Finanse i Prawo Finansowe https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf <div style="text-align: justify;"> <p>Redakcja czasopisma przyjmuje do publikacji artykuły poświęcone szeroko rozumianej tematyce finansów, zwłaszcza dotyczące rynków finansowych a także ich uczestników, instytucji finansowych, i ich klientów, instrumentów i regulacji prawnych. Artykuły uwzględniające różne perspektywy od mikro do makro ekonomicznych, poruszające problematykę lokalną, krajową, międzynarodową oraz o znaczeniu globalnym. Zapraszamy do współpracy Autorów, którym są bliskie nie tylko zagadnienia efektywności finansowej, racjonalności prawa, ale także tych, którzy akcent kładą na społeczny aspekt finansów. Zachęcamy do publikowania zarówno osoby związane ze światem akademickim jak i przedstawicieli praktyki, których interesuje i intryguje świat finansów.</p> <p><a href="http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/index.php/en/"><em>Finanse i Prawo Finansowe</em> na uni.lodz.pl</a></p> </div> pl-PL joffl@uni.lodz.pl (Małgorzata Jędraszczyk) ojs@fimagis.pl (Firma Magis) Mon, 27 Mar 2023 15:26:05 +0200 OJS 3.3.0.12 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 The Impact of COVID-19 Cases on Stock Prices of Selected Companies Representing Tourism and Banking Sectors https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/15700 <p><strong>The purpose of the article/hypothesis:</strong> The purpose of the article is to analyse the relationship between stock prices of selected companies and COVID-19 cases in those countries where the tourism and banking sectors have a high share of national income, such as Croatia, Italy and Spain.</p> <p><strong>Methodology:</strong> The methods used are Breakpoint Unit Root Tests to determine whether a time series is stationary or not, and ARDL cointegration technique for cointegration testing.</p> <p><strong>Results of the research:</strong> It was found that the number of COVID-19 cases negatively impacted the tourism and banking market in surveyed EU countries.</p> Volkan Dayan, Monika Bolek, Juan E. Trinidad-Segovia Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/15700 Mon, 27 Mar 2023 00:00:00 +0200 Znaczenie organu założycielskiego (właścicielskiego) dla kondycji finansowej szpitali w Polsce – wyniki badań empirycznych dla szpitali powiatowych i wojewódzkich https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/17203 <p><strong>Cel artykułu/hipoteza:</strong> Celem artykułu jest wskazanie różnic w zakresie osiąganej kondycji finansowej przez polskie szpitale podległe różnym organom założycielskim (właścicielskim). Pozwoli to na ocenę jakości zarządzania finansowego, które może być uzależnione właśnie od takiego organu. Rozważania oparto na następującej hipotezie: występowanie istotnych różnic w kondycji finansowej szpitali uzależnione jest od organu założycielskiego (właścicielskiego).</p> <p><strong>Metodyka: </strong>Badanie zostało oparte na analizie finansowej wybranych jednostek szpitalnych. Została w nim również dokonana weryfikacja istotności statystycznej w zakresie różnic pomiędzy wartościami wskaźników charakteryzujących kondycję finansową szpitali podległych różnym organom założycielskim (właścicielskim). Badanie zostało wykonane na przykładzie szpitali podległych jednostkom samorządów wojewódzkich oraz samorządów powiatowych.</p> <p><strong>Wyniki/Rezultaty badania:</strong> Ocena kondycji finansowej wykazała, że sytuacja szpitali wojewódzkich prezentuje się nieco lepiej, niż szpitali powiatowych. Ponadto w badaniu wykazane zostały istotne różnice pomiędzy analizowanymi grupami szpitali w ramach obszarów zadłużenia, a także w przypadku gotówkowej (natychmiastowej) płynności finansowej, co pozwala jedynie na częściowe przyjęcie postawionej hipotezy. W przypadku natomiast płynności bieżącej i szybkiej, a także uzyskiwanej rentowności jednoznaczna weryfikacja postawionej hipotezy nie była możliwa.</p> Bartłomiej Krzeczewski Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/17203 Mon, 27 Mar 2023 00:00:00 +0200 Analiza i ocena płynności finansowej spółek o niskiej wartości rynkowej notowanych na GPW w Warszawie https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/14149 <p><strong>Cel: </strong>Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena płynności finansowej spółek giełdowych o niskiej kapitalizacji, których wartość rynkowa nie przekraczała 20 mln złotych. W opracowaniu za hipotezę przyjęto to, że spółki o niskiej wartości rynkowej notowane na Rynku Głównym GPW w Warszawie utrzymują niskie poziomy wskaźników płynności finansowej, które przekładają się na negatywną ocenę płynności finansowej.</p> <p><strong>Metodyka/podejście badawcze: </strong>Badaniem objęto spółki notowane na Rynku Głównym GPW w Warszawie, których wartość rynkowa była mniejsza niż 20 mln złotych. Badaniem objęto lata 2018–2020. W badaniu wykorzystano klasyczne narzędzia stosowane przy ewaluacji płynności finansowej przedsiębiorstw: wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności szybkiej, wskaźnik płynności gotówkowej oraz narzędzia statystyki opisowej.</p> <p><strong>Wyniki: </strong>Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że spółki o małej kapitalizacji rynkowej notowane na Rynku Głównym GPW w Warszawie utrzymują wskaźniki płynności finansowej, które są często poniżej teoretycznych wartości. Oznacza to, że działalności spółek, których wartość rynkowa była mniejsza niż 20 mln złotych towarzyszy podwyższone ryzyko utraty wypłacalności, co przekłada się na gorszą ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz ich niską wycenę rynkową. Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań wykazano duże zróżnicowanie płynności finansowej w ujęciu sektorowym przedsiębiorstw.</p> Andrzej Kuciński Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/14149 Mon, 27 Mar 2023 00:00:00 +0200 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO) jako element ochrony uczestników sharing economy https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/10805 <p><strong>Cel/hipoteza:</strong> W ostatnich latach zauważalny jest dynamiczny rozwój urządzeń mikromobilnych, przeznaczonych do transportu osób. Tego rodzaju pojazdy określa się mianem urządzeń transportu osobistego (UTO). Jak każdy pojazd drogowy, także i UTO mogą powodować liczne wypadki i kolizje. Naturalną konsekwencją szkodowości związanej z wykorzystaniem UTO jest postawienie pytania o zabezpieczenie interesów poszkodowanych. Mając powyższe na uwadze za cel niniejszego opracowania przyjęto przybliżenie roli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej użytkowników urządzeń transportu osobistego w kontekście szkodowości związanej z użytkowaniem tego rodzaju pojazdów oraz krótką charakterystyką dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych. W pracy postawiono tezę: mimo iż przepisy nie zobowiązują kierujących UTO do posiadania polisy komunikacyjnej OC, szeroki katalog niekorzystnych zdarzeń związanych z użytkowaniem urządzeń transportu odpowiednio wymaga upowszechnienia ochrony ubezpieczeniowej użytkowników tego rodzaju pojazdów. W polu ochrony ubezpieczeniowej powinni się znaleźć: użytkownicy, wypożyczający sprzęt, sprzedawcy, operatorzy a także gospodarstwa domowe.</p> <p><strong>Metodyka:</strong> Opracowanie ma charakter teoretyczno-analityczny. Obok przeglądu dostępnej literatury przeanalizowano również dostępną na rynku ofertę dobrowolnych ubezpieczeń adresowanych do użytkowników UTO.</p> <p><strong>Wnioski z badań:</strong> Ubezpieczenie dedykowane posiadaczom urządzeń transportu osobistego jest stosunkowo nowym produktem na rynku i jeszcze niewiele towarzystw ubezpieczeniowych posiada je w swojej ofercie. Użytkownicy urządzeń transportu osobistego mogą korzystać z posiadanych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, zawieranych głównie przy ubezpieczeniach domów i mieszkań, stanowiącym zabezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim. Jednym z rozwiązań prowadzących do upowszechnienia ochrony ubezpieczeniowej mogłaby być propozycja ubezpieczeń dostosowanych do rodzaju ryzyka oraz krótkiego charakteru użytkowania sprzętu (np. ubezpieczeń na czas przejazdu).</p> Iwona Laskowska, Stanisław Wieteska, Sławomir Juszczyk Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/10805 Mon, 27 Mar 2023 00:00:00 +0200 Cyfrowa transformacja bankowości poprzez współpracę ze startupami Fintech w Ukrainie https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/17205 <p><strong>Cel artykułu/hipoteza:</strong> Identyfikowanie specyfiki startupów Fintech, śledzenie trendów i perspektyw współpracy między klasycznymi bankami a firmami Fintech, a także badanie działalności neobanków i formułowanie propozycji poprawy ekosystemu Fintech w Ukrainie w celu świadczenia wysokiej jakości cyfrowych usług finansowych dla różnych rodzajów konsumentów.</p> <p><strong>Metodyka: </strong>Dla badania materiałów wyspecjalizowanych agencji analitycznych, oficjalnych stron internetowych banków zagranicznych i krajowych, strategii finansowych państwa oraz literatury naukowej zastosowano metody analizy statystycznej, analogii, syntezy i uogólnienia.</p> <p><strong>Wyniki/Rezultaty badania:</strong> Aktywny wzrost liczby<em> startupów</em> Fintech na świecie i w Ukrainie tworzy pozytywną dynamikę cyfrowej transformacji sektora bankowego. Współpraca banków i Fintechów pozwala na wykorzystanie nowych, innowacyjnych produktów w bankowości, takich jak sztuczna inteligencja, robo-konsultacje, blockchain, kryptowaluty, Internet rzeczy, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. W celu dalszej cyfrowej transformacji bankowości w Ukrainie uczestnicy rynku finansowego muszą wdrożyć międzynarodowe standardy otwartej bankowości oraz narzędzia do zdalnej identyfikacji i weryfikacji klientów, aktywnie wprowadzać narzędzia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do finansów oraz budować ekosystem Fintech.</p> Sophia Lobozynska, Ulyana Vladychyn, Iryna Skomorovych Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/17205 Mon, 27 Mar 2023 00:00:00 +0200 Konsekwencje zmian przepisów o upadłości konsumenckiej https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/17206 <p><strong>Cel artykułu/hipoteza:</strong> Celem artykułu jest dokonanie przeglądu i przedstawienie zmian przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej oraz konsekwencji, które wynikają z tych zmian dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.</p> <p><strong>Metodyka: </strong>Przeprowadzone badanie efektów postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wraz z dokonaną analizą zmian przepisów posłużą do zweryfikowania hipotezy, że liberalizacja przepisów spowodowała wzrost liczby złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak i otwartych postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.</p> <p><strong>Wyniki/Rezultaty badania:</strong> Wyniki przeprowadzonej w artykule analizy pozwalają stwierdzić, że hipoteza została potwierdzona, ponieważ liberalizacja przepisów w obszarze upadłości konsumenckiej spowodowała istotny wzrost liczby wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz otwartych postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wydaje się, że rów–nie ważne, jak stwarzanie możliwości do powrotu do normalności dla osób zadłużonych w postaci rozwiązania jakim jest upadłość konsumencka, jest zadbanie o wiążące się z tym zagadnienie poczucia równości. Trzeba mieć świadomość, że oddłużenie konsumenta odbywa się kosztem innych uczestników rynku – bezpośrednich wierzycieli oraz ogółu społeczeństwa.</p> Joanna Stępińska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/17206 Mon, 27 Mar 2023 00:00:00 +0200 Sustainable Finance – Where we are and how we can go further https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/17207 <p><strong>The purpose of the article/hypothesis: </strong>The purpose of the paper is to present the historical background of sustainable development and importance of sustainable finance, and to discuss the most important challenges currently facing sustainable finance. The article verifies the research hypothesis: recent changes (implementing of the EBA Action Plan, the Sustainable Finance Disclosure Regulations and facing the COVID-19) in the finance sector can help institutions pursue an effective, sustainable development policy.</p> <p><strong>Methodology: </strong>The article contains an extensive literature review of the sustainable development policy (including legal acts).</p> <p><strong>Results of the research: </strong>Sustainable development in the finance sector plays an important role and is currently facing three main challenges: the implementation of the EBA Action Plan, the Sustainable Finance Disclosure Regulation and COVID-19. The EBA Action Plan and SFDRs may initially require financial institutions to change their policy and thus complicate their operations, but later bring only benefits (e.g. transparency). On the other hand, the COVID-19 pandemic is a significant obstacle to the implementation of the sustainable development policy due to countries and entities focused on fighting this threat (including using financial resources). However, it should be mentioned that sustainable development brings long-term effects (including more effective development), thanks to which companies can achieve the desired benefits and overcome the obstacles and crises caused by the pandemic and future crisis.</p> Marika Ziemba Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/17207 Mon, 27 Mar 2023 00:00:00 +0200 Czy zadłużenie zewnętrzne i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) wspierają wzrost gospodarczy? Dowody z Ghany https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/17172 <p><strong>Cel artykułu/hipoteza:</strong> Podstawowym celem niniejszego badania jest odkrycie, czy zadłużenie zewnętrzne i bezpośrednie inwestycje zagraniczne sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. W artykule zbadano, czy zadłużenie zewnętrzne i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych stymulują wzrost gospodarczy oraz określono związek przyczynowy między zmiennymi, które będą istotnym czynnikiem dla decydentów.</p> <p><strong>Metodyka: </strong>Aby zapewnić skuteczność i dokładność wyników, zastosowano liczne techniki ekonometryczne, w tym test stacjonarności, test kointegracji Johansena oraz regresję wielokrotną (Metoda Najmniejszych Kwadratów). Hipoteza artykułu, czy zadłużenie zagraniczne i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych nie znajdują uzasadnienia dla zapewnienia wzrostu gospodarczego, została przeprowadzona empirycznie.</p> <p><strong>Wyniki/Rezultaty badania:</strong> Wyniki wykazały, że zadłużenie zewnętrzne oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne pozytywnie i istotnie wypływają na wzrost gospodarczy Ghany, co prowadzi do wniosku, że zmienne te spełniły swoje zadanie.</p> Evans Yeboah, Dastan Bamwesigye, Seval Ozbalci, Francis Atiso Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/17172 Mon, 27 Mar 2023 00:00:00 +0200 Dodatek kwartalny https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/17249 Zuzanna Pakuła, Patryk Krykwiński, Anna Peruga, Radosław Witczak, Artur Zimny Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/17249 Mon, 27 Mar 2023 00:00:00 +0200