (określenie problematyki badawczej, odniesienie do dotychczasowych wyników
   badań, definiowanie problemu badawczego, uzasadnienie podjęcia tematu).
- Zasadnicza treść z klarownym podziałem na śródtytuły (ze szczególnym uwzględnieniem
   dyskusji porównującej wyniki badań własnych z rezultatami badań innych autorów).
- Podsumowanie (wnioski, postulaty, rekomendacje, zalecenia dalszych badań).
- Bibliografia.
- Tytuł, streszczenie, słowa kluczowe jęz. pol. (w odniesieniu do tekstów w języku polskim).

Redakcja czasopisma preferuje cytowanie źródeł literaturowych pochodzących z bazy Web of Science lub Scopus. Każdy artykuł powinien zawierać co najmniej 10 odniesień z baz danych Web of Science lub Scopus, z wyjątkiem artykułów z zakresu nauk prawnych.

Autor powinien sprawdzić wszystkie artykuły, które znajdują się w bibliografii nadesłanej pracy, czy cytowane artykuły mają numer DOI. W tym celu należy użyć: http://www.crossref.org/guestquery/

Zastrzeżenia Redakcji
Redakcja zastrzega sobie prawo do:
- dokonywania korekt językowych,
- odrzucenia artykułów przygotowanych niezgodnie z niniejszą instrukcją.
Artykuł nie może być wcześniej opublikowany, nie może także być przedmiotem postępowania
kwalifikującego go do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.