O czasopiśmie

Misja i cele czasopisma

Kwartalnik JoFFL jest recenzowanym czasopismem naukowym, w którym zamieszczane są oryginalne artykuły naukowe, często łączące teorię z praktyką, odnoszące się do finansów oraz powiązanych z nimi dziedzin. Łamy czasopisma są otwarte również dla przedstawicieli nauk prawych, którzy podejmują tematykę regulacji finansowych.

Celem czasopisma jest promowanie i publikowanie wyników badań z zakresu finansów, inspirowanie autorów, a także czytelników, do lepszego zrozumienia, zdefiniowania i wyjaśniania ważnych, w szczególności bieżących zjawisk oraz mechanizmów finansowych. Zadaniem czasopisma jest: udostępnienie forum do upowszechniania rezultatów badań oraz wymiany opinii, prezentacja indywidualnych i zespołowych dokonań naukowych.

Redakcja prowadzi stały nabór artykułów do czasopisma Finanse i Prawo Finansowe.

Artykułowi opublikowanemu w czasopiśmie Finanse i Prawo Finansowe przyznawane jest 40 pkt. (MEiN, styczeń 2024)

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 43

Inne informacje

  • Redakcja stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE).
  • Od 2016 roku wszystkie artykuły publikowane w JOFFL są oznaczone numerem identyfikacyjnym, wykorzystującym system cyfrowej identyfikacji Digital Object Identifier System (DOI)
  • Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

    • e-ISSN 2353-5601 – wersja elektroniczna,
    • ISSN 2391-6478 – wersja drukowana.
  • Redakcja czasopisma Finanse i Prawo Finansowe/ Journal of Finance and Financial Law korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check (szczegóły dotyczące systemu znajdują się na stronie: https://www.crossref.org/services/similarity-check/)