Oświadczenie autora

Autorzy artykułów do Numeru Specjalnego są zobowiązani do złożenia oświadczenia autorskiego.